Декларация по чл.12, т.1 и т.2 във връзка с чл.5. чл.14, от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Име на лицето

Название на длъжността

МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МЕХМЕД МУСТАФА

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ГЮЛШЕН ИСУФОВА БЕХЧЕТОВА

КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНОВО

ГЮНАЙ ШАБАНОВ ЯКУБОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКОВО

ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕРУШИНСКИ

КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР

ЕРДИНЧ ЕРЕДЖЕБОВ МУСТАНОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЯНЦИ

ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ

КМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОЛМЕН

МЕХМЕД МАХМУД ЮСЕИН

КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕТОДИЕВО

МУСА АЛИЕВ БУЗГОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА БЯЛА РЕКА

МУСТАФА МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЖУРОВО

МЮЗЕКЯР КЯЗИМОВ ИСУФОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО

НУТФИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО СУШИНА

РЕДЖЕБ ДЖЕМАЛОВ РЕДЖЕБОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕНГИШЕВО

СЕБАХТИН АЛИ МЕХМЕД

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОВЕЦ

ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙГОРЦИ

ХЪКМЕТ МУРАДАЛИ САМИ

КМЕТ НА КМЕТСТВО ТУШОВИЦА

ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЯЛА РЕКА

 

АЙХАН АДЕМ АХМЕД

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФД

АЙСЕЛ АЛИЕВА МУСТАФОВА

Счетоводител

АЙШЕ ЙОЗДЖАН КЯМИЛ

Счетоводител

БАЙСЕ АХМЕД ЮМЕР

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

ВЕДИХА БАСРИЕВА МУСОВА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

ВЕСИЛЕ НАЗИФ МУТАЛИБ

Старши специалист МДТ

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА

ГЛ.СПЕЦ.КРВП

ГЮЛИЯ АХМЕД ХАСАН

Старши спец. Деловодство и АО

ДЖЕМИЛЕ АЛИЕВА ЧОЛАКОВА

Гл.спец. "Програми, проекти”

ДЖЕМИЛЕ ДЖЕМАЛОВА КЮЛЮМОВА

Началник отдел"Образование,здравеоп.”

ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА АКИЕВА

Специалист "Програми и тръжни проц.”

ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА НИЯЗИЕВА

Старши специалист МДТ

ДИЯНА ИВАНОВА КАРАБЕЛОВА

Старши специалист "ГС”

ЕМИНЕ НУТФИЕВА АХМЕД

Специалист "Касиер"

ЕНВЕР САДУЛОВ БУРУКОВ

Специалист "Земеделие и гори"

ЗЛАТОМИРА ВЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ "ТРЗ"

ЗОЯ БОНЕВА ГЕОРГИЕВА

Старши счетоводител

ИБРЯМ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ

СТ.СПЕЦ."ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СИР”

ИСМЕТ ОСМАН ОСМАН

ГЛАВЕН СПЕЦ. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КРАСИМИРА ХРИСТОВА КРЮЧКОВА

Специалист "Туризъм и околна среда”

КЪЙМЕТ МУСТАФОВА УЗУНОВА

Специалист "Общинска собственост”

МАРИЯНА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА

СЕКРЕТАР ОБЩИНА

МЕХМЕД ХАКИЕВ ДЖАМАЛОВ

Началник отдел"ТСУ”

МИЙРЯМ АЛИ МУСТАФА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

ШЕФКЕТ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ

Специалист „ЗН,ОМП и ООР”

НАЗИЛЕ ХИДАЕТ ФЕРАД

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

РЕЙХАНЕ АХМЕД ПЕХЛИВАН

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

РЕШИД МУСТАФОВ РЕШИДОВ

Специалист "Търговия, транспорт”

РУКИЕ АЛИШЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

Специалист Социални дейности

САВИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГР и АПО

СЕЙХАН МУСТАФОВА МЕХМЕД

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

СЕЛАЙДИН БИЛЯЛ ИЛИЯЗ

Специалист "Гори - общински фонд”

