Наредби

19.01.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Върбица, на адрес: гр.Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtinskisavet@varbitsa.org.

ПРОЕКТ  НА  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


29.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект за изменение в Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица  за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtinskisavet@varbitsa.org в срок до 28.04.2022г.


Проект за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


Мотиви към проект за изменение


Докладна записка


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В СИЛА ОТ 22.12.2021г.

 


 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

29.10.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtinskisavet@varbitsa.org.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ


 

ОБЯВЛЕНИЕ

26.08.2020г.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект за изменение на  Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org.

Проект за изменение на  Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост  заедно с мотивите към него са публикуване на интернет страницата на Община Върбица на 26.08.2020г.

Проект за изменение на  Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Мотиви към проект за изменение на  Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост


 

ОБЯВЛЕНИЕ

29.04.2022г.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Върбица, област Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Върбица, област Шумен заедно с мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Община Върбица на 29.04.2022г.

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН в сила считано от 22.06.2022г.

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Върбица

Мотиви към проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Върбица

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН - отменена

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Върбица.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org.

Проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Върбица  заедно с мотивите към него са публикуване на интернет страницата на Община Върбица на 06.07.2020г.

 

06.07.2020г.

ПРОЕКТ на  Н А Р Е Д Б А  за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Върбица

Мотиви към Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Върбица

Докладна записка

  

Н А Р Е Д Б А за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица


ПРОЕКТ на  Н А Р Е Д Б А за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Върбица

 

 


 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ПРОЕКТ ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


 

Н А Р Е Д Б А за управление и упражняване правата на собственост на Община Върбица върху общинската част от капитала на търговските дружества


ПРОЕКТ ! Н А Р Е Д Б А за управление и упражняване правата на собственост на Община Върбица върху общинската част от капитала на търговските дружества

 


 

НАРЕДБА

за организация на движението на територията на община Върбица

 

 

31.05.2019г.

ПРОЕКТ на Наредба за организация на движението на територията на община Върбица

МОТИВИ към проект на  Наредба за организация на движението на територията на община ВърбицаНАРЕДБА

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на парични помощи за обучение на граждани от бюджета

на община Върбица


 

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


ПРОЕКТ за изменение и допълнение към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”.

 


 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”
 

Наредба за получаване и управление на дарения от Община Върбица 14.09.2018г. 

В сила от 21.02.2018 г.


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

28.05.2018г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЪРБИЦА


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Допълнение на наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица

 

НАРЕДБА

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАОТ 27.11.2017г.

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


ПРАВИЛНИК- В СИЛА ДО 27.11.2017г.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


 

В СИЛА от 21.07.2023г.

Н А Р Е Д Б А  ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Върбица  се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект на Наредба за поддържане и опазване  на обществения ред.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Върбица, на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №40 или на e-mail: obshtina@varbitsa.org.

Проект на Наредба за поддържане и опазване  на обществения ред заедно с мотивите към него са публикуване на интернет страницата на Община Върбица на 05.06.2023г.

 

Проект на Наредба за поддържане и опазване  на обществения ред

 

МОТИВИ към предложението за Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Върбица

 

Н А Р Е Д Б А  №1 за поддържане и опазване на обществения ред - ОТМЕНЕНАНАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


 

Изменена Наредба за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Върбица

 

08.04.2020Г. Проект за изменение на Наредба за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Върбица

 

НАРЕДБА за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община ВърбицаНАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Върбица Приета с Решение №4-1 от Протокол 1/27.01.2011  г., Изм. с решение № 8-1 от 27.12.2011 г. , Изм с Решение № 11 от Протокол № 12 от 14.12.2012 г., Изм. с Решение №7 от Протокол №8/19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение №1 от Протокол №8/20.11.2014 г., Изм. с Решение № 5 от Протокол № 3/28.12.2015 г.на заседание на Общински съвет гр. Върбица, Изм. с Решение № 1 от Протокол № 17/23.12.2016 г., Изм. с Решение № 2 от Протокол № 17/23.12.2016 г., Изм. и доп. с Решение №1 от Протокол №1/31.01.2019 г., Изм. и доп. с Решение №3 от Протокол №4/31.01.2020 г.

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ-„Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Върбица”, приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011  г. на заседание на Общински съвет гр. Върбица .


НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА- ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2017 Г.

 

Н  А Р  Е  Д Б  А от 27.01.2011г.

за определяне размера на местните данъци

на територията на Община Върбица

 

 


 

Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


 


Наредба за пожарната безопасностНаредба за символиката