ПРОЕКТИ

 

ПОКАНА

Начална пресконференция

по проект „Бъдеще за децата в община Върбица“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект: „Бъдеще за децата в община Върбица, Договор за безвъзмездна финансова помощ   № BG05SFPR002-2.003-0074-C01“, по Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата““, финансирана, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”, Ви каним да присъствате на встъпителна  пресконференция, която ще се проведе на 22.12.2023 г. от 10.00 часа, в стая 206 на Общинска администрация Върбица.

 

 

 

Проект BG05SFPR002-2.003 -0074-C01 „Бъдеще за децата в община Върбица“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

Община Върбица в изпълнение на Административен договор с рег.№ BG05SFPR002-2.003-0074-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стартира считано от 01.11.2023г. изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.003 -0074-C01 „Бъдеще за децата в община Върбица“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Обявление за подбор на логопед

Обявление за подбор на медицинска сестра сестра

Обявление за подбор на медиатор СЦ 2

Обявление за подбор на медиатор СЦ 3

Обявление за подбор на педиатър

Обявление за подбор на психолог

Обявление за подбор на рехабилитатор

Обявление за подбор на социален работник

Обявление за подбор на специален педагог

Обявление за подбор на стоматолог

Заявление Приложение-№-1

Приложение-№-2

Приложение-№-3

Приложение-№-4

Приложение-№-5

 


 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ " МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СЛИВЕН И ВЪРБИЦА"


- Декларация-членство

- Устав на МИГ Котел, Сливен и Върбица

- Заявление-учредител

- Изисквания-към-нов-МИГ

 


 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН

Гр. Шумен,  9700, бул.. „Славянски” № 17, oic_shumen@abv.bg


СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИТИ В СИР

Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред заинтересовани страни чрез попълването на анкета. Тя има за цел да установи степента на запознатост с подхода ИТИ, областите, в които има недостатъчна информираност, и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Североизточен район за планиране.

Анкетата е насочена към държавни институции на централната и местната власт, бизнеса, образователните институции, доставчиците на социални услуги, неправителствения сектор, гражданското общество и други заинтересовани.

Всяка активност е важна, за да бъде събрана достатъчна по обем информация, на която да се базира бъдещата работа по подхода ИТИ. Молим за Вашето съдействие за попълване и разпространяване на анкетата!

https://bit.ly/45fssmF

При възникване на проблем при отварянето, моля копирайте линка и поставете в браузера, за да попълните анкетата!


 


 

 

Община Върбица успешно приключи проект BG06RDNP001-19.0245-0001 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, село Чернооково, община Върбица” с код на процедурата BG06RDNP001-19.245 – S1  МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г

Номер на договора: № BG06RDNP001-19.245-0001-C01 от 22.11.2021 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


П О К А Н А

 

Към заинтересованите страни от Община Върбица: представители на местните власти; земеделски производители; юридически лица с нестопанска цел; търговски дружества; читалища; училища; детски градини и др.

за участие в работна среща за консултиране подготовката на стратегията, заложените мерки и параметрите по всяка мярка.

 


П О К А Н А

 

Към заинтересованите страни от Община Върбица: представители на местните власти; земеделски производители; юридически лица с нестопанска цел; търговски дружества; читалища; училища; детски градини и др. за участие в обучение „Избор на операции и определяне на размера на подкрепата“ с фокусиране върху придобиването на знания и умения за приемане ролята на партньорството като отговорност при определянето на „възможността“ на проектите.

 

 


 

П О К А Н А

Към заинтересованите страни от Община Върбица: представители на местните власти; земеделски производители; юридически лица с нестопанска цел; търговски дружества; читалища; училища; детски градини и др. за участие в обществено обсъждане на изготвената Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите по административен договор № РД 50-50/15.03.2023 г. по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ "Котел, Сливен и Върбица“ и във връзка с прилагане във всички населени места от община Върбица на подхода Водено от общностите местно развитие на Програма за развитие на селските райони, се организира Обучение "ВОМР като инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства и възможностите, които предоставя СВОМР".

