Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка
Тел.: 05391/ 21-31


E-mail:
obshtina@varbitsa.org

 

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.net


 

Линк към новия сайт на Община Върбица

 

 

 

 

08.01.2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА

гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40, тел. 05391/21-10


Общински съвет Върбица открива процедура за попълване на списъка на кандидатите за  съдебни заседатели с 3 /три/ броя за Районен съд – Велики Преслав за мандат 2024 – 2027 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Върбица, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Върбица:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.


Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 10 януари 2024 година до 9 февруари  2024 година включително в стая №112  „Деловодство-Общински съвет” ет.2 в сградата на община Върбица.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез кмета на общината или кмета на кметството по местонахождението на съоръжението. Кметовете издават входящ номер за всяко постъпило заявление.

Обръщаме внимание, че:

  • за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.
  • НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. За Ваше удобство изпращаме образец на заявлението, което може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“: https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.
  • граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.

Приложения: Образец на заявление РГ2.

 

- ЗАЯВЛЕНИЕ

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предприемането на спешни мерки за предотвратяване  разпространението на кърлежи и сключен договор за ДДД услуги с „ДДД Велдет“ЕООД, уведомяваме всички пчелари и заинтересовани лица, че на 12.06.2023г. и 13.06.2023г. ще се извърши третиране за кърлежи в Общината както следва:

-         Тревни площи на детските градини в Община Върбица;

-         Център на гр.Върбица;

-         Спортен комплекс в гр.Върбица;

-         Централна част на Курортен комплекс в гр.Върбица.

При неблагоприятни метеорологични условия резервна дата 14.06.2023г. 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“


Прием на заявления за включване в Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд““ в Община Върбица

Във връзка с включването на Община Върбица в Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ще приема заявления за включване в услугата, считано от 21.09.2022 г. Необходимо е да бъдат идентифицирани  потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия, кметове по населени места, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Върбица, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ на информационното гише в сградата на общинска администрация  и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината, сигнали на тел: 05391/21-31 и имейл: obshtina@varbitsa.org

Дейностите по  Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, ще бъде съфинансирана от европейски социален фонд плюс

За повече информация и подаване на заявления в стая 210 на общинска администрация и в кметства по населени места на територията на община Върбица.

 

 


 

 

ПОКАНА

за

публична информационна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Община Котел, Община Върбица и Община Сливен чрез част от населените си места


 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предприемането на спешни мерки за предотвратяване разпространението на комари и сключен договор за ДДД услуги с „ДДД Велдет ” ЕООД, уведомяваме всички пчелари и заинтересовани лица, че на 12.07.2022 г. (вторник) от 06 00 до 10 00 ще се извърши третиране за комари по поречието на река „Герила” в гр.Върбица.


 


 

ПОКАНА

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг,Управителя на „Върбица Транс“ ЕООД кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от „Върбица Транс“ ЕООД, при следните условия:

1. Цел на дълга: Закупуване на общо 3 броя нови пътнически микробуси за нуждите на „Върбица Транс“ ЕООД.

 

 


 

 

ПОКАНА

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. Цел на дълга: Закупуване на общо 2 броя специализирана техника за нуждите на Община Върбица, в т. ч.  1 брой мини багер и 1 брой комбиниран багер-товарач.

 

 


 

 

29.10.2021г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2022 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Върбица открива производство по издаване на общ административен акт. Община Върбица предлага Общински съвет - Върбица да вземе решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2022 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, включително и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване обяви недвижим имот и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2022 г.

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането.

Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Върбица са предвидените от чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с наредба, като беше различен за всяка календарна година както следва: за 2013г. - 15лв./т; за 2014г. - 22лв./т; за 2015г. - 28лв./т; за 2016г. - 36лв./т; за 2017г. - 40лв./т; за 2018г. - 45лв./т; за 2019г. - 57лв./т; за 2020г. - 69лв./т; за 2021г. - 82лв./т;  a за всяка следваща година ще бъде 95лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.

2. Цели, които се поставят.

С Проекта за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Върбица се поставя основната цел справедливо да се определи размера на такса битови отпадъци и да се компенсира увеличението на отчисленията за обезвреждане на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Омуртаг.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта

Необходими са допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в Община Върбица.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Върбица се свеждат до привеждане на план-сметката в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и всички нормативни актове от по-висока степен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за приемане на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. и одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Върбица е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в сградата на община Върбица, на адрес ул. Септемврийско възстание №40, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Върбица на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Върбица или от публикуваното по-долу приложение.

Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2020 г.

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. (лв.),
в т.ч.:

570800,00

Приходи от такса смет

270800,00

Приходи от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РОСВ в т.ч.

