ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


 

 

09.06.2020г.- Община Върбица обявява отктита процедура с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските градини на територията на община Върбица при община Върбица за период от 24месеца"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0008

09.06.2020г.-Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

23.07.2020г.- Протокол №1,Протокол №2 и Протокол №3

23.07.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

07.08.2020г- Протокол №4

07.08.2020г.- Доклад

07.08.2020г- Решение за класиране

15.09.2020г.- Договор

15.09.2020г.-  Приложения към договор

15.09.2020г.- Обявление за възложена поръчка

07.03.2023г.- Допълнително споразумение

27.03.2023г - Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


05.06.2020г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет"Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали,  с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0007

Документацията изтегли ТУК:

29.06.2020г.- Протокол  1 и Протокол 2

29.06.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

06.07.2020г. - Протокол №3

06.07.2020г.- Доклад

06.07.2020г- Решение

11.08.2020г.- Договор

11.08.2020г.- Обявление за възложена поръчка

13.01.2022г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


20.03.2020г. Община Върбица обявява обява посредством събиране на оферти с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“ с.Бяла река“

 

Уникален номер в регистъра на АОП:9297451/20.03.2020г.

Документацията изтегли ТУК:

21.04.2020г.- Протокол №1

21.04.2020г.- Решение за избор на изпълнител

03.06.2020г.- Договор

03.06.2020г.- Приложения към договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


19.03.2020г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект-Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Бяла река

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0006

Документацията изтегли ТУК:

01.04.2020г.- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

21.04.2020г.- Решение за одобряване на обявление за изменение, относно удължаване на срок за прием на оферти

13.05.2020г.- Протокол 1

22.05.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

29.05.2020г.- Протокол 2 и протокол 3

29.05.2020г.- Решение за избор на изпълнител

08.07.2020г.- Договор

08.07.2020г- Обявление за възложена поръчка

15.01.2020г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


17.03.2020г. -  Община Върбица обявява открита процедура по ЗОП с предмет  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0005

Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

21.04.2020г. - Решение  за одобряване на обявление за изменение за удължаване на срок за прием на оферти

29.05.2020г.- Протокол 1

29.05.2020г.- Протокол 2

29.05.2020г- Съобщение за отваряне на ценови оферти

01.06.2020г. - Протокол 3

04.06.2020г.-  Протокол 4

04.06.2020г.-  Доклад

04.06.2020г.- Решение за класиране

09.07.2020г.- Договор

09.07.2020г.- Приложения към договор

09.07.2020г. - Обявление за възложена поръчка

29.09.2021г- Обявление за приключен договор


 


 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

19.02.2020г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет:„ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0004

Документацията изтегли ТУК:

16.03.2020г.- Решение за изменение

16.03.2020г.- Съобщение за удължаване на първоначалния срок за участие в процедура

27.03.2020г - Съобщение за отваряне на ценови оферти

01.04.2020г.- Протокол

01.04.2020г.- Решение за избор на изпълнител

01.06.2020г.-Договор

01.06.2020г. - Приложения към договор

01.06.2020г.- Обявление за възложена поръчка

15.06.2020г. - Допълнително споразумение

09.10.2020г.- Допълнително споразумение  №2

17.11.2020г. - Обявление за приключен договор


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


18.02.2020г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет : "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0003

Документацията изтегли ТУК:

09.04.2020г.- Протокол №1

23.04.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

29.04.2020г.- Протокол №2

29.04.2020г.- Решение за избор на изпълнител

16.06.2020г.- Договор

16.06.2020г.- Приложения към договор

16.06.2020г.- Обявление за възложена поръчка

27.07.2021г.- Допълнително спразумение с приложение

27.07.2021г.- Обявление за изменение на договор

12.08.2021г. - Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


13.02.2020г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет"„Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2020-2021г. и трупи дъб с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см. за нуждите на Община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0002

Документацията изтегли ТУК:

09.03.2020г.- Протокол №1

09.03.2020г.- Протокол №2

09.03.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

16.03.2020г.- Протокол №3

16.03.2020г.- Доклад

16.03.2020г.- Решение за избор на изпълнител

28.05.2020г.- Договор

28.05.2020г.- Обявление за възложена поръчка

09.10.2020г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


13.02.2020г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2020-2021г.“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2020-0001

Документацията изтегли ТУК:

09.03.2020г.- Протокол №1

09.03.2020г.- Протокол №2

09.03.2020г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

16.03.2020г.- Протокол №3

16.03.2020г.- Доклад

16.03.2020г.- Решение за избор на изпълнител

28.05.2020г.- Договор

28.05.2020г.- Приложения към договор

28.05.2020г.- Обявление за възложена поръчка

17.05.2021г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


30.10.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет "ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020г. ДО 31.12.2020г. КАКТО СЛЕДВА:

 

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0021

Документацията изтегли ТУК:

21.11.2019г.- Протокол №1

21.11.2019г.- Протокол №2

21.11.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

02.12.2019г.- Протокол №3

02.12.2019г.- Доклад

02.12.2019г.- Решение

16.01.2020г.- Договор Позиция №1

16.01.2020г.- Договор Позиция №2

16.01.2020г.- Договор Позиция №3

16.01.2020г.- Обявление за възложена поръчка

16.02.2021г. -Обявление за приключване на договори за Позиция №1, 2 и 3

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


02.10.2019г. - Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми”

 

Документацията изтегли ТУК:

15.10.2019г.- Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП

22.10.2019г.- Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП

01.11.2019г.- Протокол №1

01.11.2019г.- Решение за прекратяване

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


01.10.2019г. - Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2019-2020г.”

