Постоянни комисии на Общински съвет

 

 


 

PDF формат

 

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ  ПРИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ВЪРБИЦА

(мандат2019-2023)

1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

 

1.  Мехмед  Юсуфов             Председател

2.  Руфи   Чуфадар              член

3.  Мехмед  Мехмед              член

4.  Ердинч  Исмаилов           член

5.  Емил  Димов                   член

 

2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт,  устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

 

1.  Бирсен Елманов               Председател

2.  Мустафа Хюсеинов           член

3.  Мехмед Юсуф                  член

4.  Емел Петрова                  член

5.  Мустафа Еминов               член

 

3. Постоянна комисия „Здравеопазване,  социални дейности,  екология и опазване на околната среда".

 

1.  Мехмед  Юсуф                    Председател

2.  Емел Петрова                     член

3.  Басри  Басриев                   член

4.  Севдалин  Алдинов              член

5.  Стоян  Димитров                член

 

4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура,  младежки дейности и спорт”.

 

1.  Исуф  Газинов                    Председател

2.  Мехмед  Мехмед                  член

3.  Енвер  Исуф                        член

4.  Мехмед  Юсуфов                  член

5.  Радослав  Чалъков               член

 

5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.


1.  Руфи   Чуфадар                    Председател

2.  Мустафа   Хюсеинов             член

3.  Исуф   Газинов                     член

4.  Севдалин   Алдинов               член

5.  Бирсен  Елманов                   член

 
  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Емил Иванов Димов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Хълми Ахмед Амза


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Стоян Георгиев Димитров


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Сашо Радославов Стайков

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Мустафа Халилов Еминов

 


 

Постоянни комисии на Общински съвет от 30.11.2015г.- 13.04.2016г.

  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Бинол  Хасанов Пехливанов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед Мустафа Мехмед


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ердинч Ахмедов Исмаилов


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ерсин Ахмедов Хасанов