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разработване на реалистична Стратегия за воденото от общностите местно развитие /СВОМР/, моля заинтересованите страни на територията на МИГ „Котел, Сливен и Върбица“ за Програмен период 2023-2027 г., да се включат в проучването на територията като попълнят анкетата, публикувана на следния линк :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL283KZ2JhRpot3niGF7prA2pl7NUULOXoe-DBn3cxFo7ryA/viewform

Забележка: За достигане и попълване на анкетата, моля, копирайте линка в браузъра който използвате..


 


 

 

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ „Котел, Сливен и Върбица”

Административен договор № РД 50-50/ 15. 03. 2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.


 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.002 –0059-С01 „Укрепване на общинския капацитет”, финансиран по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”, ОБЯВЯВА, че стартира подбор по документи и интервю за избор на служител на длъжност "Сътрудник социални дейности".

- Заявление /по образец/ и Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер/по образец/

 

 


 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0059-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Върбица“

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.002-0059-C01

Обща стойност на проекта: 25 741,00 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 01.03.2023г. – 01.04.2024г. (13 месеца)

Кратко описание на проекта:

В проектното предложение е предвидено да бъде назначено едно лице на длъжност "Сътрудник социални дейности" с цел оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Върбица. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, както и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата. Община Върбица не разполага с необходимия капацитет за насочване на социалните услуги "Лична помощ" и "Асистентска подкрепа" по Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ, което оказва влияние върху качественото предоставяне на услугите. В тази връзка по проекта ще бъдат организирани обучения и супервизии на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги. В обученията и супервизиите ще бъдат включени: 1 новонаето лице на длъжност "Сътрудник социални дейности" и 9 служители на община Върбица, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проекта "Укрепване на общинския капацитет в община Върбица" съответства на целта на процедурата, а именно да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в община Върбица.

Специфични цели:

Предоставяне на интегрирана подкрепа на община Върбица в изпълнение на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, по-ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Настоящото проектно предложение ще допринесе за реализиране на: *План за интегрирано развитие на община Върбица 2021-2027 г., в част социална политика.

Специфична цел 3: Подобряване на равен и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи на ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности на “Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Целеви групи, обхванати от проекта:

-    1 новонает служител "Сътрудник социални дейности";

-  9-ма служители на община Върбица - директор Дирекция „Регионално развитие, хуманитарни дейности и инвестиционна политика”, началник отдел „Образование, здравеопазване, социална политика”, спец. „Социални дейности, култура, физкултура и етнически въпроси”, спец. „Образование, социални дейности и здравеопазване”, технически сътрудник към отдел „Образование, здравеопазване и социална политика”, гл.спец. „Проекти програми и обществени поръчки”, член на екип по механизма „Лична помощ”, съгласно Заповед №1798 от 21.08.2019г. на кмета, гл.спец. „Програми и тръжни процедури”, член на екип по механизма „Лична помощ", съгласно Заповед №1798 от 21.08.2019г. на кмета, гл.спец. „Труд и работна заплата”, член на екип по механизма „Лична помощ”, съгласно Заповед №1798 от 21.08.2019г. на кмета, счетоводител, член на екип по механизма „Лична помощ”, съгласноЗаповед №1798 от 21.08.2019г. на кмета на Община Върбица.

Основни очаквани резултати:

- гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата;

- гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;

- гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността;

- насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата;

 

 


 

ПОКАНА

Начална пресконференция

по проект „Грижа в дома в община Върбица“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0119-C01 -„Грижа в дома в община Върбица“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на встъпителна  пресконференция, която ще се проведе на 06.03.2023 г. от 10.00 часа, в стая 206 на Общинска администрация Върбица.

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.001-0119-C01 „Грижа в дома в Община Върбица“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”, ОБЯВЯВА, че стартира подбор по документи и интервю за избор на персонал по Проекта.

