Селско и горско стопанство

 

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

 

Заповеди за предоставяне на полски пътища, включени в масиви за ползване от споразумения, за стопанската 2023/2024г.


 


 

О Б Я В А

На 27.06.2023г. от 10:00часа съгласно Заповед №1503/12.06.2023г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2023-2024г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен, Крайгорци, Божурово и Станянци.

При неявяване на кандидати на първа дата повторен търг ще се проведе на 04.07.2023г. от 10:00ч., на същото място и при същите условия.

Заповед №1516 от 13.06.2023г. за допълнение на Заповед №1503 от 12.06.2023г.

Заповед № 1503 от 12 юни 2023 година

Приложение №1 Списък на имоти от ОПФ по землища за отдаване под наем чрез търг за стопанската 2023г. - 2024г. - формат exel


Обява - допълнена


Списък на имотите останали свободни след проведена първа тръжна сесия - повторен търг ще се проведе на 04.07.2023г. 

Националната служба за съвети в земеделието продължава информационната кампания на МЗ със Стратегическия план за развитие период 2023-2027г.

Мобилен Общински Офис Велики Преслав кани заинтересованите лица на информационно събитие, което ще се проведе на 02.06.2023 г. (петък) от 10.00 ч. в град Върбица, зала на Младежки дом.

Очакваме Ви!

 

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №973/19.04.2023г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2022-2023г./ на имоти  от ОПФ с НТП „Пасище, мера” по землища.

 

Заповед №973/19.04.2023г. на Кмета на Община Върбица

Списък на пасищата за отдаване чрез търг

Протокол разпределение пасища 2023

 


Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за срок от 5 стопански години

 

 

Заповед от 28.02.2023г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2023г.

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади - образци

 

 


 

Заповед №3266 от 15.12.2022г. на кмета на Община Върбица на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и  постъпили заявления от ползватели за имоти от ОПФ, писмо с изх.№РД-12-04-69-1/13.12.2022г. от ОД“Земеделие“-Шумен  и официална информация за размера на средното годишно рентно плащане за стопанската 2021/2022г. за землищата от област Шумен, официално публикувана на интернет страницата на ОД“Земеделие“-Шумен за стопанската 2022-2023година за определяне на размера на наемната годишна цена за декар.

 

Заповед №3264 от 15.12.2022г. на кмета на Община Върбица на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №6 по Протокол №44 от 23.11.2022г. на Общински съвет – Върбица относно предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища включени в Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023година за определяне на размера на наемната годишна цена за декар.

 

18.11.2022г. Ползване на земеделските земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година на територията на Община Върбица  и издадени заповеди от директора на ОД "Земеделие"-  Шумен

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Сушина, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Маломир, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Кьолмен, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Върбица, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Ловец, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Бяла река, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Иваново, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Методиево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Тушовица, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Конево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Менгишево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Станянци, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Божурово, общ. Върбица

 

 

 


 

О Б Я В А

На 16.06.2022г. от 14:00часа съгласно Заповед №1312/31.05.2022г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2022-2023г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци.

При неявяване на кандидати на първа дата повторен търг ще се проведе на 23.06.2022г. от 14:00ч., на същото място и при същите условия.

Заповед класиране землище Върбица

Заповед класиране землище Маломир

Заповед класиране землище Бяла река

Заповед класиране землище Тушовица

Заповед класиране землище Менгишево

Заповед класиране землище Конево

Заповед класиране землище Сушина

Заповед класиране землище Ловец

Заповед класиране землище Иваново

Заповед класиране землище Методиево

Заповед класиране землище Виница

Приложение №1 Списък на имоти от ОПФ по землища за отдаване под наем чрез търг за стопанската 2022г. - 2023г. - формат exel

Заповед № 1312 от 31 май 2022 година

Обява

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 598/25.03.2022г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2021-2022г./ на имоти  от ОПФ с НТП „Пасище, мера”


Заповед № 598 / 25.03.2022г. на Кмета на Община Върбица

 

Списък на пасищата за отдаване чрез търг 2022г.

 


 

 

Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за срок от 5 стопански години

Заповед №450 от 28.02.2022г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2022г.

