ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 


 

10.04.2019г.- ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за предоставяне на оферти за определяне на стойността на разхода за  доставка на оборудване и обзавеждане и  изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, с.Чернооково, общ.Върбица”

Покана и документация изтегли: ТУК

24.04.2019г.- Протокол

24.04.2019г.- Решение

РТ СТРОЙ М" ЕООД- оферта

"БИЛДСТРОЙ- КО" ООД- оферта

ЕХНОСТРОЙ- Г" ЕООД- оферта

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.04.2019г.- Строително- ремонтни работи и саниране на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" , с. Бяла река, община Върбица"

Документация изтегли: ТУК

29.03.2019г.- Становище за извършена проверка от външен експерт по чл.229а от ЗОП

29.03.2019г.- Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

10.04.2019г.- Решение за откриване на процедура

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

29.03.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0007

Документацията изтегли: ТУК

29.03.2019г.- Решение за откриване на процедура


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

28.03.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „Благоустрояване на централен парк в с.Станянци  и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 по плана на селото“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0006

Документацията изтегли TУК:

18.04.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.04.2019г.- Протокол

25.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

28.03.2019г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект-"Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0005

Документацията изтегли ТУК:

18.04.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.04.2019г.- Протокол

25.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

13.03.2019г. -ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Покана и документация изтегли ТУК:


12.03.2019г.- Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

 


01.03.2019г.- ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „ „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

 

Покана и документация изтегли ТУК:

08.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК


01.03.2019г. - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I , кв.1 по плана на селото“

 

Покана и документация изтегли ТУК:

08.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК


 

28.02.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет:"Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0004

28.02.2019г.- Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

22.03.2019г.- Съобщение

- Приложение №11

25.03.2019г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

12.04.2019г.- Решение за прекратяване

23.04.2019г- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


28.02.2019г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет: „Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0003

28.02.2019г. -Решение за откриване на процедурата

Документацията изтегли ТУК:

22.03.2019г.- Разяснение

- Приложение №11

- Приложение №11.1

25.03.2019г.- Решение за одобряване на обявление за  изменение или допълнителна информация

15.04.2018г.- Протокол 1

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


28.02.2019г.-Община Върбица обявява публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация)за отоплителен сезон 2019-2020г. за нуждите на Община Върбица

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2019-0002

Документацията изтегли ТУК:

27.03.2019г.- Протокол №1

27.03.2019г.- Протокол №2

27.03.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

02.04.2019г.- Протокол №3

02.04.2019г.- Доклад

02.04.2019г.- Решение за избор на изпълнител

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


26.02.2019г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”

26.02.2019г.- Покана и документация

07.03.2019г.- Решение

07.03.2019г. - Оферта на АРТ СТРОЙ М ЕООД

07.03.2019г.- Оферта на БИЛДСТРОЙ-КО ООД

07.03.2019г.- Оферта на ТЕХНО СТРОЙ Г ЕООД


25.02.2019г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца

 

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2019-0001

Документацията изтегли  ТУК:

21.03.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

 


 

30.11.2018г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет : “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските градини на територията на община Върбица при община Върбица за период от 24 месеца“


30.11.2018г.- Решение за откриване на процедурата

03.12.2018г.- Документацията изтегли ТУК

08.01.2019г.- Протокол 1 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

21.01.2019г.- Протокол 2 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

21.01.2019г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.01.2019г.-Протокол 3 Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

28.01.2019г.-Доклад Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

28.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

22.02.2019г.- Договор   Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

22.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка  Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

30.11.2018г.- ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019г. ДО 31.12.2019г.  КАКТО СЛЕДВА:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните  автомобили  на Община Върбица  от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили  на Община Върбица  от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили  на Община Върбица  от специализирани  обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0017

Документацията изтегли ТУК:

28.12.2018г.- Протокол 1

28.12.2018г.- Протокол 2

28.12.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

04.01.2019г.- Протокол 3

04.01.2019г.- Доклад

04.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител

01.02.2019г.- Договор- Позиция №1

01.02.2019г.- Договор- Позиция №2

01.02.2019г.- Договор- Позиция №3

01.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.10.2018г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, с.Чернооково, общ.Върбица”

12.10.2018г.- Информация за вида на инвестицията и покана

12.10.2018г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

29.10.2018г. - Решение за определяне стойноста на разхода

29.10.2018г.- Оферта 1

29.10.2018г. - Оферта 2

29.10.2018г.- Оферта 3


07.09.2018г. - Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2018-2019г.”