 

Документацията изтегли ТУК:

14.10.2019г.- Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП

23.10.2019г.- Протокол №1

23.10.2019г.- Решение за избор на изпълнител

04.11.2019г.- Договор

04.11.2019г.- Приложения към договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

26.09.2019г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020г. ДО 31.12.2020г. КАКТО СЛЕДВА:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица

Покана и документация изтегли ТУК:

 


 

25.09.2019г.- Община Върбица обявява ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0020

Документация изтегли ТУК:

18.10.2019г.- Протокол 1

18.10.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

28.10.2019г.- Протокол 2

28.10.2019г.- Протокол 3

28.10.2019г.- Доклад

28.10.2019г.- Решение за избор на изпълнител

09.12.2019г. - Договор

09.12.2019г.- Обявление за възложена поръчка

13.01.2021г. - Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


19.09.2019г.-Община Върбица обявява процедура на договаряне без обявление на основание чл.79, ал. 1, т. 3, б. "в" във връзка с чл.18, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки с предмет „Упражняване на авторски надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0019

Документация и решение за откриване изтегли ТУК:

21.10.2019г.- Договор

21.10.2019г.- Обявление за възложена поръчка

01.10.2021г.- Обявление за приключен договор


11.09.2019г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:„Упражняване на авторски надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица

 

Покана и документация изтегли ТУК:15.07.2019г. Община Върбица обявява открита процедура с предмет:„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

15.07.2019г. -Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0018

Документацията изтегли ТУК:

29.07.2019г.- Разяснение

13.09.2019г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

19.09.2019г.- Протокол 1

19.09.2019г. - Протокол 2

19.09.2019г.- Доклад

19.09.2019г.- Решение за избор на изпълнител

10.10.2019г.- Договор

10.10.2019г.- Приложения към договор

10.10.2019г.- Обявление за възложена поръчка

23.12.2020г. - Допълнително споразумение

23.12.2020г. -Обявление за изменение

01.10.2021г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


05.07.2019г.- Община Върбица обявява ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП с предмет: „Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0017

Покана и документация изтегли ТУК:

22.07.2019г.- Протокол

22.07.2019г.- Доклад

22.07.2019г.- Решение за избор на изпълнител

16.08.2019г.- Договор

16.08.2019г.- Приложения към договор

16.08.2019г.- Обявление за възложена поръчка

10.08.2020г.- Обявление за приключен договор


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


04.07.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0016

Документацията изтегли ТУК:

13.08.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

21.08.2019г.- Протокол

21.08.2019г.- Решение за избор на изпълнител

19.09.2019г.- Договор

19.09.2019г.- Приложения към договор

19.09.2019г.- Обявление за възложена поръчка

01.10.2021г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


03.07.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0015

Документацията изтегли ТУК:

08.07.2019г.- Решение за одобряване на обявление за изменение

29.07.2019г.- Решение за изменение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Съобщение

На основание чл. 100, ал.12, т.1 от ЗОП с Решение №40/29.07.2019г. на Бейсим Мустафа, Заместник-кмет при Община Върбица /Длъжностно лице, по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено със Заповед № 902/01.06.2016 г. на Кмета на Община Върбица/ се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок не е получена оферта за участие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 09.08.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Върбица, сградата на Община Върбица, ул. “Септемврийско въстание “ 40

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.08.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Върбица, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

12.08.2019г.- Решение за изменение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

12.08.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

10.09.2019г. - Съобщение за отваряне на цени

13.09.2019г.- Протокол

13.09.2019г. - Решение за избор на изпълнител

30.09.2019г.- Договор

30.09.2019г.- Приложения към договор

30.09.2019г.- Обявление за възложена поръчка

01.10.2021г.- информация за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


02.07.2019г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца”

 

Покана и документация изтегли ТУК:


26.06.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет : “Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a, по плана на гр.Върбица“

 

26.06.2019г.- Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0014

Документацията изтегли ТУК:

Технически проект

01.08.2019г.- Решение за изменнение

01.08.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

15.08.2019г.- Решение за изменение

15.08.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

12.09.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

17.09.2019г.- Протокол

17.09.2019г.- Доклад

17.09.2019г.- Решение за избор на изпълнител

10.10.2019г.- Договор

10.10.2019г.- Приложения към договор

10.10.2019г.- Обявление за възложена поръчка

19.01.2022г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


26.06.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет : „ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“

 

26.06.2019г.- Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0013

Документацията изтегли ТУК:

01.08.2019г.- Решение за изменнение

01.08.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

15.08.2019г.- Решение за изменение

15.08.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

02.09.2019г.- Решение за прекратяване

02.09.2019г.- Обявление за прекратяване


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


25.06.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a,по плана на гр.Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0012

Документацията изтегли ТУК:

22.07.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

26.07.2019г.- Протокол

26.07.2019г.- Решение за избор на изпълнител

09.08.2019г.- Договор

09.08.2019г.- Приложения към договор

09.08.2019г.- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


25.06.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0011

Документацията изтегли TУК:

22.07.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

26.07.2019г.- Протокол

26.07.2019г.- Решение за избор на изпълнител

09.08.2019г.- Договор

09.08.2019г.- Приложения към договор

09.08.2019г.- Обявление за възложена поръчка

09.10.2020г.- Допълнително споразумение

17.12.2020г. - Информация за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


24.06.2019г. - ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица

 

Покана и документация изтегли ТУК:

 


19.06.2019г.-ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

Покана и документация изтегли ТУК:

 


19.06.2019г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Упражняване на строителен надзор проект № BG06RDNP001-7.001-0004„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”

 

Покана и документация изтегли TУК:

 


11.06.2019г.- - ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a,по плана на гр.Върбица“

 

Покана и документация изтегли ТУК:


11.06.2019г.- Община Върбица обявява ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП с предмет: „Строително-ремонтни работи и саниране на НУ "Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бяла река,община Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0010

Покана и документация изтегли: ТУК

18.06.2019г. - Протокол

18.06.2019г. - Доклад

18.06.2019г.- Решение

11.07.2019г.- Договор

11.07.2019г.- Приложения към договор

11.07.2019г.- Обявление за възложена поръчка

23.12.2019г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


07.06.2019г. - ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a,по плана на гр.Върбица“

 

Покана и документация изтегли ТУК:

 


07.06.2019г. - ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:„ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“, гр.Върбица , УПИ V, кв.7“

 

Покана и документация изтегли ТУК:

 


07.06.2019г. - ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от Закона за обществените поръчки за ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предметУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“

 

Покана и документация изтегли ТУК:


31.05.2019г.- Община Върбица обявява ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП с предмет: „Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0009

Покана и документация изтегли: ТУК

06.06.2019г.- Решение за прекратяване

19.06.2019г. - Обявление за прекратяване


 

10.04.2019г.- ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за предоставяне на оферти за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, с.Чернооково, общ.Върбица”