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.001-0119-C01  „Грижа в дома в Община Върбица“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027”, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявки от лица, които желаят да им бъдат предоставяни  услуги по проекта.

 

 


 

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0119-C01 „Грижа в дома в Община Върбица“

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0119-C01

Обща стойност на проекта: 346 165,47лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 01.02.2023г. – 31.03.2024г. (14 месеца)

Кратко описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, която ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, вкл. и здравни, насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността. Предвижда се да бъде нает мобилен екип, които ще предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и ще извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) на най-малко 63 потребителя. Услугите ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите в рамките на 12 месеца.

По проекта е предвидено предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост. Друга основна дейност е организиране и провеждане на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и оказване на психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Проектът ще спомогне за осигуряване на подходяща социална закрила, преодоляване на социалното изключване, подобряване на достъпността и за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги.

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на проектно предложение "Грижа в дома в община Върбица" е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Върбица. Да се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Специфични цели:

• надграждане на създадения модел на мобилна услуга в община Върбица за общността в семейна среда чрез предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, с което да се подобрят процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация;

• осигуряване на условията за социално включване на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в живота на местната общност, чрез оказване на психологическа подкрепа и консултиране;

• развитие и разширяване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги въз основа на модернизиране на социалните политики на община Върбица, чрез включване на превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

Проектното предложение е в унисон с Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ и по конкретна на

Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Проектът допринася за изпълнението на:

- Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“

- Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“

- принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 63 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

- 20 служители, предоставящи социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Основни очаквани резултати:

- Осигурен достъп на 63 лица от целевата група до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребности на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания от община Върбица въз основа на индивидуалните им социални оценки;

-  подобрен достъпа до социални услуги на 63 лица от целевата група;

-  подобрено качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и соц. включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специф. потребности.

-  оказана психологическа подкрепа и консултиране на 63 лица от целевата група;

- предоставени качествени мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 63 потребителя от целевите групи, според специфичните им потребности.

 


 

Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж, гр.Върбица съвместно с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика

 

 


 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА / REACT EU

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Прием на заявления за включване в Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

в Община Върбица

Във връзка с включването на Община Върбица в Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ продължава приема на заявления за включване в услугата. Необходимо е да бъдат идентифицирани  потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

-       Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора,които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

-        - Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

-        - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия, информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Върбица, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“  на информационното гише в сградата на общинска администрация  и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината, сигнали на тел: 05391/21-31 и имейл: obshtina@varbitsa.org

Дейностите по  проект ,, Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица в условията на пандемия от COVID-19”, стартираха на 04.01.2021 г. с продължителност до 30.06.2022 г. с общ брой на потребителите 1230 лица. Стойността на проекта е 1 377 489,30 лева.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

За повече информация и подаване на заявления в стая 210 на общинска администрация и в кметства по населени места на територията на община Върбица.

 

Обява


Приложение 20 - Декларация за съгласие


Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

 

 


 

 

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0302-C01 „Патронажна грижа +" в Община Върбица“

 

Община Върбица уведомява, че считано от 29.09.2021 г., започва изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Върбица“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 28 лица – възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Върбица и ще обхваща следните услуги:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на общината, ще бъде с продължителност от 12 месеца и всяко лице от целевата група ще получава конкретните услуги в зависимост от неговите индивидуални потребности и нужди, максимум до 2 часа на ден.

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

Заявление от кандидата (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Информация за кандидатите за работа по проекта:

Медицински специалист: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще се извършва от наетите на трудово правоотношение  медицински специалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение домашни помощници.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Психолог: Предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

Документите за кандидат – потребителите и кандидати за работа по Проекта могат да се получат от Общинска администрация Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, в Центъра за услуги и информация на граждани както и чрез кметствата.

