Туризъм

 

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА ИЗВЪРШВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Относно: Въвеждане на Единна система за туристическа информация/ ЕСТИ/.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация/ ЕСТИ/ , която има за цел да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. Системата е в изпълнение на изискванията на чл. 116 от Закона за туризма.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 г.

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът на тестовата система и видео инструкциите са публикувани на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ https://estitest.tourism.government.bg и на сайта на общината в секция Туризъм https://mun.sliven.bg/turizym-instrukcii-za-rabota

За осъществяване на безпроблемен достъп, вход и регистрация в Единната система за туристическа информация, всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване на територията на Община Върбица,
са длъжни в срок до 01.08.2019г. да  предоставят в писмен вид в Общинска администрация гр.Върбица  свой актуален е-mail адрес и данни за стопанисващото лице (имена на физическо лице, наименование на юридическо лице, ЕГН/ЕИК).

За местата за настаняване, регистърът се води чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, като данните в нея се отразяват автоматизирано и ежедневно.

За повече указания, помощ и съдействие, всеки може да посети www:tourism.government.bg и да се запознае с подробна информационна брошура указваща необходимите стъпки за регистрация в ЕСТИ.

При неизпълнение на задълженията на нарушителите се налагат глоби съгласно Закона за туризма, а именно:

„Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) Хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.

(2) Хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно разпоредбите на чл. 116, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

(3) Който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.”

При възникнали въпроси и нужда от уточнение гражданите могат да се обърнат към ресорните служители в общинска администрация Върбица.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т   Ш У М Е Н

ул. “Септемврийско въстание” 40, тел/ факс 05391/ 20-05


УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ,

Предстои подновяване категоризацията на туристическите  обекти.

Собственици на хотели, стаи и апартаменти за гости, както и заведения за хранене и развлечение, който са получили категоризация по реда на отмененият вече Закон за туризма, трябва да я подновят тази година.

Съгласно измененията на Закона за туризма от 2013г. категоризацията на местата за настаняване е със срок до  5 години.

По този начин всички обекти трябва да подновят своята категория. Това ще става на следните етапи:

§ 5. (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

Подаването на документи е до 3 месеца преди изтичането на настоящата категория.

Съгласно чл. 133 от Закона за туризма: (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, ал. 4.

(2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.

(3) В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

(4) В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130.

(5) Документът за платена такса и декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подават до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.

(6) Служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория.

(7) За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.

(8) В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

Лице за контакт: Красимира Крючкова – спец. „Туризъм и околна среда”

ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл.133, ал.3,чл.134 или чл.136 от закона за туризма

ДЕКЛАРАЦИЯ


 

На 12 март 2012 г. в сграда на “Младежки дом”на Община Върбица се проведе публично обществено обсъждане на проект на Концепция за развитие на регионален туристически продукт на туристически район „Върбица-Омуртаг-Сунгурларе”. Концепцията е част от проектното предложение, което трите партньорски общини подготвят във връзка с кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3,2-002/2011 г. „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”, рамките на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

На обсъждането присъстваха  кметове,представители на общинските администрации на партньорските общини, граждани.

Срещата започна с кратка презентация, с която присъстващите бяха запознати с целите на схемата, основните моменти от проекта на Концепция, беше направено обобщение на резултатите от проведеното анкетиране. Част от изказалите се споделиха, че представената информация пред тях показва колко непознати за тях места има и в трите общини, които могат да бъдат потенциал за развитието на културно-познавателния туризъм, което ще допринесе и за икономически растеж и устойчивост на общините и по-добър живот за населението. Регионалният туристически продукт на туристически район „Върбица-Омуртаг-Сунгурларе” получи името „Непознатото българско наследство”. Проектното предложение, което ще бъде подадено до 15 март ще включва дейности по популяризиране на продукта и превръщане на този край в източната част на България в притегателен център за туристите и място за уникални преживявания.

 

 

Презентацията може да изтеглите от ТУК.