Покана и документация изтегли: ТУК

24.04.2019г.- Протокол

24.04.2019г.- Решение

РТ СТРОЙ М" ЕООД- оферта

"БИЛДСТРОЙ- КО" ООД- оферта

ЕХНОСТРОЙ- Г" ЕООД- оферта

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.04.2019г.- Строително- ремонтни работи и саниране на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" , с. Бяла река, община Върбица"

Документация изтегли: ТУК

29.03.2019г.- Становище за извършена проверка от външен експерт по чл.229а от ЗОП

29.03.2019г.- Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

10.04.2019г.- Решение за откриване на процедура

30.04.2019г.- Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

16.05.2019г. - Решение за прекратяване

29.05.2019г. - Обявление за прекратяване на процедура

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

29.03.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0007

Документацията изтегли: ТУК

29.03.2019г.- Решение за откриване на процедура

07.05.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

10.05.2019г.- Протокол

10.05.2019г.- Доклад

10.05.2019г.- Решение за избор на изпълнител

08.07.2019г.- Договор

08.07.2019г.- Приложения към договор

08.07.2019г.- Обявление за възложена поръчка

10.03.2020г.- Обявление за приключен договор


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

28.03.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „Благоустрояване на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 по плана на селото“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0006

Документацията изтегли TУК:

18.04.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.04.2019г.- Протокол

25.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

20.05.2019г.- Договор

20.05.2019г.- Приложения към договор

20.05.2019г.- Обявление за възложена поръчка

10.08.2020г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

28.03.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект-"Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0005

Документацията изтегли ТУК:

18.04.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.04.2019г.- Протокол

25.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

20.05.2019г.- Договор

20.05.2019г.- Приложения към договор

20.05.2019г.- Обявление за възложена поръчка

12.08.2021г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

13.03.2019г. -ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Покана и документация изтегли ТУК:


12.03.2019г.- Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

 


01.03.2019г.- ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „ „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

 

Покана и документация изтегли ТУК:

08.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК


01.03.2019г. - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I , кв.1 по плана на селото“

 

Покана и документация изтегли ТУК:

08.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК


 

28.02.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет:"Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0004

28.02.2019г.- Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

22.03.2019г.- Съобщение

- Приложение №11

25.03.2019г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

12.04.2019г.- Решение за прекратяване

23.04.2019г- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


28.02.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет: „Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0003

28.02.2019г. -Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

22.03.2019г.- Разяснение

- Приложение №11

- Приложение №11.1

25.03.2019г.- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

15.04.2019г.- Протокол 1

30.04.2019г.- Протокол 2

30.04.2019г.- Доклад

30.04.2019г.- Решение за прекратяване

20.05.2019г.- Информация до АОП за прекратяване

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


28.02.2019г.-Община Върбица обявява публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация)за отоплителен сезон 2019-2020г. за нуждите на Община Върбица

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0002

Документацията изтегли ТУК:

27.03.2019г.- Протокол №1

27.03.2019г.- Протокол №2

27.03.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

02.04.2019г.- Протокол №3

02.04.2019г.- Доклад

02.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

09.05.2019г. - Договор с избран изпълнител

09.05.2019г.- Информация за възложена поръчка

04.02.2020г.- Информация за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


26.02.2019г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”

26.02.2019г.- Покана и документация

07.03.2019г.- Решение

07.03.2019г. - Оферта на АРТ СТРОЙ М ЕООД

07.03.2019г.- Оферта на БИЛДСТРОЙ-КО ООД

07.03.2019г.- Оферта на ТЕХНО СТРОЙ Г ЕООД


25.02.2019г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца

 

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2019-0001

Документацията изтегли ТУК:

21.03.2019г.- Протокол 1 и Протокол 2

21.03.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

27.03.2019г.- Протокол 3 и доклад

20.05.2019г.- Решение за прекратяване

06.06.2019г.- Обявление за прекратяване

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

30.11.2018г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет : “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските градини на територията на община Върбица при община Върбица за период от 24 месеца“


30.11.2018г.- Решение за откриване на процедурата

03.12.2018г.- Документацията изтегли ТУК

08.01.2019г.- Протокол 1 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

21.01.2019г.- Протокол 2 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

21.01.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.01.2019г.-Протокол 3 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

28.01.2019г.-Доклад Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

28.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

22.02.2019г.- Договор Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

22.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

23.03.2021г.- Обявление за приключен договор


 

30.11.2018г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019г. ДО 31.12.2019г. КАКТО СЛЕДВА:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0017

Документацията изтегли ТУК:

28.12.2018г.- Протокол 1

28.12.2018г.- Протокол 2

28.12.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

04.01.2019г.- Протокол 3

04.01.2019г.- Доклад

04.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител

01.02.2019г.- Договор- Позиция №1

01.02.2019г.- Договор- Позиция №2

01.02.2019г.- Договор- Позиция №3

01.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка

04.02.2020г.- Информация за приключен договор- Позиция №1

04.02.2020г.- Информация за приключен договор- Позиция №2

04.02.2020г.- Информация за приключен договор- Позиция №3

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.10.2018г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, с.Чернооково, общ.Върбица”

12.10.2018г.- Информация за вида на инвестицията и покана

12.10.2018г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

29.10.2018г. - Решение за определяне стойноста на разхода

29.10.2018г.- Оферта 1

29.10.2018г. - Оферта 2

29.10.2018г.- Оферта 3


07.09.2018г. - Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2018-2019г.”

 

Документацията изтегли ТУК:

17.09.2018г.- Информация за удължаване срока за получаване на оферти

27.09.2018г.- Протокол

27.09.2018г.- Решение

10.10.2018г.- Договор

10.10.2018г.- Приложения към договор


07.08.2018г- Община Върбица обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ С ПРЕДМЕТ „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения за нуждите на Община Върбица

 

07.08.2018г. - Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0016

Документацията изтегли ТУК:

20.09.2018г.- Протокол 1

05.10.2018г. - Протокол 2

18.10.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

25.10.2018г.- Протокол 3

25.10.2018г.- Доклад

25.10.2018г.- Решение за избор на изпълнител

15.01.2019г.- Рамково споразумение

15.01.2019г.- Приложения към рамково споразумение

15.01.2019г.- Обявление за възложена поръчка

21.01.2019г.- Протокол 1

21.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител

18.02.2019г.- Договор

18.02.2019г.- Приложения към рамково споразумение

18.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка

21.03.2019г.- Протокол 1

21.03.2019г.- Решение за избор на изпълнител

30.04.2019г.- Договор

30.04.2019г.- Приложения към договор

03.05.2019г. Обявление за възложена поръчка

20.06.2019г.- Протокол 1

20.06.2019г.- Решение за избор на изпълнител

11.07.2019г.- Договор

11.07.2019г.- Приложения към договор

11.07.2019г.- Обявление за възложена поръчка

19.07.2019г. -Информация за приключен договор №06/22.01.2019г.

