Нормативни документи на общинската администрация

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ВЪРБИЦА

 


 

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Върбица
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ВЪРБИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ

 


НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАПроект на изменение и допълнение към Наредба за определяне размера на местните данъци на община Върбица


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА/ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЪРБИЦА


ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фестивал за млади таланти- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