Избори 2018г. (архив)

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


Заповед 773 от 27.04.2018 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ВЪРБИЦА  УВЕДОМЯВА,


ЧЕ В СРОК ДО 05 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.

В СРОК ДО 05  МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.

В СРОК ДО 12 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

В СРОК ДО 12 МАЙ 2018 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОМИР, ОБЩ.ВЪРБИЦА НА 20 МАЙ 2018 Г.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КМЕТСТВО МАЛОМИР.


за справки : тел.05391/20-94 - отдел „ГР и АПО”, стая 103-ОА


 

ЗАПОВЕД № 712 от 16.04.2018г.


Във връзка с провеждане на частичен избор за кмет на кметство Маломир на 20 май 2018г., съгласно Указ № 44 от 23.02.2018г. на Президента на републиката, на основание чл. 41, ал. 3  от Изборния кодекс - За определяне местата за обявяване на избирателните списъци.


 

ПОКАНА

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

 

ПП ”ГЕРБ”, КП  „БСП лява България”, ПП ”Движение за права и свободи”, КП „Реформаторски блок", КП „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО”, КП „България без цензура”, ПП”Атака”, КП „АБВ”.

 

ПОКАНА

Във връзка с предстоящия частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица на 20.05.2018 г., на основание чл. 91 от Изборния Кодекс и Решения №4417-МИ от 07.03.2017 г. и № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. без т.13 на ЦИК,

НАСРОЧВАМ

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В С.МАЛОМИР, ОБЩИНА ВЪРБИЦА


на 18.04.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Върбица ще се проведе консултация за съставяне на Секционна избирателна комисия.


Консултациите са публични. В тях участват представители на политическите партии и коалиции от партии, които имат парламентарна група в Народното събрание. Допуска се участието и на партии и коалиции, които не са парламентарно представени. При определяне на състава и ръководството на СИК се спазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ОИК.

Съгласно чл.91 ал.4 на ИК и № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК участниците в консултациите следва да представят следните документи:

а)   писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на
партията   или   коалицията,   която   прави   предложението,   три   имена   и   ЕГН   на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир
23.02.2018 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в
изборите за 44-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на
лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в)  когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г)  списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се
прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се
яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.


Заповед №699 от 10.04.2018г.

З А П О В Е Д

№ 699

гр. Върбица, 10.04.2018 г.


На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 464, т. 7 от Изборния кодекс, на основание т. 15 от Решение № 4959 - МИ от 12.01.2018 г. на ЦИК, във връзка с Указ № 44 от 23.02.2018 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Маломир на 20 май 2018 г.,

ОБРАЗУВАМ:

избирателна секция на територията на община Върбица, утвърждавам номерацията, обхвата и адреса й, както следва:

Секция 012, с адрес: с.Маломир, ул."Георги Димитров"№ 15, Кметство

(за цялото населено място)

Заповедта да бъде обявена публично на населението на общината съгласно т. 3 на Решение № 1530 - МИ/НР от 20.08.2015 г. на ЦИК - на 10.04.2018 г. чрез излагане на информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация и публикуване на сайта на общината.

Да се изпрати на ТД „ГРАО" Шумен и на Общинска избирателна комисия  за сведение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Къймет Узунова - секретар на общината.

Настоящата заповед може да бъде оспорвана от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването й пред Общинска избирателна комисия - Върбица.