10.10.2019г.- Информация за приключен договор №36/01.07.2019г.

16.01.2020г.- Информация за приключен договор №21/02.04.2019г.

02.04.2020г.- Протокол №1

02.04.2020г.- Решение за избор на изпълнител

27.05.2020г.- Договор от 08.05.2020г.

27.05.2020г.- Приложения към договор от 08.05.2020г.

27.05.2020г.- Обявление за възложена поръчка

10.02.2021г.- Обявление за приключен договор

13.07.2021г.- Протокол 1 от 13.07.2021г.

13.07.2021г.- Решение за избор на изпълнител

27.07.2021г.-Договор от 14.07.2021г.

27.07.2021г.- Приложение към договор

27.07.2021г.- Обявление за възложена поръчка

10.09.2021г.-  Протокол от 10.09.2021г.

10.09.2021г.- Решение за избор на изпълнител

21.09.2021г. - Договор от 14.09.2021г.

21.09.2021г.- Приложение към договор

21.09.2021г. - Обявление за възложена поръчка

14.10.2021г. - Обявление за приключен договор от 14.09.2021г.

30.12.2021г.- Протокол от 30.12.2021г.

30.12.2021г.- Решение за избор на изпълнител

18.01.2022г. - Обявление за приклчен договор

20.01.2022г. - Договор от 12.01.2022г.

20.01.2022г.- Проложения към договор от 12.01.2022г.

20.01.2022г. - Обявление за възложена поръчка

01.06.2022г.- Обявление за приключен договор

10.08.2022г.- Протокол от 10.08.2022г.

10.08.2022г. - Решение за избор на изпълнител

13.09.2022г.- Договор от 01.09.2022г.

13.09.2022г.- Приложение към договор

13.09.2022г. - Обявление за възложена поръчка

02.11.2022г.- Протокол от 02.11.2022г.

02.11.2022г.- Решение за класиране

14.11.2022г.- Обявление за приключване на договор

24.11.2022г- Договор от 14.11.2022г.

24.11.2022г.- Приложения към договор

24.11.2022г.-Обявление за възложена поръчка

08.12.2022г.- Допълнително спразумение №1

08.12.2022г. - Обявление за изменение на договор

20.12.2022г. - Протокол от 20.12.2022г.

20.12.2022г- Решение за избор на изпълнител

29.12.2022г.- Обявление за приключен договор

30.12.2022г- Договор от 21.12.2022г.

30.12.2022г.- Приложения към договор

30.12.2022г.- Обявление за възложена поръчка

05.01.2023г.- Обявление за приключен договор

12.01.2023г.- Обявление за приключен договор


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


27.07.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0015

Документацията изтегли ТУК:

03.08.2018г.-Решение за одобряване на обявление за изменение

28.08.2018г.- Протокол 1

07.09.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.09.2018г.- Протокол 2

12.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

16.10.2018г.- Договор

16.10.2018г.- Приложения към договор

16.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


18.07.2018г- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

 

18.07.2018г.- Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0014

Документацията изтегли ТУК:

28.08.2018г.- Протокол 1

11.09.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

14.09.2018г.- Протокол 2

14.09.2018г. - Доклад

14.09.2018г- Решение за избор на изпълнител

05.10.2018г.- Договор

05.10.2018г.- Приложения към договор

05.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

11.03.2019г.- Обявление за прекратяване на договор


09.07.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „Медицински център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0013

Документацията изтегли ТУК:

23.08.2018г.- протокол 1

04.09.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

11.09.2018г.- Протокол 2

11.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

15.10.2018г.- Договор

15.10.2018г.- Приложения към договор

15.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


06.07.2018г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”

 

06.07.2018 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

06.07.2018 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

14.07.2018г. Решение за определяне стойността на разходите

14.07.2018г. Оферта 1

14.07.2018г. Оферта 2

14.07.2018г. Оферта 3


21.06.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура с предмет :„Медицински център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица:

 

Решение за откриване на процедура

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0012

Документацията изтегли ТУК:

13.07.2018г. Разяснение

23.08.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

28.08.2018- Протокол 1

28.08.2018г.- Протокол 2

28.08.2018г.- Доклад

28.08.2018г.- Решение за избор на изпълнител

21.09.2018г.- Договор

21.09.2018г.-Приложения към договор

21.09.2018г.-Обявление за възложена поръчка

22.04.2024г.- Обявление за приключване на договор


13.06.2018г. -Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица”

Документацията изтегли ТУК:

 

20.06.2018г.- Разяснение

02.07.2018г.- Протокол

02.07.2018г.- Решение за избор на изпълнител

27.08.2018г.- Договор

27.08.2018г.- Приложение към договор


 

05.06.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация)за отоплителен сезон 2018-2019г. за нуждите на Община Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0011

Документацията изтегли ТУК:

29.06.2018г. - Протокол №1

29.06.2018г.- Протокол №2

29.06.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

04.07.2018г.- Протокол №3

04.07.2018г.- Доклад

04.07.2018г.-Решение за избор на изпълнител

31.07.2018г. - Договор с избран изпълнител

31.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка

19.11.2018г.- Обявление за приключване на договор


03.05.2018г.- Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми”

Документацията изтегли ТУК:

11.05.2018г.- Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

25.05.2018г.- Протокол от работата на комисията

25.05.2018г.- Решение за избор на изпълнител

19.07.2018г.-Договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.07.2018г.- Приложения към договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)


03.05.2018г. - Община Върбица обявява ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия УПИ VIII-299, кв.18 /Квартал Трошка/ , община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0010

Документацията изтегли ТУК:

30.05.2018г. -Протокол

30.05.2018г.- Доклад

01.06.2018г.- Решение за избор на изпълнител

03.07.2018г.- Договор

03.07.2018г.- Приложение към договор

03.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка

23.04.2019г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


20.04.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0009

Решение за откриване на обществената поръчка

Документацията изтегли ТУК:

