Предоставяни административни услуги

 


 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите - 2023 г.

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ 28.11.2016 Г.


Комплексни административни услуги

Вътрешни правила за административно обслужване

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Върбица

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите - 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите - 2020 г.

Заповед

Вътрешни правила за административно обслужване - отменено

Технологични карти

- Акт за раждане - оригинал

- Акт за раждане - дубликат

- Акт за граждански брак- оригинал

- Акт за граждански брак - дубликат

- Акт за смърт - първи път

- Акт за смърт - препис извлечение

- Липса на съставен акт по гражданско състояние

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за постоянен адрес - първи път

- Удостоверение за постоянен адрес

- Удостоверение за семейно положение

- Удостоверение за родствени връзки

- Удостоверение за идентичност на имена

- Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване награждански брак в Република България

- Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

4. Заявления

- ГРАО

- УТ 1

- УТ 2

- УТ 21

- УТ 22

- УТ 23

- УТ 26

- МДТ

- Разрешение за отсичане до пет дървета

- Разрешение за отсичане над пет дърветаИздаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с

документ за сключване награждански брак в Република БългарияИздаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин сдокумент за сключване награждански брак в Република България