ПРОГРАМА ROMACT

Община Върбица се включи в Програма ROMACT.

През ноември 2018 г. кметът на Община Върбица подписа споразумение за изпълнение на Програма ROMACT в общината.

Програма РОМАКТ  е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа изпълнява се в България от 2013 г. и е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

РОМАКТ подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.

РОМАКТ предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.

Повече информация за Програма РОМАКТ може да намерите на http://coe-romact.org

На 18 януари, 2019 г., се проведе първата среща на представители на програма РОМАКТ в България с Община Върбица. По време на срещата, участниците прегледаха подписаното споразумение и обсъдиха очакванията и ангажиментите на всяка от страните. Фасилитаторът представи работния си план и съгласува с представителите на Община Върбица последващите действия и стъпки по програмата. В рамките на Програма РОМАКТ ще бъде създадена Местна активна група (МАГ) от представители на ромската общност.

За въпроси или допълнителна информация може да се обърнете към:

Г-жа Къймет Узунова – Главен секретар на Община Върбица и координатор по програма РОМАКТ.

Г-жа Джемиле Кюлюмова  – Началник отдел ,,Образование, здравеопазване и социална политика”  и контактно лице по Програма РОМАКТ

Г-жа Джемиле Байрям –Социален  работник и контактно лице по Програма РОМАКТ

Програма РОМАКТ

СЪОБЩЕНИЕ - ПОСЛЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФАСИЛИТАТОРА НА ПРОГРАМА РОМАКТ