Общинска собственост

 

 

 

Обява на основание Заповед № 63 /11.01.2024г. на Кмета на Община Върбица  във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва:

1. Помещение с площ 102,35 кв. м., в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Конево, с първоначална наемна цена 304,50 лв. месечно без ДДС за срок 2 /две/ години.

2. Помещение с площ 115,35 кв. м., в УПИ II-616, кв. 62 по плана на с. Бяла река, с първоначална наемна цена 720 лв. месечно без ДДС за срок 2 /две/ години.

 

 


 

 

Обява на основание Заповед № 62 / 11.01.2024г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на гр. Върбица, с. Методиево, с. Иваново, с. Ловец и с. Бяла река

 

 


 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

 


 

О Б Я В А

На основание Заповед  № 1601/26.06.2023г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

 


 

Обява на основание Заповед  № 1344 / 19.05.2023г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

 


 

Обява на основание Заповед  № 672/06.03.2023г.на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

 Обява на основание Заповед  № 221 / 06.01.2023г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на  имоти частна общинска собственост

 


 

 

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022г.

 


 

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Върбица  за периода  2021 – 2023г.

 


 

Обява на основание  Заповед  № 2557 / 28.09.2022г. на Кмета на Община Върбица за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на  с. Сушина,  гр. Върбица, с. Ловец, с. Иваново, с.Методиево и с. Тушовица.

 

 


 

 

Обява на основание  Заповед  № 1325 / 01.06.2022г. на Кмета на Община Върбица за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на  с. Сушина,  гр. Върбица, с. Ловец, с. Чернооково, с. Иваново и с.Методиево

 

 


 

Обява на основание  Заповед  № 588 / 23.03.2022г. на Кмета на Община Върбица за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Менгишево, с. Сушина, с. Нова Бяла река, гр. Върбица, с. Ловец, с. Чернооково и с. Иваново

 

 


 

 

Обява на основание Заповед № 1926/15.11.2021г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Менгишево, с. Иваново, с. Сушина, гр. Върбица, с. Маломир, с. Ловец и с. Чернооково

 

 


 

Обява на основание Заповед №1749/11.10.2021г на Кмета на Община Върбица за провеждане на публичен търг  с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Менгишево, с. Иваново, с. Бяла река, с. Сушина, гр. Върбица, с. Маломир, с. Ловец и с. Чернооково и на основание Заповед №1748/11.10.2021г на Кмета на Община Върбица за провеждане на публичен търг  с явно наддаване под наем на  имоти частна общинска собственост в гр. Върбица


 


 

Обява на основание Заповед 1546 / 27.07.2021г. на Кмета на Община Върбица за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Ловец

 

 


 

 

Обява на основание Заповед № 1356/26.07.2021г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Ловец

 


 

Обява на основание Заповед № 954/16.06.2021г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Методиево и с. Ловец.

 

 


 

 

О Б Я В A

Съгласно Заповед № 719/ 12.05.2021г. на Кмета на Община Върбица във връзка чл. 33, ал. 4 от Наредба на ОбС Върбица - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в гр. Върбица, както следва:

Помещение /гримьорна/ с площ 18,25 кв.м. намираща се в имот- публична общинска собственост-Читалище „Пробуда 1981“, построена в УПИ ХХII, кв. 48 по плана на гр. Върбица с първоначална тръжна наемна цена 100,00 лв. без ДДС на месец за срок от 1 /една/ година.

Търгът ще се проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 ч.  в ОбА- гр. Върбица стая 206.

Получаване на тръжна документация до 16.00ч. на 02.06.2021г. за повторен търг при необходимост до 16:00ч. на 09.06.2021г. в стая 201, ет. 2 в сградата на Общината.

Депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена ще се приема до 16.00ч. на 02.06.2021г. за повторен търг при необходимост до 16:00ч. на 09.06.2021г.

Участие в търга се допускат физически и юридически лица след предварително подадено заявление за участие в търга до Община Върбица, най-късно до 16.00 часа на деня предхождащ търга придружено с необходимите документи.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 10.06.2021г. от 11.00ч. на същото място и при същите условия.

За информация:  тел. 05391/21-60.


Oбява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 12766.33.48 в землището на гр. Върбица,  местност „Кара Орман“.

 

 

 


 

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с. Тушовица и продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Ловец

 

 


 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост по плана на с. Ловец

 


 

 

ОБЯВА ЗА  публичен търг с явно наддаване за продажба на  вещи /моторни превозни средства/ - частна общинска собственост