10.05.2018г.- Разяснение

30.05.2018г. - Протокол 1

26.06.2018г.- Съобщение за отваряне ценови оферти

10.08.2018г.- Протокол 2

10.08.2018г.- Протокол 3

10.08.2018г.- Доклад

10.08.2018г.- Решение за избор на изпълнител

19.11.2018г.- Договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.11.2018г.- Приложения към договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.11.2018г.- Обявление за възложена поръчка (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

30.11.2018г.- Допълнително споразумение към договор- (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

06.08.2019г.- Допълнително споразумение към договор

15.03.2021г- Обявление за приключване на договор


05.04.2018г. -Община Върбица обявява процедура на договаряне без обявление на основание чл.79, ал. 1, т. 3, б. "в" във връзка с чл.18, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки с предмет "Упражняване на авторски надзор по №27/07/2/0/00486 проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0008

Решение за откриване:

16.05.2018г. - Договор

16.05.2018г. Обявление за възложена поръчка

16.03.2021г.- Обявление за прикючване на договор05.04.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0007

Документацията изтегли ТУК:

18.05.2018г. - Протокол №1

30.07.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.09.2018г.- Протокол 2

12.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

12.10.2018г.- Договор

12.10.2018г.- Приложения към договор

12.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

16.03.2021г.- Обявление за приключен договор


 

05.04.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0006

Документацията изтегли ТУК:

30.04.2018г.- Протокол №1

06.06.2018г.- Съобщение за отваряне на ценово оферти

13.06.2018г. - Протокол №2

13.06.2018г.- Решение за избор на изпълнител

13.07.2018г.- Договор

13.07.2018г.- Приложения към договор

13.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка

15.03.2021г.- Обявление за приключен договор


 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП

 


15.03.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия , УПИ VIII-299, кв.18 /кв.Трошка/ , община Върбица "

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0005

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП

29.03.2018г.- ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП

10.04.2018г - Съобщение за отваряне на ценово предложение

13.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

13.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

13.04.2018г.- Решение за избор на изпълнител

22.05.2018г. Договор

22.05.2018г. - Приложение към договор

22.05.2018г.- Обявление за възложена поръчка


09.03.2018г. -Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Рехабилитация на улична мрежа в с. Менгишево, с. Иваново, с. Ловец и с. Крайгорци община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0004

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.-Съобщение за представяне на електронен вид на образе ЕЕДОП

29.03.2018г.- Образец на ЕЕДОП

03.05.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

15.05.2018г.- Протокол от работата на комисията

15.05.2018г.- Доклад

15.05.2018г.- Решение за избор на изпълнител

04.09.2018г.- Протокол 2 от работата на комисията

04.09.2018г.- Доклад

04.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

05.10.2018г.-Договор

05.10.2018г.-Приложения към договор

05.10.2018г.-Обявление за възложена поръчка

02.01.2019г.- Обявление за приключен договор


06.03.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет:" Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0003

Документацията изтегли ТУК:

07.03.2018г.- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.04.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

10.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

10.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

10.04.2018г.- Решение за класиране на участници

03.05.2018г.- Договор с избран изпълнител

03.05.2018г.- Обявление за възложена поръчка

10.09.2018г.- Обявление за приключен договор


01.03.2018г. -Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия УПИ VIII-299, кв.18 /Квартал Трошка/ , община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0002

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.-СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП

29.03.2018г.- ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП

10.04.2018г. Решение за прекратяване

27.04.2018г.- Обявление за възложена поръчка23.02.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "

 

Уникален номер в регистъра на АОП-00965- 2018-0001

Документацията изтегли ТУК:

02.04.2018г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

10.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

10.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

10.04.2018г.- Решение за класиране на участниците

01.06.2018г. - Договор

01.06.2018г. - Приложения към договор

01.06.2018г.- Обявление за възложена поръчка

28.08.2018г.- Обявление за приключване на договор

 


22.12.2017г. Община Върбица обявява открита процедура с предмет: "Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017- 0010

Документацията изтегли ТУК:

04.01.2018г. - Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация

16.01.2018г. - Разяснение

05.02.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

19.02.2018г.-Протокол от работата на комисията

19.02.2018г.- Приложение към протокол

19.02.2018г.-Доклад от работата на комисията

19.02.2018г.-Решение за класиране на участници

13.03.2018г.- Договор с избран изпълнител

13.03.2018г.- Приложения към договор

13.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка

22.05.2018г. Обявление за приключен договор


14.11.2017г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 31.12.2018г. КАКТО СЛЕДВА:

 

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица


Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017- 0009

Документацията изтегли ТУК:

07.12.2017г.- Протокол 1

07.12.2017г. - Протокол 2

07.12.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

14.12.2017г.- Протокол 3

14.12.2017г. - Доклад

14.12.2017г. - Решение за избор на изпълнител

09.01.2018г.- Договор- Позиция №1

09.01.2018г.- Договор- Позиция №2

09.01.2018г.- Договор- Позиция №3

09.01.2018г.- Обявление за възложена поръчка

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №1

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №2

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №3

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

02.11.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица “Баба Тонка" в с. Бяла рекa” и Рехабилитация на улица “Георги Димитров" в с. Бяла рекa”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0008

Документацията изтегли ТУК:

20.11.2017г. - Протокол 1

29.11.2017г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

05.12.2017г. - Протокол 2

05.12.2017г. - Доклад

05.12.2017г. - Решение за определяне на изпълнител

20.03.2018г.- Договор

20.03.2018г.- Приложение към договор

20.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка

18.06.2018г.- Обявление за прекратен договор

25.09.2018г. -Протокол 3

25.09.2018г. - Доклад

25.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

29.11.2018г.- Договор

29.11.2018г.- Приложения към договор

29.11.2018г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2018г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.09.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица „Аврора“1 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица „Аврора“ 2 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица “ Балкан“ и улица " Чапаев" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “ Васил Левски" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Дружба" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Камчия" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Кишинев" в с. Нова бяла река „Рехабилитация на улица “Вапцаров" в с. Бяла река

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0007

Документацията изтегли ТУК:

