Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация,Информация по ЗЗКИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2023 г.

 


 


 

 

ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2021 г.

 


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ)

ГОДИШЕН ОТЧЕТЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (2020)

 


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017г. 

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2


СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

З   А   П   О   В   Е   Д

1807

19.09.2012

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.3 от ЗЗКИ и чл.21 от ППЗЗКИ

 

О Б Я ВЯ В А М:

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,СЪЗДАВАНА .

ОБРАБОТВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ПОДЛЕЖАЩА

НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

 

I. Информация, свързана с дейността на Общински съвет за сигурност

1.Сведения за подготовката и провеждането на коплексни и частични проверки на дружества и организации и резултатите от тях.

2.Годишен план за работата на Общински съвет за сигурност. 3.Документите, отнасящи се до разработването, подготовката и провеждането на сбора на Председателя на ОбСС, ако те не изискват по-висока степен на класификация.

4.Въпросите, разглеждани на заседания на ОбСС,с изключение на тези, съдържащи информация класифицирана като държавна тайна. 5.Сведения за тренировки и учения, свързани с дейността на ОбСС.

II.Информация, свързана с отсрочването от повикване във въорзжените сили при мобилизация на резервисти и техника, съгласно чл.43, ал.2, т.1, т.4, т.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България ,ако тя не изисква по-висока степен на класификация

1.Получени указания от Председателя на Обл.СС по отсрочване от

повикване във Въоръжените сили.

2.Указания на Кмета на общината по отсрочване от повикване във

Въоръжените сили.

З.Отчет-заявка до Военно окръжие гр.Варна.

4.Разпределение на утвърдените контролни числа за годината по дружества и

министерства.

5. Получени заявки и отчети от дружествата относно отсрочването.

III.Информация, свързана с дейността на оперативните дежурни по Общински съвет за сигурност

1.Информация за инструкциите и организацията по охраната и оперативното дежурство в общината.

2.Информация, документи и справки, свързани с функционирането на техническата система за оповестяване /ТКО/ на общината, ако не подлежи на класификация като държавна тайна.

IV.Информация, свързана с дейността на Регистратурата за класифицирана информация

1.Информация свързана с охраната на административната сграда чрез

физически и технически средства.

2.Информация относно защитата на класифицираната информация в

общината при положение на война, военно или друго извънредно положение.

3.Анализи, изводи и набелязани мерки във връзка с опазването на

класифицираната информация в общината.

4.Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността, не попадаща в

категорията държавна тайна по ЗЗКИ, осъществявана с Военно окръжие, РУ

„Полиция" ,ТД „Национална сигурност" и ДКСИ.

V.Информация, свързана със Закона за защита на личните данни

Информация събиранавъв връзка с провеждане на процедура по проучване за даване допуск за надежност на лица,освен ако не подлежи на класификация като държавна тайна.

VI.Информация, представляваща служебна тайна във връзка с регистрирането, съхранението и предаването на статистически данни, съгласно чл.20 ал.6 и чл.22 от Закона за статистиката.

Информацията, класифицирана като служебна тайна, да се маркира с гриф за сигурност „За служебно ползване".

Достъп на външни лица до служебната информация имат само представители на правоохранителните и финансово-контролните органи, след писмено разрешение на кмета на общината.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Върбица www.varbitsa.org и се връчи на зам.кметовете и директорите на дирекции за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед възлагам за изпълнение на служителя по сигурноста на информацияна, а контрола по изпълнението ще осъществявам лично.

 

Мердин Байрям
Кмет на Община Върбица

Изготвил:
Мариана Хриотова - Секретар
на община Върбица

 


 

ЗАПОВЕД №314/ 26.01.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОВЕД НА МФ