Съобщения

 

 

08.01.2024г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10


Общински съвет Върбица открива процедура за попълване на списъка на кандидатите за  съдебни заседатели с 3 /три/ броя за Районен съд – Велики Преслав за мандат 2024 – 2027 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Върбица, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Върбица:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.


Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 10 януари 2024 година до 9 февруари  2024 година включително в стая №112  „Деловодство-Общински съвет” ет.2 в сградата на община Върбица.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №240 /2021 г. по описа на АдмС-Шумен и Решение на ВАС №10282/15.11.2022 г. срещу Решение №19 от Протокол №21/26.05.2021 г. на общински съвет Върбица, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №32 от 21.03.2022 г.,  постановено по адм.  дело №240 по описа на Административен съд Шумен.

ОТМЕНЯ Решение №19 от Протокол №21/26.05.2021 г. на общински съвет Върбица.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне по предложение вх. №44 от 28.04.2021 г. на Общинска служба „Земеделие” гр. Върбица при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението.

 


Кадир Хасан /П/ дата: 02.12.2022 г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

 

Съобщение за върнато решение

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

 

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със заповед РД-15-53 от 12.05.2022 година гр. Шумен на Областен управител на област Шумен, е върнато за ново обсъждане Решение №12 от Протокол №34 от заседание на общински съвет Върбица, проведено на 29.04.2022 година, като незаконосъобразно.

Приложение Препис на Решение №12

 

Препис!

РЕШЕНИЕ:№12

по протокол №34 от 29.04.2022 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 65 / 27.04.2022 г. от Мердин Байрям – кмет на Община Върбица, относно:  Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот извън границите на урбанизираната територия на град Върбица, в обхват ПИ 12766.79.161 по КК на град Върбица, общ. Върбица.

Резултати   от   гласуването:

за   -   4

против   -   0;

въздържали   се   -   12

предложението  не се приема

Общ брой присъстващи общински съветници – 17, Стоян Димитров не гласува, тъй като докладната касае негова собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШЕНИЕ:№12

На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, общински съвет Върбица

НЕ РАЗРЕШАВА:

Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, съпътстващите го специализирани план схеми /СПС/ по части Електрозахранване, ВиК и транспортен достъп, в обхват ПИ с инд.№12766.79.161 по КК на гр.Върбица, общ. Върбица, съгласно скицата предложение и заданието за проектиране, във връзка с постъпило заявление с вх.№94-С-440/08.12.2021г. от Стоян Георгиев Димитров, Възложител на основание Н.А. №110, том VI, рег.№1687, дело №1208 от 2007г.

Собственици, носители на вещни права съгласно чл.131 от ЗУТ:

 1. Стоян Георгиев Димитров, с документ за собственост - Н.А. №110, том VI, рег.№1687, дело №1208 от 2007г. на сградите и постройките в имота
 2. Държавата в лицето на МЗХ на имота, предствлявана от ДГС – Върбица, гр. Върбица – държавна частна собственост.

 

 

Кадир Хасан /П/ дата: 20.05.2022 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 

 

 


 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №424 /2021 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу т.1 на чл.19; чл.20; чл.21; чл61, ал.1 /в частта „председателския съвет”/ и ал.4 – всички в частта „председателския съвет”/ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, Общински съвет – Върбица е отменил атакуваните разпоредби с Решение №5 по Протокол  №29 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Върбица,  и с Определение №7 от 10.01.2022 г. на Административен съд Шумен:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу т.1 на чл.19; чл.20; чл.21; чл61, ал.1 /в частта „председателския съвет”/ и ал.4 – всички в частта „председателския съвет”/ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, приета от Общински съвет – Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №424/2021 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

 

Кадир Хасан    /П/

Председател на ОбС Върбица

дата: 14.01.2022г.

 


 

Съобщение

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №362 /2018 г. по описа на АдмС-Шумен и Решение на ВАС №14243/17.11.2020 г. срещу Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №4 от Протокол №7/26.06.2017 г. на общински съвет Върбица.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет Върбица за ново произнасяне по предложението на Общинска служба „Земеделие” гр. Върбица при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица заплати на С. Й.Й. сума в размер на 260.00 лева представляваща направени деловодни разноски.

Кадир Хасан /П/ дата: 05.03.2020 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 

 


 

Съобщение

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №48 /2020 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, Общински съвет – Върбица е изменил атакуваните разпоредби с Решение №3 по Протокол  №4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Върбица,  и с Определение №197 от 18.02.2020 г. на Административен съд Шумен:

ОТМЕНЯ разпореждане от 21.01.2020 г., с което адм.д. №48/2020 г. по описа на АдмС - Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 04.03.2020 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.11, чл.15, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.3, чл.40, чл.46 ал.1 и чл.62 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет – Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №48/2020 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

Кадир Хасан /П/ дата: 10.03.2020г.

