Образование

Формула за разпределение на средства за 2024г.

Формула за разпределение на средства за 2023година


СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.21-2022

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното  образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностното развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 02 декември 2022 г., 17:30 ч.

В качество Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура, Ви информираме, че в периода до 02.12.2022 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coideum@mon.bg



 

 

Формула за разпределение на средства за 2022г.

 


 

Формула за разпределение на средства за 2021г.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

-        Автобиография

-        Мотивационно писмо

-        Копие от диплома за завършено средно образование

-        Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Върбица. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.varbitsa.org

Изисквания към кандидатите:

-        Завършено средно образование

-        Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-        Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-        Владеене на езика на общността

-        Комуникативни умения

-        Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи:09.03.2021 г.

Документите се подават в деловодството на Община Върбица

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-      Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-      Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-      Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-      Подпомагане при попълване на различни документи.

-      Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 


 

ЗАПОВЕД №442 ОТ 27.02.2020 Г.

 


 

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Във връзка с проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Върбица. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.varbitsa.org


Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността

- Владеене на езика на общността

- Комуникативни умения

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)


Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.


Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 06.02.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Върбица


Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на различни документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net


Заявление (бланка) за конкурса свалете ТУК:


 

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“ - ДГ "Славейче", гр.Върбица

Заповед №26/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“ - ДГ "Мир", с.Маломир

Заповед №18/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Щастливо детство", с.Нова Бяла река

Заповед №21/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Кокиче", с.Бяла река

Заповед №21/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Щурче", с.Тушовица

Заповед №22/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Слънце", с.Станянци

Заповед №31/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Младост", с.Чернооково

Заповед №22/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“ - ДГ "Червената шапчица", с.Менгишево

Заповед №20/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Детски свят", с.Иваново

Заповед №4/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Детелина", с.Ловец

Заповед №37/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и “Училищен плод“- ДГ "Снежанка", с.Сушина"

Заповед №23/30.09.2019г. за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

ЗАПОВЕД №491 от 28.02.2019г.


ОБЯВА

 

Община Върбица кани всички деца до 18 годишна възраст, които желаят да участват в избор в Съвета на децата, по следните направления:

a) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители / доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатурил.

Желаещите да подадат заявление за участие в делеводството на община Върбица.


 

28.02.2018г.- Заповед № 520 от 27.02.2018г.



 

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в Стая 210 на Община Върбица.

 

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.


Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 20.02.2018 год.

Документите се подават в деловодството на Община Върбица,  ул. „Септ.въстание”  №40


Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-     Подпомагане при попълване на различни документи;

-    Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net


Заявление (бланка) за конкурса свалете ТУК:



ЗАПОВЕД №303 от 28.02.2017г.



ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА:

Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, с работно място  и обхват на дейността:

1 (един) брой социален работник(на пълен работен ден), с изнесено работно място в община Върбица,  предоставящ услугата „Приемна грижа" по проект „Приеми ме 2015" за област Шумен

1. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

•           Образователна степен: „средно образование“;

•           Професионална квалификация: хуманитарна;

•           Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

•           Опит при изпълнение на проекти – предимство.

•           Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Място на работа:

- община Шумен;

-  изнесено работно място в община Върбица;

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 21.10.2016г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж първи – „Център за информация и улуги“ - Гише 7. Заявления за участие в конкурса, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.         Всяко постьпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.

2.         Конкурсът протича в два етапа:

-           Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

-           Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

За изнесените работни места в община Нови пазар, община Върбица, община Смядово, община Никола Козлево и община Каспичан -  преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината, а при липса на подходящ кандидат-съседната община в обхвата на изнесеното работно място.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа".

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

•           Писмено заявление (образец);

•           Автобиография (образец);

•           Декларация(образец)

•           Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)

•           Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

•           Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

 • · Свидетелство за съдимост

 

 • · Медицинско свидетелство

 

Забележка: Формулярите на необходимите документи могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Шумен, в секция: „Търгове, конкурси и съобщения“.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Началник на Областния екип по приемна грижа", Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник", Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова

 


 

О Б Я В А

Община Върбица в изпълнение на проект Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детска градина,, Славейче“, гр. Върбица, реализиран с безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ обявява свободни работни места за формиране на екип от специалисти:

- психолог  (1 щат)

- логопед   (1 щат)

- ресурсен учител  (1 щат)

Основна цел:  Осигуряване на допълнителна, специализирана подкрепа от екип от специалисти в детска градина „Славейче“ съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. Ранно разпознаване на обучителни затруднения при децата чрез прилагане на скрининг тест и други утвърдени методики и осигуряване на подкрепа за стимулиране развитието на детето в зависимост от неговите потребностите и специфичните затруднения.

 • Участие в извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата;
 • Диагностична, рехабилитационна и терапевтична работа с деца със специфични образователни потребности, както и при деца в риск от такива;
 • Психо-социална подкрепа на децата и техните семейства;
 • Консултативна, методическа и експертна подкрепа (индивидуална и групова) на педагогическия и непедагогическия персонал в детската градина за приобщаване на децата със специфични потребности;
 • Индивидуална и групова подкрепа на родителите.

