Конкурси

 

Заповед № 3/03.01.2024г. за прекратяване на конкурс

ЗАПОВЕД  №3022 от 19.12.2023г.

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

Декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС от участника в конкурсната процедура

 

 


 

Заповед № 1939/02.08.2023г. за прекратяване на конкурс РВО


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 1802/18.07.2023 г. на Кмета на Община Върбица, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.4 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКПМДС) се обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Върбица.


ЗАПОВЕД  №1802 от 18.07.2023г.

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

Декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС от участника в конкурсната процедура


 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №413/30.01.2023г. на Кмета на Община Върбица

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1627/01.12.2017г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА : СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА в Община Върбица


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за заемане на длъжността "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВЪРБИЦА


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание  чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1478/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.


Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1479/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание  чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1480/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 1802/18.07.2023 г. на Кмета на Община Върбица, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.4 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКПМДС)

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

  1. 1. За длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Върбица.