Председател на ОбС Върбица


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул.„Септемврийсковъстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПредседателятнаОбщинскисъветВърбица, наоснование чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че попротест от П. Вълчев - прокурор в ОП – гр. Шумен е образувано АД №493 /2019 г.поописана АдмС-Шумен, срещу чл.11, ал.3, т.5  и чл.36, ал.1, т.2от Наредбата за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинскасобственост, приета с Решение №2 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общинскисъветВърбица и с Решение №241 от 09.12.2019 г. на  Административен съд – град Шуменпорадилипса на мотивикъм проекта за наредбата се

ОТМЕНЯТ разпоредбите на чл.11 ал.3 т.5 и чл.36 ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост, приета  с Решение№2 по Протокол№4/27.05.2013год. на Общински съвет –Върбица.

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Върбица да заплати на Окръжна прокуратура – Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.


КадирХасан /П/                              дата: 17.12.2019г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.23, ал.2, изр.2 от ЗМСМА новоизбраният Общински съветник Реджеп Мусов Дурльов ще положи клетва на редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23.08.2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Върбица.


Кадир Хасан: /П/ дата: 19.08.2019 г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

СЪОБЩЕНИЕ -11.06.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №160 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу, чл.15, чл.25, чл.31, чл.35, чл.38, чл.53, предл. първо и Раздел единадесети от Наредба за управление на отпадъците в Община Върбица, приета с Решение№4 по Протокол№6 от 02.03.2016 год. на Общински съвет-Върбица на свое заседание с Решение №10/28.03.2019 год. по Протокол №3/28.03.2019 год. е изменил  оспорените разпоредби и Шуменският административен съд с Определение №362 от 10.04.2019 година, ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №160/2019 г. по описа на АдмС-Шумен.

 

 

Кадир Хасан: /П/ дата: 11.06.2019 г.

Председател на ОбС Върбица


 

Съобщение- 01.03.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №18 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.5, ал.1 и чл.47, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, в община Върбица, приета с Решение №1 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общински съвет Върбица, поради противоречие с материално правните разпоредби на чл.43, т.1, т.2 и т.3 от ЗОС, чл.26, ал.2 от КРБ и чл.8 от ЗНА, Общински съвет Върбица на свое заседание с Решение №4 от 31.01.2019 г. е изменил  оспорените разпоредби и Шуменският административен съд с Определение №184 от 25.02.2019 година, ОТМЕНЯ определение от 12.02.2019 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №18/2019 г. по описа на АдмС-Шумен.

Кадир Хасан /П/ дата: 01.03.2019 г.

Председател на ОбС Върбица


 

Съобщение- 28.01.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от П. Вълчев - прокурор в ОП – гр. Шумен е образувано АД №18 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.5, ал.1 и чл.47, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, в община Върбица, приета с Решение №1 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общински съвет Върбица, поради противоречие с материално правните разпоредби на чл.43, т.1, т.2 и т.3 от ЗОС, чл.26, ал.2 от КРБ и чл.8 от ЗНА.  Оспорените разпоредби ще бъдат отменени или изменени на насрочено заседание на Общински съвет на 31.01.2019 г. преди  насроченото АД за 18.02.2019 г. при ШАС.

 

Кадир Хасан /П/

Председател на ОбС Върбица

дата: 28.01.2019 г.

 


 

Съобщение- 14.01.2019г.

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от К. Калева-Параскевова- прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав е образувано АД №411/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу Решение №14 по Протокол №3 от 23.04.2014 г. на общински съвет Върбица, с което на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.30, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок до 10 години описаните в него язовири-публична общинска собственост и с определение от 28.12.2018 година е насрочено АД №411/2018 г. по описа на ШАС за 15.01.2019 г. от 09.30 часа.

Кадир Хасан /П/                                                                                                     дата: 14.01.2019 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 


 

Съобщение- 22.06.2018г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №164/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №4 от Протокол №5 от 30.05.2018 г., е изменил и променил незаконосъобразните текстове от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, поради което Административен съд Шумен с ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №432 гр. Шумен, 12.06.2018 г. , ОТМЕНЯ определение от 14.05.2018 г., с което адм.д. №164/2018 г. по описа на АдмС - Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.06.2018 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я. Н. - прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.9 ал.2 т.6, чл.15 ал.2, чл.16 ал.4 и чл.19 ал.2 от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №164/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя дазаплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

Кадир Хасан /П/                                                       дата: 22.06.2018 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 


 

08.06.2018г. - Съобщение

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №164/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №4 от Протокол №5 от 30.05.2018 г.,  изменя и променя незаконосъобразните текстове от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, както следва:

 1. 1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2;
 2. 2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва:

„Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.”;

 1. 3. Изменя се чл.16, ал.4, както следва:

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

 1. 4. Изменя се чл.19, ал.2, както следва:

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

РЕШЕНИЕ:№4

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.426, 426а и 428 от ЗВМД се изменя и променя Наредба за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2;
 2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва:

„Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.”;

 1. Изменя се чл.16, ал.4, както следва:

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

 1. Изменя се чл.19, ал.2, както следва:

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението по номера на делото №164/2018 г., заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството по делото. „

Кадир Хасан /П/                                                                                        дата: 08.06.2018 г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

13.03.2018г.- Съобщение

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №46/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №12 от Протокол №2 от 21.02.2018 г., е отменил чл.15, ал.1 т.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради което с определение №196 от 09.03.2018 г. АдмС-Шумен прекрати образуваното АД №46/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

РЕШЕНИЕ: № 12

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаконосъобразни разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация поради противоречие с материалноправните  разпоредби на нормативни актове от по-висока степен-чл.27 ал.4 от ЗМСМА и чл.24 ал.3 от ЗМСМА.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството. ”

 

Кадир Хасан /П/                                                                                                 дата: 13.03.2018г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

22.01.2018г.- Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №377/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №14 от 20.12.2017 г., е отменил, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №377/2017 г. по описа на АС – Шумен.