ХАВА АХМЕДОВА ХАСАНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ РРХДИП

ХАЛИМЕ ЕЮП АХМЕДОВА

ГЛ.СПЕЦ."ПРОЕКТИ,ПРОГРАМИ"

ХАСАН ФИКРИ АХМЕД

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ИО

ХЪКЛИМЕ ХЪКМЕТ МУРАДАЛИ

Специалист "ГРАО"

АХМЕД АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ

Специалист „Гори и Земеделие”

ЕРДЖАН БИЛГИНОВ РАФИЕВ

Специалист „ГЗ И ОМП”

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА АНДОНОВА

Специалист „Архив и административно обслужване”

ИЛМИ МУТАЛИБ МУСТАФА

Технически сътрудник

МЕЛИХА ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА

МЛ.СПЕЦ. „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

МИТКА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК КМЕТСТВО

СЕВДАТ БИЛЯЛОВ БЕЕВ

ГЛ.СПЕЦ. „НС И Е”

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

МЕРДИН МУСТАФА БАЙРЯМ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МЕХМЕД МУСТАФА

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ГЮЛШЕН ИСУФОВА БЕХЧЕТОВА

КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНОВО

ГЮНАЙ ШАБАНОВ ЯКУБОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКОВО

ДАНИЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕРУШИНСКИ

КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР

ЕРДИНЧ ЕРЕДЖЕБОВ МУСТАНОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЯНЦИ

ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ

КМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОЛМЕН

МЕХМЕД МАХМУД ЮСЕИН

КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕТОДИЕВО

МУСА АЛИЕВ БУЗГОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА БЯЛА РЕКА

МУСТАФА МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЖУРОВО

МЮЗЕКЯР КЯЗИМОВ ИСУФОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО

НУТФИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО СУШИНА

РЕДЖЕБ ДЖЕМАЛОВ РЕДЖЕБОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕНГИШЕВО

СЕБАХТИН АЛИ МЕХМЕД

КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОВЕЦ

ХЪКМЕТ МУРАДАЛИ САМИ

КМЕТ НА КМЕТСТВО ТУШОВИЦА

ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

КМЕТ НА КМЕТСТВО БЯЛА РЕКА

ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙГОРЦИ

Джемиле Хасанова Акиева

Специалист „Програми и тръжни процедури“

Шефкет Мустафов Мехмедов

Специалист „ЗН, ОМП и ООР“

Айсел Алиева Мустафова

Счетоводител

Къймет Мустафова Узунова

Специалист „Общинска собственост“

Емине Нутфиева Ахмед

Специалист  „Касиер“

Ерджан Билгинов Рафиев

Специалист „ГЗ И ОМП“

Селайдин Билял Илияз

Специалист „ Гори- общински фонд“

Хасан Фикри Ахмед

Технически сътрудник ИО

Хъклиме Хикмет Мурадали

Специалист „ГРАО“

Ахмед Ахмедов Исмаилов

Специалист „ Гори и земеделие“

Ивелина Христова Андонова Специалист "Архив и АО"

Джемиле Хасанова Акиева

Специалист „Програми и тръжни процедури“

Шефкет Мустафов Мехмедов

Специалист „ЗН, ОМП и ООР“

Айсел Алиева Мустафова

Счетоводитрл

Къймет Мустафова Узунова

Специалист „Общинска собственост“

Емине Нутфиева Ахмед

Специалист „Касиер“

Ерджан Билгинов Рафиев

Специалист „ГЗ И ОМП“

Селайдин Билял Илияз

Специалист „ Гори- общински фонд“

Хасан Фикри Ахмед

Технически сътрудник ИО

Хъклиме Хикмет Мурадали

Специалист „ГРАО“

Ахмед Ахмедов Исмаилов

Специалист „ Гори и земеделие“