26.09.2017г.- Разяснение

09.10.2017г. -Разяснение

18.10.2017г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

26.10.2017г. -Протокол от работата на комисията

26.10.2017г.- Доклад от работата на комисията

26.10.2017г.- Решение за класиране на участници

05.12.2017г.- Договор

05.12.2017г.- Приложение към договор

05.12.2017г.- Обявление за възложена поръчка

21.12.2017г.- Информация за приключен договор

 


 

08.09.2017г.- Обява за събиране на оферти на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет " СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2017-2018г. ”

ОбЯВА:

Документацията изтегли ТУК:

19.09.2017г. - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

19.09.2017г.-Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП за ОП с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Върбица за зимния период 2017г.- 2018г

27.09.2017г. - Протокол от работата на комисията

27.09.2017г.- Решение за избор на изпълнител

24.10.2017г.- Договор с избран изпълнител

24.10.2017г.- Приложение към договор

_____________________________________________________________________________

10.08.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Благоустройство и озеленяване на лесопарк с. Божурово, община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0006

Документацията изтегли ТУК:

Технически проект

04.10.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

10.10.2017г. - Протокол от работата на комисията

10.10.2017г. - Доклад

10.10.2017г. - Решение за избор на изпълнител

27.10.2017г.- Договор

27.10.2017г.- Приложения към договор

27.10.2017г.- Обявление за възложена поръчка

09.01.2018г.- Обявление за приключване на договор


10.07.2017г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2017-2018г. за нуждите на Община Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0005

Документацията изтегли ТУК:

01.08.2017г.- Протокол 1

02.08.2017г.- Протокол 2

02.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

09.08.2017г.- Протокол 3

09.08.2017г.- Доклад

09.08.2017г.- Решение за избор на изпълнител

08.09.2017г. -Договор с избран изпълнител

08.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2018г.- Обявление за приключен договор


Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

29.06.2017 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

29.06.2017 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

07.07.2017г. - Оферта 1

07.07.2017г. - Оферта 2

07.07.2017г.- Оферта 3

07.07.2017г. - РЕШЕНИЕ


19.06.2017г. -Община Върбица обявява открита процедура с предмет :„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Върбица по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Върбица” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0004

Документацията изтегли тук

27.07.2017г.- Протокол 1

09.08.2017г.- Протокол 2

09.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

15.08.2017г.- Протокол 3

15.08.2017г.- Доклад

15.08.2017г.- Решение за избор на изпълнител

26.09.2017г. -Договор с избран изпълнител

26.09.2017г.- Приложения към договор

26.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка


16.06.2017г.-Община Върбица обявява открита процедура с предмет:"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Увеличаване проводимостта на р. Елешница и изграждане на стоманенобетонна пасарелка в с. Тушовица, Община Върбица, област Шумен“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0003

Документацията изтегли ТУК

Указания

25.07.2017г.- Протокол 1

07.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

11.08.2017г.-Протокол 2

11.08.2017г.- Приложение към Протокол 2

11.08.2017г.-Доклад на комисията

11.08.2017г.-Решение за избор на изпълнител

19.09.2017г.- Договор с избран изпълнител

19.09.2017г. - Приложения към договор

19.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка

02.01.2018г.- Обявление за приключен договор


10.05.2017г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0002

Документацията изтегли ТУК

02.06.2017г. - Протокол 1

02.06.2017г.- Протокол 2

12.06.2017г.- Протокол 3

12.06.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

19.06.2017г.- Протокол 4

19.06.2017г.- Доклад

19.06.2017г.- Решение за избор на изпълнител

17.07.2017г.- Договор с избран изпълнител

17.07.2017г.- Обявление за възложена поръчка

14.01.2019г.- Обявление за приключен договор- Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

27.04.2017г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0001

Документацията изтегли ТУК

05.05.2017г.- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12.05.2017г.- Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП II етап за ОП" „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

06.06.2017г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

12.06.2017г.- Протокол от работата на комисията

12.06.2017г.- Доклад

12.06.2017г.- Решение за избор на изпълнител

11.07.2017г. - Договор с избран изпълнител

11.07.2017г.- Приложения към договор

11.07.2017г.- Обявление за възложена поръчка

28.09.2017г. - Обявление за приключен договор


 

СТАНОВИЩЕ

за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

 


 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП

 


 

09.12.2016г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.201. ДО 31.12.2017г. КАКТО СЛЕДВА:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица"

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0020

Документацията изтегли ТУК:

Декларация по чл.54 от ЗОП

04.01.2017г.- Протокол 1 от 04.01.2017г.

05.01.2017г.- Протокол 2 от 05.01.2017г.

05.01.2017г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

16.01.2017г.- Протокол 3

16.01.2017г.- Доклад

16.01.2017г.- Решение за избор на изпълнител

10.02.2017г. - Обявление за възложена поръчка

10.02.2017г.- Договор-Позиция №1

10.02.2017г.- Договор-Позиция №2

10.02.2017г.- Договор-Позиция №3

10.02.2017г.- Информация за сключен договор

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №1

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №2

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №3

____________________________________________________________________________________________________________________

07.11.2016г. - Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" „Рехабилитация на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Върбица о.т.314 - о.т.315-о.т.316 с дължина 67 м. ширина 5.5 м. , триъгълника между о.т.316 - о.т.317-о.т.318 и моста - 400м2“, „Рехабилитация на улица „Акация” в гр.Върбица о.т.311 - о.т.312-о.т.313-о.т.314 с дължина 228 м. и ширина 5.5м“, „Рехабилитация на ул. „Милан Борисов” в гр.Върбица о.т.157 - о.т.158-о.т.160-о.т.163-о.т.164 -о.т.165 -о.т.169 -о.т.170-о.т.157 -о.т.171 с дължина310 м. и ширина 5.00м“

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0019

Документацията изтегли ТУК

21.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.11.2016г.- Протокол от 28.11.2016г.

28.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

19.12.2016г.- Договор

19.12.2016г.- Приложения към договор

19.12.2016г.- Информация за сключен договор

19.12.2016г.- Допълнително споразумение към Договор

01.02.2017г.- Информация за приключен договор


 

02.11.2016г.- Обява за събиране на оферти на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет " СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2016-2017г. ”

ОБЯВА

Документацията изтегли ТУК

14.11.2016г.- Протокол от 14.11.2016г.