Лице за контакт: Къймет Узунова – Ръководител на проекта, GSM 0882820590

 


 

На 22.11.2021г. Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-19.0245-0001„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, село Чернооково, община Върбица

с код на процедурата BG06RDNP001-19.245 – S1  МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г

Номер на договора: № BG06RDNP001-19.245-0001-C01 от 22.11.2021 г.

 


 

Проект  „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица от гр.Върбица"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура: „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения” BG05M9OP001 –1.126

Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9OP001-1.126-0001-C01  от 06.10.2021г.

Основна цел на проекта: Повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от уязвимите групи на пазара на труда : икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда и наемането им на работа след успешно преминаване на обучение, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в община Върбица. Това от своя страна ще намали бедността и ще подобри качеството на живот, ще осигури по дългосрочна трудова заетост на включените в проекта лица.

 

Кратко описание: Проект "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица от гр.Върбица" включва дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда и осигуряване на професионално обучение и обучение по Ключови компетенции, както и  заетост на 5 икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч обезкуаржени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда от възрастови групи : безработни младежи до 29г., безработни /неактивни от 30г. до 54г. и безработни/неактивни над 54г. Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри  качеството на живот на населението. В рамките на проекта ще бъде проведено мотивационно обучение, обучение за придобиване на професия „Работник в озеленяването“ и обучение по ключови компетентности. След успешно приключване на обученията, ще бъде осигурена заетост на 5 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за 6 месеца.Натрупаният опит през тези месеци ще способства за по-лесна интеграция на пазара на труда. В резултат на изпълнение на проекта ще се създадат предпоставки за социално включване чрез заетост на целевата група, в т.ч. представители и на ромската общност.

Целеви групи:

 • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст от 30 до 54 г.;
 • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен;
 • Безработни участници, вкл. продължително безработни, неактивни участници, или безработни участници с трайни увреждания извън образование и обучение, над 54 г.

Основни дейности:

Предоставяне на мотивационно обучение  Община Върбица

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова Община Върбица

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности  Община Върбица

Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

Обща стойност на проекта: 33 263,34 лв.

 

заявление за включване в дейностите по проекта

декларация

 


 

 

13.05.2019г.-Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-7.001-0004

„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”


04.06.2018г. -Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” съвместно с Фонд „Социална закрила”

 


ОБЯВА

 

03.01. 2017г. -В изпълнение на дейност „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за OБУЧИТЕЛ за провеждане на  „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност”

ОБЯВА

03.01.2017г. - В изпълнение на дейност „Предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ социални услуги” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за СУПЕРВИЗОР

О Б Я В А

18.07.2016г. Община Върбица стартира набиране на потребители по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ 201BG05FMOP001 - 03.01 ,,осигуряване на топъл обяд” ПО Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

18.07.2016г. -Обява

Образец на заявление


 

ОБЯВА

28.04.2016г. В изпълнение на ПРОЕКТ Право на независим живот в Община Върбица” с рег. № BG05M9OP001-2.002-0203-C001 Община Върбица обявява  втори прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти от 03.05.2016г. до 15.05.2016г.


 

28.03.2016Г.Протокол за подбор на Обучители по проект "Право на независим живот в Община Върбица"

--------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалиост в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалист в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

В изпълнение на дейност "Обучение на персонала" по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 "Право на независим живот в община Върбица" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05МОП001-2.002 "Независим живот" на ОП РЧР 2014-2020, община Върбица обявява свободни работни места на граждански договор.

ОБУЧИТЕЛИ- двама


О Б Я В А

В изпълнение на ПРОЕКТ "Право на независим живот в Община Върбица" с рег.№ BG05M9OP001-2.002-0203-C001

Община Върбица обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ИЛИ "МЕДИЦИНСКИ ФЕЛШЕР", във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001-C0001.


З А Я В Л Е Н И Е

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 

Започна набирането на документи за кандидатстване за услугата „Личен асистент”

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

Общински план за развитие на община Върбица 2014 – 2020 г.


Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Община Върбица спечели проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

 

Изграждане на газопровод Набуко на територията на Ребуплика България - Община Върбица