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади - образци

 

Протокол разпределение пасища 2022

 


 

 

 

ЗАПОВЕД  №34/06.01.2022г. - едногодишни договори за землищата на територията на Община Върбица, за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, които не функционират, със съответния ползвател на масиви за ползване по влезли в сила заповеди за разпределение на земеделски земи, за стопанската 2021/2022г.


 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №1449/09.08.2021г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ стопанска година /2021-2022г., 2022-2023г. и 2023-2024г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, обявен на информационното табло в сградата на Общинска администрация - Върбица и на интернет страницата на общината http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo както следва:

  1. Поземлен имот 47785.43.218, област Шумен, община Върбица, с. Менгишево, м. ГРОБИЩА, категория 4, НТП Нива, площ 14,999 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 38,00лв.
  2. Поземлен имот 47785.43.219, област Шумен, община Върбица, с. Менгишево, м. ГРОБИЩА, категория 4, НТП Нива, площ 15,002 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 38,00лв.
  3. Поземлен имот 47785.43.220, област Шумен, община Върбица, с. Менгишево, м. ГРОБИЩА, категория 4, НТП Нива, площ 9,998 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 38,00лв.
  4. Поземлен имот 47785.43.221, област Шумен, община Върбица, с. Менгишево, м. ГРОБИЩА, категория 4, НТП Нива, площ 10,001 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 38,00лв.
  5. Поземлен имот 07692.32.6, област Шумен, община Върбица, с. Бяла река, м. САРЪ КЕЛЕМЕ, категория 6, НТП Етерично-маслодайна култура, площ 30,718 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 30,00лв.,
  6. Поземлен имот 51785.23.17, област Шумен, община Върбица, с. Нова бяла река, м. БУЗАЛЪК, категория 6, НТП Друг вид нива, площ 48,020 дка, с начална тръжна цена за декар годишно – 30,00лв.

Търгът ще се проведе на 30.08.2021г. от 10.30 часа в стая 204, ет.2 в  Административната сграда на Община Върбица в гр.Върбица, ул.„Септемврийско въстание” №40.

Закупуване и получаване на тръжна документация: до 17:00 ч. на 27.08.202., за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 03.09.202. в стая 212, ет.2 в сградата на Общината, на цена 24.00 лв. с вкл. ДДС, платима по банков път по посочената в т.3 по- долу сметка или на касата на общината.

Гаранция за участие в размер на 100 % (сто процента) от началната годишна тръжна цена за отдаване под наем за всеки имот да се внесе в касата на общината или по следната банкова сметка: ЦКБ АД клон Търговище офис Върбица, IBAN:  BG05CECB97903347088301, BIC: CECBBGSF в срок до 17:00 ч. на 27.08.202. за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 03.09.202. Гаранцията се възстановява при условията на чл.11, ал.5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост на Община Върбица.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.30 ч. на деня предхождащ търга.

Подаване на заявление за участие до 17:00 ч. на 27.08.202.за повторен търг при необходимост до 17:00 часа на 03.09.2021г. в деловодството на общината.

При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.09.2021г. от 10:30ч., на същото място и при същите условия.

За информация тел.05391/20-83.

 

ЗАПОВЕД № 1449 от 09.08.2021г.

 


 

О Б Я В А

На 09.07.2021г. от 13:30часа съгласно Заповед №1015/23.06.2021г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2021-2022г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци.

При неявяване на кандидати на първа дата повторен търг ще се проведе на 16.07.2021г. от 13:30ч., на същото място и при същите условия.

 

Приложение №1 Списък на имоти от ОПФ по землища за отдаване под наем чрез търг за стопанската 2021г. - 2022г. - формат exel

Заповед № 1015 от 23 юни 2021 година

Обява

Списък на имотите останали свободни след проведена първа тръжна сесия - повторен търг ще се проведе на 16.07.2021г. 

Заповед № 968 от 21.06.2021г. във връзка с обявяване настъпването на "Восъчна зрялост" на житните култури /ечемик/ считано от 15.06.2021г. и определяне мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Върбица.

