Местни данъци и такси

ДО

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОБЕДА”

УЛ.СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ №40

ГР.ВЪРБИЦА

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от ДОПК № 204-1/08.06.2017г.

Уведомяваме Ви, че следва да се яви Ваш представител в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Върбица и от публикуването му в електронната страница на Община Върбица www.varbitsa.org, в сграда „Младежки дом” на ул.”Вит”№1 в стая „Местни данъци и такси”                                 към Общинска администрация гр.Върбица от 08:00-12:00 часа и от 13:00-17:00 часа, за връчване на горепосочения документ.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 27.06.2017г.


 

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общиан Върбица

 

Банкова сметка на Община Върбица

за събиране на местни данъци и такси

и плащане на цени на услуги

 

Титуляр:  Община Върбица

IBAN: BG88 CECB 9790 8447 0883 02

BIC: CECB BGSF

Банка: ЦКБ АД кл. Търговище

 

Кодове за вид плащане към банковата сметка:

Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

441400

Данък върху недвижимите имоти

442100

Данък върху наследствата

442200

Данък върху превозните средства

442300

Такси за битови отпадъци

442400

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442500

Туристически данък

442800

Други данъци

443400

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

443700

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

444000

Приходи от наеми на имущество

444100

Приходи от наеми на земя

444200

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444300

Приходи от лихви по срочни депозити

444400

Дивидент

444800

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

444900

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445100

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445200

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445500

Приходи от продажби на земя

445600

Приходи от концесии

445700

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

445800

Приходи от продажба на нематериални активи

445900

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

446500

Други неданъчни приходи

447000

Такси за технически услуги

448001

Такси за ползване на детски градини

448002

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448003

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448004

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

448005Такси за административни услуги

448007

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

448008

Такси за ползване на полудневни детски градини

448009

Такси за ползване на общежития и други по образованието

448010

Такси за гробни места

448011Такси за притежаване на куче

448013

Други общински такси

448090

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

448081

Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ

448844

Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ

448844

Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )

448866

Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ

448888