Ръководство на общината

Кмет на Община Върбица

Мердин Мустафа Байрям

Телефони за връзка: 05391/20-92

Електронна поща: obshtina@varbitsa.org

 

Заместник кмет на Община Върбица

Бейсим Мехмед Мустафа

Телефони за връзка: 05391/20-83

Електронна поща: beysim@ro-ni.net