План за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027г.

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. приет с Решение №3 по Протокол №29 от 22.12.2021г. на ОбСъвет - Върбица

Справка по чл.29 ал.1 от наредбата за ЕООБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Върбица е изготвила проект на План за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г.  /ПИРО/. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Мнения,  предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: dynamic.solutions@mail.bg или в деловодството на Община Върбица в срок до 15.07.2021 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Общинска администрация Върбица отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

План за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г., виж ТУК.

Формуляр за обратна връзка, виж тук.

 

Решение № ШУ 30-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ Шумен за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Върбица за периода 2021-2027г.

 

 


 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2014-2020 г.


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2014-2020Г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - 2007-2013