300000,00

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други  4 000 броя

240000,00

- за камион за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)

250800,00

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на общината за 2020 г. по позиции от ЕБК:

570800,00

- в дейност 623 "Чистота"

490800,00

в т. ч. за издръжка и материали

 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други  4 000 броя

240000,00

в т. ч. за капиталови разходи

 

- за камион за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)

250800,00

- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"

 

в т. ч. за капиталови разходи

 

- по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците

80000,00

- по § 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото

 

- по § 37-00  - за данък добавена стойност

 

 

 


П О К А Н А

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. Цел на дълга: Закупуване на общо 2 броя специализирана техника за нуждите на Община Върбица, в т. ч.  1 брой мини багер и 1 брой комбиниран багер-товарач.

 


П О К А Н А

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг, Управителя на „Върбица Транс“ ЕООД кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от „Върбица Транс“ ЕООД, при следните условия:

1. Цел на дълга: Закупуване на общо 3 броя нови пътнически микробуси за нуждите на „Върбица Транс“ ЕООД.


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Започва прием на заявления за включване в операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ в Община Върбица

Във връзка с включването на Община Върбица в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ започва прием на заявления за включване в услугата. Необходимо да бъдат идентифицирани  потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

-        Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

-         Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

-        Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.


В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия, информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Върбица, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ от 01.12.2020г. до 15.12.2020г. на информационното табло в сградата на общинска администрация  и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината.

За повече информация и подаване на заявления в стая 210 на общинска администрация и в кметства по населени места на територията на община Върбица.

 


СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Върбица започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед на Кмета на община Върбица №1266/17.06.2020г. е определена Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: h_hasanova@abv.bg

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК! https://forms.gle/sYz4qsCrofFCuUnn6


 

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр.Върбица уведомява всички собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци с потребление до 10 куб. метра за денонощие) изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118, ал.3 от Закона за водите, да подадат в Басейнова Дирекция "Черноморски район" – гр.Варна заявление за вписване в регистър.

Крайният срок е 27.11.2020г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр. Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици-бройлери в с.Бяла река, общ.Върбица.”

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 27.03.2020 г.

  

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр. Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Създаване на нова дестилерия за етерични масла в ПИ №47785.38.198.1 в с.Менгишево, община Върбица, с площ 728 кв.м. и НТП „Селскостопанска сграда” с възложител г-н Хасан Караали, с.Ябланово, община Котел.

 

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 03.03.2020 г.

 

 


 

ПОКАНА

за кръгла маса на тема: "Ранните съжителства сред младите роми от община Върбица"


 


 

О Б Я В Я В А

На основание Заповед № 1338 / 05.07.2019г. на кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.З А П О В Е Д №1137 от 10.06.2019г. във връзка  с чл.405а от Изборния кодекс

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 31.05.2019 г., на страницата на Община  Върбица в секция  Общински съвет – Върбица бе публикуван Проект на Наредба за организация на движението на територията на община Върбица. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Върбица, 9870 – гр. Върбица, ул. ”Септемврийско въстание” № 40 или  на имейл: obshtina@varbitsa.org.

 

Проект на Наредба за организация на движението на територията на община Върбица


Мотиви към  проект на  Наредба за организация на движението на територията на община Върбица

 


 

СЪОБЩЕНИЕ- откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.


 


 

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички пчелари и заинтересовани лица, че в изпълнение на Наредба №13 / 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се проведе третиране на терена в сервитута (на разстояние от 6 метра от главна релса от двете страни) с продукт за растителна защита  НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4 % разтвор, по ЖП линията, както следва:

- от 22.05.2019 г. до 22.05.2019 г. от 08 до 17 ч. София – Варна – гара Търговище.

- от 29.05.2019 г. до 31.05.2019 г. от 08 до 17 ч. София – Варна (участък Търговище - Хан Крум).

- от 29.05.2019 г. до 31.05.2019 г. от 08 до 17 ч. Шумен – Комунари – участък Шумен – Смядово – НВ Желъд.

За организиране и провеждане на третирането отговаря инж.Димитър Маринов Велев – 08889 807 810.

 


 

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички пчелари и заинтересовани лица, че в изпълнение на Наредба №13 / 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се проведе третиране на терена в сервитута (на разстояние от 6 метра от главна релса от двете страни) с продукт за растителна защита  НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4 % разтвор, по ЖП линията, както следва:

- от 08.05.2019 г. до 10.05.2019 г. от 08 до 17 ч. София – Варна (участък НВ Караджата - Дралфа).

- от 08.05.2019 г. до 10.05.2019 г. от 08 до 17 ч. София – Варна (участъка Хан Крум - Шумен).

- от 11.05.2019 г. до 12.05.2019 г. от 08 до 17 ч. участък Подвис – Ведрово.

- от 13.05.2019 г. до 15.05.2019 г. от 08 до 17 ч. участък Попово - НВ Караджата.

- от 15.05.2019 г. до 16.05.2019 г. от 08 до 17 ч. участък Желъд - Комунари.

 


 

ОБЯВА

На основание Заповед №746/11.04.2019г. на кмета на община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет- Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

  

05.04.2019г.- Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички пчелари и заинтересовани лица, че на 06.04.2019 г.(събота) ще се извърши третиране с препарати в училища и детски градини на територията на Община Върбица – гр.Върбица, с.Станянци, с.Чернооково, с.Маломир, с.Бяла Река, с.Тушовица, с.Менгишево, с.Иваново, с.Ловец, с.Сушина, с.Нова Бяла Река, във връзка с настъпването на пролетно–летния сезон и ограничаване на възможността за поява, развитие и разпространение на заболявания от трансмисивни инфекции.