 

РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.

Кадир Хасан:/П/                                                                                                      дата: 22.01.2018г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

28.12.2017г.- Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №377/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №14 от 20.12.2017 г., е отменил, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ: №1

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството. „


Кадир Хасан:/П/ дата: 28.12.2017 г.

Председател на ОбС Върбица


 

07.12.2017г. -Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №347/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №3 от Протокол №13 от 27.11.2017 г., е отменил т.8, в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №347/2017 г. по описа на АС – Шумен.

РЕШЕНИЕ:№3

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя т.8 в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/ дата: 07.12.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

05.12.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №347/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №3 от Протокол №13 от 27.11.2017 г., е отменил т.8, в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

РЕШЕНИЕ:№3

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя т.8 в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                                    дата: 05.12.2017г.

Председател на ОбС Върбица


11.05.2017г.- С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/ 21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че e образувано АД №82/2017 г. по описа на АС - Шумен, срещу чл.29 , ал.1 и ал. 2, чл.30, ал.1, ал.2 и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление  на общинските пътища  на територията на община Върбица, приета с решение №6-1 по Протокол №3/2010  г. на заседание на Общински съвет.

На свое заседание Общински съвет - Върбица, с Решение №2 от Протокол №4 от 19.04.2017 г., е отменил чл. 29, ал.1, т.9, чл. 30, ал.1, т.5, букви ”в” и „г”, изменил чл. 29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.1, ал.2, чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление  на общинските пътища  на територията на община Върбица.

„  РЕШЕНИЕ:№2

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52, 53 и 54 от ЗП се изменя и променя Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т.9, в чл.29, ал. 1.
 2. Отменя се буква „в" и буква "г" на чл. 30, ал. 1, т.5.
 3. Изменя се чл.29, ал. 1 и ал. 2, както следва:

„Чл. 29. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

 1. паша на добитък и опожаряване на растителността;
 2. движение с непочистени от кал машини;
 3. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
 4. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
  разпиляване;
 5. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на
  пътя;
  1. влачене на дървета и други предмети;

8.  движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2)При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв."
3. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 30, както следва:

„Чл. 30.(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони и извършване на действия, извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1.  нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;

 1. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
  разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
  1. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
  2. извършване в обхвата на пътя на:

а)  дейности, застрашаващи безопасността на движението, илй" използване на пътищата
извън тяхното предназначение;

б)  дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

5.     извършване   в   обхвата  на  пътя   и   обслужващите   зони   без   разрешение   на
администрацията, управляваща пътя, на:

а)   строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните
територии и в населените места без регулационни планове;

б)      прокарване   на   нови   и   ремонт   на   съществуващи   телеграфни,   телефонни,
електропроводни,   въжени   и   други   линии,   кабели,   продуктопроводи,   водопроводи,
напоителни и други канали, поставяне на нови ЖБ и ЖР ел. стълбове;

6.   разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-
малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв."

4. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 31, както следва:

„Чл. 31.(1) В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 30 - в размер от 3000 до 8000 лв.

(2) При повторно нарушение по чл. 29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 30 - в размер от 4000 до 12 000 лв."

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                                      дата: 11.05.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

11.05.2017 г.- С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №69/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №3 от 29.03.2017 г., е отменил чл.2, ал.1, т.8, чл.2, ал.4, чл.4, ал.1, т.4 и т.5 и изменил чл.42, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услугите на територията на община Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №69/2017 г. по описа на АС – Шумен.

„  РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал. 2 и чл. 7 от ЗМДТ се изменя и променя Наредбата за определяне и администриране на местните  такси и цени на услугите  на територията на община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т. 8, в чл. 2, ал. 1 като т. 9 става т.8.
 2. Отменя се ал. 4 от чл.2.
 3. Отменя се т. 4 и т. 5 от ал. 1 на чл. 4
 4. Ал. 1 на чл. 42 се изменя както следва „За нарушаване на разпоредбите на тази наредба, виновните физически лица се наказват с глоби, а виновните юридически лица и еднолични търговци – с имуществени санкции, в размерите, определени за глоби и имуществени санкции в чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 126а и чл. 127 от ЗМДТ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                             дата: 11.05.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Заповед №РД-21, гр. Шумен, 12 февруари 2016. на Областен управител на област Шумен, е върнато за ново обсъждане на Решение №2 по Протокол №4 от 29.01.2016г. на ОбС Върбица, относно Изменение на общинска Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

 

Кадир Хасан /П/

Председател на ОбС Върбица