 

 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №617/15.04.2021г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2020-2021г./ на имоти  от ОПФ с НТП „Пасище, мера” по землища подробно описани в Списък- приложение №1

Списък - приложение №1

Заповед № 617 от 15.04.2021г. на кмета на Община Върбица

 

 


 

Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за срок от 5 стопански години

ПРОТОКОЛ разпределение 2021г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2021г.

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади - образци

 

 


 

З А П О В Е Д  № 84 / 21.01.2021г. - едногодишни договори за землищата на територията на Община Върбица, за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, които не функционират, със съответния ползвател на масиви за ползване по влезли в сила заповеди за разпределение на земеделски земи, за стопанската 2020/2021

 


 

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т   Ш У М Е Н

ул. “Септемврийско въстание” 40, тел/ факс 05391/ 20-05

З А П О В Е Д

84 / 21.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №5 по Протокол №16 от 30.12.2020г. на Общински съвет – Върбица относно предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища включени в Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021год.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се сключат едногодишни договори за землищата на територията на Община Върбица, за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, които не функционират, със съответния ползвател на масиви за ползване по влезли в сила заповеди за разпределение на земеделски земи, за стопанската 2020/2021 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане, определена с Решение № 5 по Протокол №16  от 30.12.2020г. на Общински съвет – Върбица за землища на територията на  Община Върбица, както следва:

Населено място

площ в дка

Ср.рентна цена лв/дка

Общо задължение в лв.

1

Бяла река

146,608

28,00

4105,02

2

Божурово

13,699

17,00

232,88

3

Иваново

89,334

29,00

2590,69

4

Кьолмен

32,604

52,00

1695,41

5

Ловец

61,929

39,00

2415,23

6

Маломир

52,546

31,00

1628,93

7

Менгишево

29,637

32,00

948,38

8

Методиево

239,375

24,00

5745,00

9

Станянци

42,294

16,00

676,70

10

Сушина

63,486

36,00

2285,50

11

Тушовица

9,024

37,00

333,89

 

 

 

общо

22657,63

2. Всички ползватели подали заявления за ползване на полски пътища с посочената обща площ на заявените имоти в съответното землище, заплащат в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, определената наемна цена по сметка на Община Върбица:

Банка: ЦКБ АД

BIC: CECBBGSF

IBAN №: BG88 CECB 9790 8447 0883 02,

Код за вид на плащане 444200 - Приходи от наеми на земя

Титуляр: Община Върбица

3. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през 2020/2021 година.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Върбица, да се постави на информационното табло в сградата на Община Върбица  и да се обяви на видни места в сградите на кметствата на населените места на територията на Община Върбица.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Кмет на Община Върбица: ……………………

/ инж.Мердин Байрям /


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №68/15.01.2021г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2020-2021г./ на имоти  от ОПФ с НТП „Пасище, мера” по землища подробно описани в Списък- приложение №1

Списък - приложение №1

Заповед № 68 от 15.01.2021г. на кмета на Община Върбица

04.02.2021г- Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за отдаване чрез търг по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021г. - останали свободни имоти след проведена I тръжна сесия

 


 

Заповед №РД-04-100 от 21.10.2020г.-Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево

Заповед № РД-04-85 от 16.10.2020г.-Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Божурово

Заповед № РД-04-87 от 16.10.2020г.-Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кьолмен

Заповед № РД-04-88 от 16.10.2020г.-Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Станянци

Заповед № РД-04-86 от 16.10.2020г.-Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Тушовица 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 1334/30.06.2020г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1  обявен на интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo и на информационното табло в сградата на общината, с първоначална тръжна цена 851 040,00 лв. без вкл. ДДС  общо за всички имоти.

Търгът ще се проведе на 17.07.2020г. от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация - гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40.

Документация за участие в търга може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo или закупена от стая 201, ет. 2 в сградата на Общината на цена от 10,00 лв. без ДДС заплатена в касата на общината в срок до 16:00часа на последния работен ден предхождащ търга.

