Съдебни заседатели

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10


Общински съвет Върбица открива процедура за попълване на списъка на кандидатите за  съдебни заседатели с 3 /три/ броя за Районен съд – Велики Преслав за мандат 2024 – 2027 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или ако са такива, да декларират пред Общински съвет Върбица, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Върбица:
1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата.
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.
Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство за съдимост.


Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 10 януари 2024 година до 9 февруари  2024 година включително в стая №112  „Деловодство-Общински съвет” ет.2 в сградата на община Върбица.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.


Рещение № 7 - Създаване  на временна комисия за извършване на проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велики Преслав


Списък на кандидатите за съдебни заседатели допуснати до участие на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт


1.Атанас Атанасов - документи

2.Джемиле Кюлюмова - документи

3.Джемиле Ниязиева - документи