Дейността на екипа ще се извършва в съответствие с Държавния образователен стандарт за приобщаващо обучение.

При подбора и назначаването на специалистите ще се спазват съответните нормативни актове  - Закон за предучилищното и училищно образование; Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност ( действаща към момента на назначаване на специалистите в екипа) Кодекс на труда и други.

 

І. Основни задължения на длъжността „Психолог” :

Наименование по НКПД: Психолог

Код по НКПД 2634 6003

Цел на длъжността: Длъжността отговаря на потребностите от полагането на специални грижи за  психичното здраве на подрастващите в детската градина, формирането на позитивни социални нагласи и ценностни ориентации, превенция на негативни явления и   осигуряване на условия за пълноценно взаимодействие между  детето и  факторите на обкръжаващата го среда в детската градина.

Място на работа -  Детска градина гр. Върбица

Изисквания за заемане на длъжността:

-Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или„бакалавър” по специалности от професионални направления  “Психология” или „Педагогика” или по друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация по  „психология”.

- да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

- да не са лишени от право да упражняват професията си;

- да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

- да владеят книжовен български език.

3.2. личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност, коректност.

3. Необходими документи:

 • Заявление в свободен текст до Кмета на Община Върбица;
 • Професионална автобиография на кандидата/СИВИ/
 • Мотивационно писмо
 • Копие на диплом за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка или удостоверение за професионален опит/трудов стаж/
 • Копие на сертификати и препоръки / по желание на кандидата/

ІІ. Изисквания към кандидатите за  длъжността „Логопед”  :

Наименование по НКПД: Логопед

Код по НКПД: 2266 6001

Място на работа -  Детска градина гр. Върбица

Изисквания за заемане на длъжността  кандидатите следва

2.1  да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността логопедия; по една от специалностите специална педагогика (дефектология), педагогика, начална училищна педагогика или предучилищна педагогика със специализация или преквалификация по логопедия;  по една от специалностите българска филология, български език и руски език, български език и западен език или български език и история с преквалификация по логопедия или по сурдопедагогика (слухово-речева рехабилитация

2.2   да имат отлични комуникативни способности;

2.3. да са без говорни нарушения, диалектен говор, акцент;

2.4.да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2.5. да не са лишени от право да упражняват професията си;

2.6. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването

2.7. да владеят книжовен български език.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност, коректност.

3. Необходими документи:

 • Заявление в свободен текст до Кмета на Община Върбица;
 • Професионална автобиография на кандидата/СИВИ/
 • Мотивационно писмо
 • Копие на диплом за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка или удостоверение за професионален опит/трудов стаж/
 • Копие на сертификати и препоръки / по желание на кандидата/

ІІ. Изисквания към кандидатите за  длъжността „Учител, ресурсен”  :

Наименование по НКПД: Учител, ресурсен

Код по НКПД: 2352 5002

Място на работа -  Детска градина гр. Върбица

Изисквания за заемане на длъжността  кандидатите следва

2.3  да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър по една от специалностите на специална педагогика (дефектология), педагогика, начална училищна педагогика или предучилищна педагогика със специализация или преквалификация по логопедия;

2.4  да имат отлични комуникативни способности;

2.3. да са без говорни нарушения, диалектен говор, акцент;

2.4.да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2.5. да не са лишени от право да упражняват професията си;

2.6. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването

2.7. да владеят книжовен български език.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност, коректност.

6. Необходими документи:

 • Заявление в свободен текст до Кмета на Община Върбица;
 • Професионална автобиография на кандидата/СИВИ/
 • Мотивационно писмо
 • Копие на диплом за завършено образование;
 • Копие на трудова книжка или удостоверение за професионален опит/трудов стаж/
 • Копие на сертификати и препоръки / по желание на кандидата/

Срок за подаване на документи – до 17,00 часа на 07.09.2016 год.

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в ст. 103 на Община Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40. Мотивационното писмо и автобиографията следва да се подадат и на електронен адрес sradeva@unicef.org.

Подборът ще се извърши по документи и интервю от комисия с участието на представители от УНИЦЕФ, Община Върбица и Детска градина гр. Върбица въз основа на документите на кандидатите.

С одобрените кандидати ще се сключат срочни трудови договори по 68, ал.1, т. 2  във връзка с чл. 70 от КТ – със срок на изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Проектът Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детска градина „Славейче“, гр. Върбица ще се изпълнява в рамките на 16 календарни месеца – до 31.12.2017 година.


 

Информация за разпределение на средства по училища по компетенти на формулата утвърдена със заповед №322 от 26.02.2016г. на Кмета на Община Върбица


ЗАПОВЕД № 322/ 26.02.2016г.


Заповед № 283/27.02.2015г.


Информация за разпределението на средствата по училищата по компоненти на формулата утвърдена със Заповед № 283/27.02.2015г.


ЗАПОВЕД № 303 от 27.02.2014 год


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА УТВЪРДЕНА СЪС
ЗАПОВЕД № 303 от 27,02,2014 год. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


Бюджет на училища за 2010 г.