Гаранция за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната тръжна цена може да бъде внесена  по следната банкова сметка: Банка ЦКБ АД клон Търговище офис Върбица, IBAN:  BG05CECB97903347088301, BIC: CECBBGSF  в срок до 16:00 ч. на 16.07.2020г. за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 06.08.2020г.  Гаранцията се възстановява при условията на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Върбица.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.

Подаване на документация  за участие до 16.00 ч. на 16.07.2020г. и за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 06.08.2020г. в деловодството на общината.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 07.08.2020г. от 10:00ч., на същото място и при същите условия.

За информация тел.05391/21-60

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

списък с имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи

Заповед №1334/30.06.2020г.15.06.2020г.- Заповед №1248/12.06.2020г. за настъпване на "Восъчна зрялост" на житните култури

 


О Б Я В А

 

На 26.06.2020г. от 10:00часа съгласно Заповед №1192/03.06.2020г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2020-2021г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци.

 

ЗАПОВЕД № 1192 ОТ 03.06.2020г.

ОБЯВА

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ

 

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Божурово

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Бяла река

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Върбица

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Виница

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Иваново

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Ловец

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Маломир

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Менгишево

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Методиево

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Станянци

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Сушина

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Чернооково

Заповед  за класиране на спечелилите участници търга за землище Конево

Заповед  за прекратяване на търга по отношение на имотите за които няма подадени заявления и класирани участници

 


 

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe  с. Сушина, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Станянци, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Методиево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Менгишево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Маломир, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Ловец, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Кьолмен, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Конево, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Иваново, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Бяла река, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Божурово, общ. Върбица

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe гр. Върбица , общ. Върбица

 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 515/06.03.2020г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1  обявен на интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo и на информационното табло в сградата на общината, с първоначална тръжна цена 851 040,00 лв. без вкл. ДДС  общо за всички имоти.

Търгът ще се проведе на 27.03.2020г. от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация - гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40.

Документация за участие в търга може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo или закупена от стая 201, ет. 2 в сградата на Общината на цена от 10,00 лв. без ДДС заплатена в касата на общината в срок до 16:00часа на последния работен ден предхождащ търга.

Гаранция за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната тръжна цена може да бъде внесена  по следната банкова сметка: Банка ЦКБ АД клон Търговище офис Върбица, IBAN:  BG05CECB97903347088301, BIC: CECBBGSF  в срок до 16:00 ч. на 26.03.2020г. за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 02.04.2020г.  Гаранцията се възстановява при условията на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Върбица.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.

Подаване на документация  за участие до 16.00 ч. на 26.03.2020г. и за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 02.04.2020г. в деловодството на общината.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.04.2020г. от 10:00ч., на същото място и при същите условия.

За информация тел.05391/21-60.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

Списък с имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи

ЗАПОВЕД №880/13.04.2020г.


 

Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за срок от 5 стопански години

ПРОТОКОЛ разпределение 2020г.

Заповед №458/28.02.2020г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2020г.

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади - образци


Заповед № ПО-09-619-5 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Сушина

Заповед № ПО-09-619-4 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево

Заповед № ПО-09-619-3 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Иваново

Заповед № РД ПО-09-588-5 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево

Заповед № РД ПО-09-588-7 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Конево

Заповед № РД ПО-09-588-6 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Върбица

Заповед № РД ПО-09-588-4 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бяла река

Заповед № РД ПО-09-430-1 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Станянци

Заповед № РД 07-17-16 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Маломир

Заповед № РД 07-17-15 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Божурово

Заповед № РД ПО-09-429-1 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ловец

Заповед № РД 07-17-14 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кьолмен


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

горскостопанския план за горските територии, собственост на Община Върбица


 

Заповед № РД 07-17/06.08.2019г.- за откриване процедура по сключване на споразумение между собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. в землищата на община Върбица, обл. Шумен.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛДИнформационен клип с информация относно заболяването АЧС


ВНИМАНИЕ!

АФРИКАНСКАТА ЧУМА

ПО СВИНЕТЕ

ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРИЯ!

 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 1363/10.07.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1  обявен на интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo и на информационното табло в сградата на общината, с първоначална тръжна цена 851 040,00 лв. без вкл. ДДС  общо за всички имоти.