16.11.2016г.- Договор

16.11.2016г.- Приложения към договор

_____________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2016г. -Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Благоустройство на площадно пространство в централната част на с. Сушина”

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0018

Документацията изтегли тук

18.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.11.2016г.- Протокол

25.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

01.12.2016г. -Договор

01.12.2016г. - Приложения към договор

01.12.2016г.- Информация за сключен договор

09.06.2017г.- Обявление за приключен договор

 


 

11.10.2016г.- Oткрита процедура с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските градини на територията на община Върбица при община Върбица за период от 24месеца“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0017

Документацията изтегли от ТУК

08.11.2016г.- Разяснения- Приложение- Техническа спецификация

18.11.2016г. - Протокол 1

30.11.2016г.- Протокол 2

30.11.2016г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.12.2016г. - Протокол 3

08.12.2016г. - Доклад

08.12.2016г. - Решение за избор на изпълнител

19.01.2017г.- Договор

02.02.2017г.- Информация за сключен договор

21.01.2019г.- Допълнително споразумение

12.03.2019г.- Обявление за приключен договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)11.10.2016г.- Oткрита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Върбица по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Върбица” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0016

Документацията изтегли от ТУК

18.11.2016г. - Протокол 1

30.11.2016г.- Протокол 2

30.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.12.2016г. - Протокол 3

08.12.2016г.- Доклад

08.12.2016г. - Решение за избор на изпълнител

11.05.2017г.- Заповед за възобновяване

17.05.2017г.- Протокол 4

18.05.2017г.- Решение за прекратяване на процедурата

01.06.2017г.- Обявление за пркратена процедура


Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

17.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

17.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

______________________________________________________________________________

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на водопроводи в населените места от Община Върбица“

17.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

17.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

 


 

30.08.2016г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица"

„Рехабилитация на улица „Христо Ботев“ в с.Маломир трасето включващо от О.Т.68-О.Т.71-О.Т.73-О.Т.74-О.Т.44-О.Т.43-О.Т.41, а от О.Т.41 към О.Т.40 само първите 43м“ - ширина по съществуващи бордюри, След първите 43м от О.Т.41 към О.Т.40 -О.Т. 39-О.Т.36-О.Т.19-О.Т.17-О.Т.16-О.Т.О.Т.10-О.Т.9-О.Т.7-О.Т.6 – ширината е 2х1.70м.- по осовата линия на улицата“

 

„Рехабилитация на улица Бузлуджа в с.Нова бяла река трасето включващо От О.Т.41а-О.Т.53-О.Т.54-О.Т.52-О.Т.60-О.Т.61-О.Т.67-О.Т.68-О.Т.69-О.Т.82-О.Т.81 ширина по съществуващи бордюри“

 

„ Рехабилитация на улица „Панайот Волов“ в с.Бяла река трасето включващо от - 10м преди О.Т.161-О.Т.158-О.Т.164 -ширина по съществуващи бордюри, от О.Т.164-О.Т.165- ширина 4.50м от към бордюра“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0015

Документацията изтегли от ТУК

01.09.2016г.- Разяснения

10.09.2016г.- Разяснения

16.09.2016г.- Разяснения

03.10.2016г.- Протокол №1

24.10.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

31.10.2016г.- Протокол №2

31.10.2016г.- Решение за избор на изпълнител

01.12.2016г.- Договор

01.12.2016г.- Приложение към договор

01.12.2016г.- Информация за сключен договор

19.12.2016г.- Информация за приключен договор

 


 

23.08.2016г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Върбица" "Рехабилитация на улица Г.Димитров в с. Методиево О.Т.14, О.Т.27, О.Т.26, О.Т.77, О.Т.94а, О.Т.93, О.Т.95, О.Т.94, О.Т.97, О.Т.124, О.Т.125, О.Т.132, О.Т.150, О.Т.155, О.Т.40м. след О.Т.155"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0014

Документацията изтегли от ТУК:

10.09.2016г.- Разяснения

20.09.2016г.- Съобщение

12.10.2016г. - Съобщение за отваряне на оферти

13.10.2016г. - Протокол №1

31.10.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

10.11.2016г. - Протокол №2

10.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

16.12.2016г.- Договор

16.12.2016г.- Приложения към договор

16.12.2016г.- Информация за сключен договор

22.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

12.08.2016г.- Община Върбица обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Основно училище „Христо Ботев” с.Иваново, община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0013

Документацията изтегли от ТУК:

15.08.2016г. - Решение за одобряване на Обявление за изменение

15.08.2016г. - Изменение в Образец №11а Количествено-стойностна сметка

26.08.2016г. - Съобщение за отваряне на ценово предложение

31.08.2016г.- Протокол

31.08.2016г.- Решение за избор на изпълнител

27.09.2016г.- Договор

27.09.2016г.- Приложения към договор

27.09.2016г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2017г.- Информация за приключен договор


09.08.2016г.- Община Върбица обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Върбица по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в три обособени позиции”, Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица”, Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”, Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Върбица””

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0012

Документацията изтегли от Tук:

18.08.2016г.- Разяснение

01.09.2016г.- Протокол №1 от 31.08.2016г.

13.09.2016г.- Съобщение

16.09.2016г. - Решение за прекратяване

16.09.2016г. - Протокол №2 от 16.09.2016г.

04.10.2016г.- Обявление за възложена поръчка


 

08.08.2016г - Oткрита процедура с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Върбица за „Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Върбица” и последващо осъществяване на авторски надзор.”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0011

Документацията изтегли от Tук:

18.08.2016г.- Решение за изменение

18.08.2016г.- Изменение в Проект на договор

13.09.2016г.- Съобщение

16.09.2016г. - Протокол и доклад на комисията

16.09.2016г. - Решение за избор на изпълнител

07.10.2016г.- Договор

07.10.2016г.- Приложение към договор

07.10.2016г.- Обявление за възложена поръчка


 

07.06.2016г.-Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект – Благоустройство на площадни пространства в централните части на с.Сушина и с.Маломир , община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0010

Документацията изтегли от TУК

12.07.2016г.- Доклад

12.07.2016г.- Протокол

12.07.2016г.- Решение за избор на изпълнител

10.08.2016г.- Договор

10.08.2016г.- Приложения към договор

10.08.2016г.- Информация за сключен договор

10.08.2016г.- Обявление за възложена поръчка

19.10.2016г.- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


 