 

 


 

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр.Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Екстензивно отглеждане на риба в яз. „Виница” тип на производство – непълно системно, в землището на с.Виница, Община Върбица, Област Шумен” с възложител „АРЕСГАЗ” ЕАД, гр.София.

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 03.10.2018 г.

 

 


 

Протокол за избор на кредитна институция за заем 

СЪОБЩЕНИЕ


Въз основа на Решение № 1 по Протокол № 5/29.05.2017г. на Общински съвет-гр.Върбица и Решение № 5 по Протокол № 11/16.10.2017 г. на Общински съвет-гр.Върбица и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на Процедура за избор на кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет-гр.Върбица, Община Върбица обявява дата и час на отваряне на постъпилите оферти по процедура „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица” за отпускане на дългосрочен кредит за извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за други инфраструктурни обекти”, както следва:

Дата на отваряне на офертите: 19.01.2018 г.

Час: 14:00 ч.

Място: Административна сграда на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. „Септемврийско въстание“ № 40, стая 206


Съобщение


О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 10.01.2018 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 год.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


О Б Я В А 

О Б Я В А


Въз основа на Решение № 1 по Протокол № 5/29.05.2017г. на Общински съвет-гр.Върбица и Решение № 5 по Протокол № 11/16.10.2017 г. на Общински съвет-гр.Върбица и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на Процедура за избор на кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет-гр.Върбица,

Кметът на Община Върбица обявява откриване на процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица”, за отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:

1.  Предмет на процедурата: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица” за отпускане на дългосрочен кредит за извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за други инфраструктурни обекти, като резултатът е в полза на местната общност.

2. Валута на дълга – лева

3. Максимален размер на дълга – 3 000 000лв. (словом: три милиона лева, 00);

4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит, при параметри и условия, изрично посочени в одобрената документация за провеждане на процедурата;

5. Срок на валидност на офертите: 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

6. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта” по показатели, посочени в одобрената Документация за провеждане на процедурата, Раздел V Методика за определяне на комплексната оценка. Класиране.

7. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата: Документация за участие в процедурата и данни за финансовото състояние на общината  са на разположение на хартиен носител на място в Общинска администрация на Община Върбица, на адрес: ул.”Септемврийско въстание” № 40, гр.Върбица, както и на интернет страницата на Община Върбица на адрес: http://www.varbitsa.org. При получаване на документацията на хартиен носител, същата се получава срещу цена в размер на 36.00лв. с ДДС.

8. Място, срок и начин на подаване на офертите: Участниците могат да представят своята оферта чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780, ул. „Септемврийско въстание“ № 40,стая 102 „Деловодство”, или на място на посочения адрес, не по-късно от 17.00 ч. на 15.01.2018 г. Офертите се представят в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост. Офертите, постъпили след този срок, без оглед датата на клеймото, или които не отговарят на условията по предходното изречение, ще бъдат върнати и няма да бъдат разглеждани.

9. Наименование, адрес, телефон на общината и лица за контакт:

Адрес за контакт: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, „Деловодство”;

Телефон за контакт в „Деловодство”: 05391 21 31, г-жа Г. Хасан

Телефон за въпроси във връзка с тръжни документи: 05391 21 25 – А. Ахмед.


О Б Я В А


Документацията изтегли ТУК:


Р А З Я С Н Е Н И Е

  

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2016” на Община Върбица

 


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2016 година.

Канят се всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 09.08.2017 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица – Младежки дом, ул. „Вит” № 1.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефон: 05391 21-31

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

 

 


 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. За строителство, преустройство, реконструкция и разширение на болница гр. Върбица в медицински център със стационар до 10 легла и за други инфраструктурни обекти.

2. Размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.

3. Вид на дълга– дългосрочен дълг.

4. Срок на кредита:

4.1.  15 години

5. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 0.5% процентни пункта.

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно до 31.12.2020 г.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни месечни вноски,

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Върбица, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Върбица съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Върбица.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 15.05.2017г. от 10ч в заседателната зала на Общински съвет Върбица намираща се в  Младежки дом гр. Върбица.

 


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №229/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влязло в сила Решение №2 по Протокол №11 на Общински съвет – Върбица публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти от общински жилищен блок /ЕПЖБ/ по плана на гр.Върбица в УПИ XIV, кв.51 с адрес: гр.Върбица, ул.“Александър Стамболийски“ №5.

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №230/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.


 

 

 

 

Вход

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

 

е-Услуги


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


Заповед №149 от 30.01.2017г.- Избирателни секции на територията на община Върбица

 

Заповед №213 от 06.02.2017г.- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци по избирателни секции на територията на община Върбица

 


 


 


 

 

На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg