Телефонен указател

С П И С Ъ К

НА КМЕТОВЕТЕ ОТ

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН- МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

Длъжност Име, презиме, фамилия

Телефон

стационарен

и мобилен

Адрес за кореспонденция Факс:
1.

Кмет на община Върбица

 

Зам.кмет на община Върбица

Мердин Мустафа Байрям

 

Бейсим Мехмед Мустафа

05391/21-31

05391/20-92

 

05391/20-83

гр.Върбица

ул."Септемврийско въстание" №40

05391

20-05

2. Кмет на кметство Божурово Мустафа Мехмедов Мустафов

05395/2315

0887343441

с.Божурово

ул."Г.Димитров" №14

3. Кмет на кметство Бяла река Хюсеин Исмаил Хюсеин

05394/2215

0885508001

с.Бяла река

ул."Г.Димитров" №42

4. Кмет на кметство Иваново Гюлшен Исуфова Бехчетова

05393/2215

0882268075

с.Иваново

ул."Коста Шапков" №23

5. Кмет на кметство Конево Мюзекяр Кязимов Исуфов

05396/5315

0884264206

с.Конево

ул."Хр.Ботев" №16а

6. Кмет на кметство Ловец Себахтин Али Мехмед

05396/5215

0885301454

с.Ловец

ул."Свобода" №23

7. Кмет на кметство Маломир Алдин Албенов Чолаков

05391/21-43

0887550670

с.Маломир

ул."Г.Димитров" №18

8. Кмет на кметство Менгишево Реджеб Джемалов Реджебов

05392/2215

0885301451

с.Менгишево

ул."Г.Димитров" №6

9. Кмет на кметство Методиево Мехмед Махмуд Юсеин

05397/2238

0885301457

с.Методиево

ул."Мир" №3

10. Кмет на кметство Нова Бяла река Хасан Ахмедов Хасанов

05391/21-05

0888771530

с.Нова Бяла река

ул."Христо Ботев" №17

11. Кмет на кметство Станянци Ердинч Ереджебов Мустанов

05391/20-57

0888456859

с.Станянци

ул."Камчия" №2

12. Кмет на кметство Сушина Нутфи Хасанов Мехмедов

05396/5415

0885301455

с.Сушина

ул."Тича" №9

13. Кмет на кметство Тушовица Хъкмет Мурадали Сами

05394/2286

0885301443

с.Тушовица

ул."Бузлуджа" №1

14. Кмет на кметство Чернооково Гюнай Шабанов Якубов

05395/2215

0882268077

с.Чернооково

ул."Тича" №2

15. Кмет на кметство Кьолмен Исуф Хюсеин Исуф

05392/2279

0885301452

с.Кьолмен

ул."Камчия" №8

16. Кмет на кметство Крайгорци Емине Аптула Аптула

05395/2379

0889808113

с.Крайгорци

ул."Г.Димитров" №20а

Стая

Външен Вътрешен

Дежурни тел.21-63 218

Информационен център
201
102 Деловодство тел.21-31 203
102 Деловодство-факс тел.20-05 202
103 ГРАО тел.20-94 207
104 Кмет на община тел.20-92 205
105 Главен счетоводител тел.21-25 209
106 Зам.кмет Образование, култура и
соц. дейности
тел.20-81 208
107 Счетоводство тел.21-27 211
108 Секретар на община тел.21-68 210
109 Касиер
223
110 Директор Дирекция "АПИО"
222
112 Управление и човешки ресурси тел.21-79 214
201 ТСУ тел.21-60 215
202 Председател Общински съвет тел.21-10 212
203 "ГЗ и ОМП" и Секретар "МКБППМН"
220
204 Директор Дирекция "РРХДИП"
204
205 Програми и проекти
Евроинтеграция и социално
икономическо развитие
тел.20-82 217
206 Зам.кмет Проекти и програми тел.20-83 206
208 Финансов контрольор
Главен вътрешен одитор
тел.21-44 216
210 Отдел "Образование,
здравеопазване и култура
тел.20-85 213
212 Началник Отдел "КСК" тел.20-87 219
214 Отдел "КСК"
221
Данъчно тел.21-73