Търгът ще се проведе на 05.08.2019г. от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация - гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40.

Документация за участие в търга може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo или закупена от стая 201, ет. 2 в сградата на Общината на цена от 10,00 лв. без ДДС заплатена в касата на общината в срок до 16:00часа на последния работен ден предхождащ търга.

Гаранция за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната тръжна цена може да бъде внесена  по следната банкова сметка: Банка ДСК ЕАД клон В. Преслав офис Върбица, IBAN:  BG46STSA93003303000000, BIC: STSABGSF в срок до 16:00 ч. на 02.08.2019г. за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 09.08.2019г.  Гаранцията се възстановява при условията на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Върбица.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.

Подаване на документация  за участие до 16.00 ч. на 02.08.2019г. и за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 09.08.2019г. в деловодството на общината.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:00ч., на същото място и при същите условия.

За информация тел.05391/21-60.

 

 


17.06.2019г.

О Б Я В А

Съгласно Заповед №1190/14.06.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2019-2020г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

 

Заповед № 1190 от 14.06.2019г. за откриване на пуличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ

Списък на имотите за отдаване под наем

Списък на имотите за отдаване под наем - ПОВТОРЕН ТЪРГ на 24.07.2019г.


 

17.06.2019г. О Б Я В А

Съгласно Заповед № 1162/14.06.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1.

 

Приложение №1- Списък на имотите- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за продажба

 

Документация за участие в търга.
02.05.2019г. Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти /пасища, мери/ от ОПФ - 2019г.

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 483/28.02.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 923,295 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1.


Приложение №1- Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за продажба


Документация за участие в търга


 

 

СПИСЪК НА ПАСИЩАТА, МЕРИТE И ЛИВАДИТЕ ОТ ОПФ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ- 2019 Г.

Заповед

Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 73/08.01.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 923,295 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово.

 

 

 


 

Заповед №РД 13-12-46 от 06.12.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Върбица

Заповед №РД 13-12-38 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево

Заповед №РД 13-12-37 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Сушина

Заповед №РД 13-12-36 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Виница

Заповед №РД 13-12-35 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бяла река

Заповед №РД 13-12-22 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кьолмен

Заповед №РД 13-12-21 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Конево

Заповед №РД 13-12-20 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Маломир

Заповед №РД 13-12-19 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево

Заповед №РД 13-12-18 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ловец

Заповед №РД 13-12-8 от 26.09.2018г.- Одобряване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Староселка

Заповед №РД 13-12-5 от 25.09.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Божурово

Заповед №РД 13-12-6 от 25.09.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Станянци


 

02.08.2018г.- Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за стопанската 2018/2019 година


ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ТЪРГ 2018-2019г. - ПОВТОРЕН

 


Община Върбица обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2018-2019г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем изменен със Заповед №1149 от 26.06.2018г.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Заповед №1149 от 26.06.2018г. за прекратяване на част от имотите

Приложение №1 Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи  земеделски земи за продажба


Документация за участие в търга

 

 

Заповед № РД 27-65 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на гр. Върбица- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-64 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Сушина- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-66 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Староселка- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-63 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Станянци- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-62 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Методиево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-61 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Менгишево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-60 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Маломир- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-59 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Ловец- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-58 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Кьолмен- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-57 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Конево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-56 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Иваново- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-67 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Виница- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-54 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Бяла река- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-55 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Божурово- Код за вид плащане 444200


Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години  /2018 -2019 и 2019 -2020, 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023/

Заповед

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади


 

Заповед №РД 27-253 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ловец


 

Заповед №РД 27-252 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Иваново


 

Заповед №РД 27-251 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Конево


 

Заповед №РД 27-250 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Сушина


 

Заповед №РД 27-240 от 22.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бяла река


Заповед №РД 27-196 от 26.10.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Маломир


Заповед №РД 27-195 от 26.10.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Кьолмен


Заповед №РД 27-204 от 01.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Върбица


Заповед №РД 27-220 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево


Заповед №РД 27-221 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Виница


Заповед №РД 27-219 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево


Заповед №РД 27-160 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Староселка


Заповед №РД 27-155 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Станянци


Заповед №РД 27-154 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Божурово


 