02.06.2016г. -Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:„Реконструкция и модернизация на почивен дом „Еделвайс” К.К. Върбица- V етап”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0009

Документацията изтегли от ТУК

15.06.2016г.- Доклад и протокол от проведено договаряне

15.06.2016г. - Решение за определяне на изпълнител

15.07.2016г.- Договор

15.07.2016г.- Приложение към договор

15.07.2016г.- Информация за сключен договор

15.07.2016г.- Обявление за възложена поръчка

10.11.2016г.- Допълнително споразумение към Договор

19.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

05.04.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на обoрудване и обзавеждане за почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0008

Документацията изтегли от ТУК

05.04.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

19.04.2016г. - Разяснение

22.04.2016г. - Разяснение

17.05.2016г. - Протокол 1

07.06.2016г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

04.07.2016г.- Протокол 2

04.07.2016г.- Приложение към протокол 2

04.07.2016г.- Решение за избор на изпълнител

19.08.2016г.- Договор

19.08.2016г.- Приложения към договор

19.08.2016г.- Информация за сключен договор

14.12.2016г.- Информация за извършени плащания

19.12.2016г.- Информация за приключен договор

 


 

05.04.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица-V етап"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0007

Документацията изтегли от ТУК

05.04.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

19.05.2016г.- Решение за прекратяване

________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2016г.- ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.10 ЗОП

 


 

28.03.2016г.- Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, чрез покупка, на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица за период от 12 месеца"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0006

Документацията изтегли от ТУК

06.04.2016г.- Протокол от проведено договаряне

06.04.2016г.- Доклад от проведено договаряне

06.04.2016г.- Решение за избор на изпълнител

14.04.2016г.- Договор

01.06.2017г. - Информация за изпълнен договор


 

18.03.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект- Благоустрояване на площадни пространства в централните части на с.Сушина и с.Маломир, община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0005

Документацията изтегли от ТУК

18.03.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

10.05.2016г. - Протокол №1

19.05.2016г.- Протокол №2

19.05.2016г.- Решение за прекратяване

02.06.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие


 

17.03.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, С ТРАНСПОРТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"


Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0004

Документацията изтегли от ТУК

17.03.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

24.03.2016г.- Разяснения

28.04.2016г. - Протокол №1

28.04.2016Г. - ПРОТОКОЛ №2

28.04.2016г. - Съобщение

09.05.2016г.- Протокол №3

09.05.2016г.- Решение за избор на изпълнител

25.05.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

08.06.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

15.06.2016г.-Договор

22.06.2016г.- Информация за извършени плащания

05.07.2016г.- Информация за извършени плащания

15.07.2016г.- Информация за извършени плащания

15.09.2016г.- Информация за извършени плащания

19.09.2016г.- Информация за извършени плащания

18.10.2016г.- Информация за извършени плащания

10.11.2016г.- Информация за извършени плащания

16.12.2016г.- Информация за извършени плащания

22.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

17.02.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0003

Документацията изтегли от ТУК

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на обслужваща банка на община Върбица

17.02.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

21.03.2016г.- Протокол №1

31.03.2016г.- Съобщение

07.04.2016г. -Протокол №2

07.04.2016г. - Решение за избор на изпълнител

09.05.2016г.- Договор с изпълнител

20.05.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие


12.02.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГР.ВЪРБИЦА

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0002

Документацията изтегли от ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на обслужваща банка на община Върбица

12.02.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

25.03.2016.- Решение за прекратяване


05.01.2016г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА


Уникален номер в регистъра на АОП - 00965-2016-0001

Документацията изтегли от ТУК

05.01.2016г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

17.02.2016г.- Протокол

17.02.2016г.- Решение за прекратяване


30.12.2015г.- "Избор на оператор/и за предоставяне на стационарни и мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Върбица и нейните административни поделения" разпределени в следните позиции:

Позиция 1- Стационарни телефонни услуги за 38 бр. поста в т.ч. 12 поста през централа

Позиция 2- Мобилни телефонни услуги -158 бр.поста чрез SIM-карти, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 158 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност".

ID- 9049312

Документацията изтегли от ТУК

Съобщение до средствата за масово осведомяване

28.01.2016г.- Протокол

28.01.2016г.- Решение за избор на изпълнител

11.03.2016г.- Договор


23.12.2015г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

“Извършване на доставки, чрез покупка, на горива в пет обособени позиции за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. както следва:

1.За доставка по Позиция №1 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

2.За доставка по Позиция №2 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

3.За доставка по Позиция №3 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво - Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

4.За доставка по Позиция №4 – „Определяне на изпълнител за доставка на Газьол за отопление (маркирано гориво с адитив) за нуждите на административните звена на Община Върбица,

5.За доставка по Позиция №5 – „Определяне на изпълнител за доставка на Метан за отопление - за нуждите на административните звена на Община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП - 00965-2015-0015

 

Документацията изтегли от ТУК

 

23.12.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

02.02.2016г.- Протокол №1

10.02.2016г.- Протокол №2

Съобщение

17.02.2016г.- Протокол №3

17.02.2016г.- Решение за избор на изпълнители

17.02.2016г.- Решение за прекратяване на позиция №5

14.03.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №1

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №2

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №3

14.03.2016г.- Договор за доставка по позиция №4

23.03.2016г.- Информация за извършени плащания

03.01.2017г.- Допълнително споразумение Позиция №1

03.01.2017г. - Допълнително споразумение Позиция №2

03.01.2017г. - Допълнително споразумение Позиция №3

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 1

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 2

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 3

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 1

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 2

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 3

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 4


22.10.2015г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2015- 2016г. за нуждите на Община Върбица”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9047010 от 22.10.2015г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.11.2015 г. от 14:00 часа в стая 205 на Община Върбица


Валидна до 02.11.2015 г. (вкл.)

 

 

Документацията изтегли от ТУК

Съобщение

04.11.2015г.- Протокол

04.11.2015г.- Решение за избор на изпълнител

10.11.2015г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

10.11.2015г. - Договор

10.11.2015г. - Приложение към договор

15.12.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания


13.10.2015г.-Община Върбица в качество

 

 


 

08.02.2024г. Обявление за приключване на договор за ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА