Обяви и съобщения по ЗУТ

 


 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - окончатален проект

 

Решение №5 по протокол №5 от 28.12.2023г.на заседание на Общинския съвет  за одобрява окончателния проект на общ устройствен план на Община ВърбицаОбобщена справка по чл. 29, ал.1 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за съответствието на Окончателния проект за Общ устройствен план на Община Върбица с резултатите от консултациите и с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО

Писмо от РИОСВ за приемане на Обобщена справка по чл. 29, ал.1

Приложения


СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА №ШУ-1-1/2022г.

 


 

В резултат на проведените консултации по чл. 20 от Наредба за Екологична оценка, след поставените въпроси на проведеното Обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на ОУП на Община Върбица област Шумен (чл.21) и съгласно указанията на  РИОСВ Шумен Ви представяме Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на ОУП на Община Върбица, област Шумен с направени необходимите корекции и допълнения  съгласно последни получени становища и указания.

 

Доклад по Екологична оценка към ОУП на Община Върбица ревизия 2 с поправки съгласно чл.21

Нетехническо резюме с поправки съгласно чл.21

Справка за консултации по чл.21 от Наредбата за ЕО

Доклад за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Върбица

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

 


 

Уведомление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  №08-00-9от 18.01.2022г. за изменение на плана на с. Иваново


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Върбица организира Обществено обсъждане онлайн в платформата ZOOM, на Общ устройствен план на Община Върбица, Област Шумен, Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към ОУП, на 10.01.2022 г. (понеделник) от 14,00 часа.

Всички материали са публикувани на официалната страница на Община Върбица (http://www.varbitsa.org/bg/useful_information/conect) в секция “Обяви и съобщения по ЗУТ”, както и са на разположение на интересуващите се лица в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. “Септемврийско въстание” №40, стая №205.

Становищата, мненията и възраженията по изложените документи трябва да се внесат в сградата на Община Върбица на адрес: гр. Върбица ул. Септемврийско въстание №40, стая №102, на тел./факс: 05391/20-05, 05391/21-31 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org  до 17.00 часа на 07.01.2022г.

Всички желаещи да се включат в обсъждането е необходимо да потвърдят участието си до 17.00 часа на 07.01.2022г. на електронен адрес: obshtina@varbitsa.org, като посочат своето име, организация, населено място и актуален електронен адрес, за да им се изпрати линк, код за достъп и парола за платформата.

 


ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2

съгласно изискванията чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Община Върбица организира провеждане на Обществено обсъждане в периода от 17.12.2021г. до 07.01.2022г. на  ОУП на Община Върбица Област Шумен Предварителен проект и Доклад за екологична оценка към него. Всички материали са публикувани на електронната страница на община Върбица (http://varbitsa.org/) в секция: „ИНФОРМАЦИЯ“, подсекция: „Обяви и съобщения по ЗУТ”  или на място в стая 205, ет.2 в административната сграда на Община Върбица на следният адрес: 9870 гр.Върбица,  Община Върбица Област Шумен, ул. "Септемврийско въстание" №40

ОБЯВА

Доклад по Екологична оценка към ОУП на Община Върбица ревизия 2 с поправки съгласно чл.20

Нетехническо резюме с поправки съгласно чл.20

Справка за консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО


11.08.2021г.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ВЪРБИЦА  Редакция 2 съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

ОБЯВА

Доклад по Екологична оценка към ОУП на Община Върбица ревизия 2

Нетехническо резюме

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схеми и карти ПП ОУП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОСВ с приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справка за консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО - писма и становища

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Върбица  обявява на заинтересованите лица, че е постъпило Писмо с вх. № 24-00.526/ 17.08.2020 г. от Басейнова дирекция "Черноморски район" – гр.Варна  за Проекта за СОЗ около водоизточниците от НМВ „Върбица“ в курорт „Върбица“.

Проектът за санитарно-охранителна зона - пояси I, II и III около водоизточниците от НМВ „Върбица“ в курорт „Върбица  е на разположение на обществеността в сградата на Общинска администрация Върбица, стая №204, ет.2 и на интернет страницата на Община Върбица на адрес: http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Проектът за санитарно-охранителна зона.rar  в продължение на 1 /един/ месец, в периода от 19.08.2020 г. – 19.09.2020 г.

Писмени становища, възражения и мнения по проекта могат да се подават в горепосоченият срок в деловодството на Общинска администрация Върбица на адрес: гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” №40.

Лице за контакт: Хава Хасанова – директор Д „РРХДИП”, тел. 05391/21-60, h_hasanova@abv.bg

 


 

17.10.2019г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО.

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО27.03.2019г.

 


 

28.05.2018г. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособената територия обслужвана от "ВиК" - Шумен" ООД, гр.Шумен


05.10.2017г.- СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на Обществено обсъждане съгл.чл.21,ал.1 и 2 от Наредба за условията  и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/обн. ДВ.бр.57от 02.07. 2004 г.посл.изм. и доп.ДВ бр.12.02.2016 г. на  Д о к л а д за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ Устройствен План на Община Върбица Област Шумен в процеса на неговото изработване.

 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО.


Текстова част- Предварителен проект- ОУП- общ. Върбица

Опорен план на общ. Върбица

Схема на културно- историческото наследство и зелената система

Общ устройствен план на общ. Върбица

Схема на електроснабдяване

Схема на транспорт и комуникации

Схема на водоснабдяване и канализация