Община Върбица обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2017-2018г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ЗАПОВЕД

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем

Тръжни документи

 


 

Заповед №834 от 21.06.2017г. за правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи

 


 

Община Върбица обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2017-2018г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем

Заповед №632  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Божурово


Заповед №633  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Бяла река

 

Заповед №634 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Менгишево


Заповед №635  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Методиево


Заповед №636 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Чернооково

 

Заповед №637  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Сушина


Заповед №638 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Конево


Заповед №639 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Иваново

 

Заповед №655  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Маломир

 

Заповед №656 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Виница

 

Заповед №657  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Ловец

 

Заповед №658  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище гр. Върбица

 

Заповед №662 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Станянци


Заповед №663 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Божурово

 

Заповед №673 от 23.05.2017г. за прекратяване


 

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери) 

ЗАПОВЕД №519 ОТ 12.04.2017 Г. ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ


Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години /2017г.-2018г., 2018г.-2019г., 2019г.-2020г., 2020г.-2021г., 2021-2022г./

 

Заповед

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2017г.

Заявление за подаване на мери, пасища и ливади


 

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Виница от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe гр. Върбица от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Сушина от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Староселка от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Станянци от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Методиево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Менгишево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Маломир от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Ловец от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Кьолмен от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Конево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Иваново от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Бяла река от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe  с. Божурово от община Върбица- Код за вид плащане 446500

 


 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Бяла река, общ. Върбица

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Менгишево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Иваново, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Конево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Кьолмен, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Ловец, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Маломир, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Методиево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Върбица, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Виница, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Божурово, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Станянци, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Сушина, общ. Върбица


Заповед на одобреният от Областна дирекция "Земеделие" Шумен проект за разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Староселка, общ. Върбица


Заповед №1319 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище гр.Върбица


Заповед №1317 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Маломир


Заповед №1316 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Конево


Заповед №1290  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Божурово


Заповед №1289  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Бяла река


Заповед №1288  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище гр.Върбица


Заповед №1287  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Менгишево


Заповед №1286  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Методиево


Заповед №1285  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Станянци


Заповед №1284 от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Сушина


Заповед №1283  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Чернооково11.07.2016г.-Община Върбица  обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2016-2017г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци


О Б Я В А

Списък на имотите за отдаване под наем


Списък на земи от ОПФ на Община Върбица за отдаване под наем за 2016-2017г. стоп. Година за повторен търг на 28.07.2016г.ЗАПОВЕД №1027 ОТ 23.06.2016г. относно определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания и провеждане на мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8 от Закона за опазване на селскосопанското имущество.ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери)- 2016г.Заповед №РД 27-113 от 15.03.2016г. за предоставяне на имоти- полски пътища, по цена в размер на средно рентно плащане за землището на с.Иваново, ЕКАТТЕ 32113, общ.Върбица, обл.Шумен, съгласно сключено доброволно споразумение за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015-2016г.Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години /2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 и 2019-2020/

Заповед


Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване


Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади


Заповед №РД 27-92 от 09.02.2016г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Иваново


Заповед №РД 27-38 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Бяла река- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-39 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Божурово- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-40 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Конево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-41 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Кьолмен- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-42 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Ловец- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-43 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Маломир- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-44 за определяне цената на имотите-полски пътища за землището на с.Менгишево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-45 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Методиево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-46 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Станянци- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-47 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Староселка- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-48 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Сушина- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-49 за определяне цената на имотите-полски пътища за землището на гр.Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-50 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Виница- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-326 от 07.12.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на гр.Върбица


Заповед №РД 27-283 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Менгишево


Заповед №РД 27-282 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Маломир


Заповед №РД 27-281 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Бяла река


Заповед №РД 27-265 от 28.10.2015г. за ползване на масиви в землището на с.Староселка


Заповед №РД 27-245 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Кьолмен


Заповед №РД 27-244 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Ловец


Заповед №РД 27-243 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Конево


Заповед №РД 27-242 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Методиево


Заповед №РД 27-226 от 12.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Станянци


Заповед №РД 27-225 от 12.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Божурово