 

Документацията изтегли ТУК:

17.09.2018г.- Информация за удължаване срока за получаване на оферти

27.09.2018г.- Протокол

27.09.2018г.- Решение

10.10.2018г.- Договор

10.10.2018г.- Приложения към договор


07.08.2018г- Община Върбица обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ С ПРЕДМЕТ „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения за нуждите на Община Върбица

 

07.08.2018г. - Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0016

Документацията изтегли ТУК:

20.09.2018г.- Протокол 1

05.10.2018г. - Протокол 2

18.10.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

25.10.2018г.- Протокол 3

25.10.2018г.- Доклад

25.10.2018г.- Решение за избор на изпълнител

15.01.2019г.- Рамково споразумение

15.01.2019г.- Приложения към рамково споразумение

15.01.2019г.- Обявление за възложена поръчка

21.01.2019г.- Протокол 1

21.01.2019г.- Решение за избор на изпълнител

18.02.2019г.- Договор

18.02.2019г.- Приложения към рамково споразумение

18.02.2019г.- Обявление за възложена поръчка

21.03.2019г.- Протокол 1

21.03.2019г.- Решение за избор на изпълнител

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


27.07.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0015

Документацията изтегли ТУК:

03.08.2018г.-Решение за одобряване на обявление за изменение

28.08.2018г.- Протокол 1

07.09.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.09.2018г.- Протокол 2

12.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

16.10.2018г.- Договор

16.10.2018г.- Приложения към договор

16.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


18.07.2018г- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПАРК в село Нова Бяла река ,УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 ,кв.16,по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

 

18.07.2018г.- Решение за откриване на процедурата

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0014

Документацията изтегли ТУК:

28.08.2018г.- Протокол 1

11.09.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

14.09.2018г.- Протокол 2

14.09.2018г. - Доклад

14.09.2018г- Решение за избор на изпълнител

05.10.2018г.- Договор

05.10.2018г.- Приложения към договор

05.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

11.03.2019г.- Обявление за прекратяване на договор


09.07.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „Медицински център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0013

Документацията изтегли ТУК:

23.08.2018г.- протокол 1

04.09.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

11.09.2018г.- Протокол 2

11.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

15.10.2018г.- Договор

15.10.2018г.- Приложения към договор

15.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


06.07.2018г. - Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -за определяне на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане и изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Върбица”

 

06.07.2018 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

06.07.2018 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

14.07.2018г. Решение за определяне стойността на разходите

14.07.2018г. Оферта 1

14.07.2018г. Оферта 2

14.07.2018г. Оферта 3


21.06.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура с предмет :„Медицински център гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица:

 

Решение за откриване на процедура

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0012

Документацията изтегли ТУК:

13.07.2018г. Разяснение

23.08.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

28.08.2018- Протокол 1

28.08.2018г.- Протокол 2

28.08.2018г.- Доклад

28.08.2018г.- Решение за избор на изпълнител

21.09.2018г.- Договор

21.09.2018г.-Приложения към договор

21.09.2018г.-Обявление за възложена поръчка


13.06.2018г. -Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица”

Документацията изтегли ТУК:

 

20.06.2018г.- Разяснение

02.07.2018г.- Протокол

02.07.2018г.- Решение за избор на изпълнител

27.08.2018г.- Договор

27.08.2018г.- Приложение към договор


 

05.06.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация)за отоплителен сезон 2018-2019г. за нуждите на Община Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0011

Документацията изтегли ТУК:

29.06.2018г. - Протокол №1

29.06.2018г.- Протокол №2

29.06.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

04.07.2018г.- Протокол №3

04.07.2018г.- Доклад

04.07.2018г.-Решение за избор на изпълнител

31.07.2018г. - Договор с избран изпълнител

31.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка

19.11.2018г.- Обявление за приключване на договор


03.05.2018г.- Община Върбица обявява обществена поръчка със СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми”

Документацията изтегли ТУК:

11.05.2018г.- Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

25.05.2018г.- Протокол от работата на комисията

25.05.2018г.- Решение за избор на изпълнител

19.07.2018г.-Договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.07.2018г.- Приложения към договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)


03.05.2018г. - Община Върбица обявява ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия УПИ VIII-299, кв.18 /Квартал Трошка/ , община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0010

Документацията изтегли ТУК:

30.05.2018г. -Протокол

30.05.2018г.- Доклад

01.06.2018г.- Решение за избор на изпълнител

03.07.2018г.- Договор

03.07.2018г.- Приложение към договор

03.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка

23.04.2019г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


20.04.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0009

Решение за откриване на обществената поръчка

Документацията изтегли ТУК:

10.05.2018г.- Разяснение

30.05.2018г. - Протокол 1

26.06.2018г.- Съобщение за отваряне ценови оферти

10.08.2018г.- Протокол 2

10.08.2018г.- Протокол 3

10.08.2018г.- Доклад

10.08.2018г.- Решение за избор на изпълнител

19.11.2018г.- Договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.11.2018г.- Приложения към договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

19.11.2018г.- Обявление за възложена поръчка (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)

30.11.2018г.- Допълнително споразумение към договор- (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД)


05.04.2018г. -Община Върбица обявява процедура на договаряне без обявление на основание чл.79, ал. 1, т. 3, б. "в" във връзка с чл.18, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки с предмет "Упражняване на авторски надзор по №27/07/2/0/00486 проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Върбица“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0008

Решение за откриване:

16.05.2018г. - Договор

16.05.2018г. Обявление за възложена поръчка


05.04.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0007

Документацията изтегли ТУК:

18.05.2018г. - Протокол №1

30.07.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.09.2018г.- Протокол 2

12.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

12.10.2018г.- Договор

12.10.2018г.- Приложения към договор

12.10.2018г.- Обявление за възложена поръчка

 


 

05.04.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0006

Документацията изтегли ТУК:

30.04.2018г.- Протокол №1

06.06.2018г.- Съобщение за отваряне на ценово оферти

13.06.2018г. - Протокол №2

13.06.2018г.- Решение за избор на изпълнител

13.07.2018г.- Договор

13.07.2018г.- Приложения към договор

13.07.2018г.- Обявление за възложена поръчка


 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП

 


15.03.2018г.- Община Върбица обявява публично състезание с предмет: " Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия , УПИ VIII-299, кв.18 /кв.Трошка/ , община Върбица "

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0005

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП

29.03.2018г.- ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП

10.04.2018г - Съобщение за отваряне на ценово предложение

13.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

13.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

13.04.2018г.- Решение за избор на изпълнител

22.05.2018г. Договор

22.05.2018г. - Приложение към договор

22.05.2018г.- Обявление за възложена поръчка


09.03.2018г. -Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Рехабилитация на улична мрежа в с. Менгишево, с. Иваново, с. Ловец и с. Крайгорци община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0004

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.-Съобщение за представяне на електронен вид на образе ЕЕДОП

29.03.2018г.- Образец на ЕЕДОП

03.05.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

15.05.2018г.- Протокол от работата на комисията

15.05.2018г.- Доклад

15.05.2018г.- Решение за избор на изпълнител

04.09.2018г.- Протокол 2 от работата на комисията

04.09.2018г.- Доклад

04.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

05.10.2018г.-Договор

05.10.2018г.-Приложения към договор

05.10.2018г.-Обявление за възложена поръчка

02.01.2019г.- Обявление за приключен договор


06.03.2018г. -Община Върбица обявява публично състезание с предмет:" Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0003

Документацията изтегли ТУК:

07.03.2018г.- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.04.2018г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

10.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

10.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

10.04.2018г.- Решение за класиране на участници

03.05.2018г.- Договор с избран изпълнител

03.05.2018г.- Обявление за възложена поръчка

10.09.2018г.- Обявление за приключен договор


01.03.2018г. -Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоградски мероприятия УПИ VIII-299, кв.18 /Квартал Трошка/ , община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2018-0002

Документацията изтегли ТУК:


29.03.2018г.-СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП

29.03.2018г.- ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП

10.04.2018г. Решение за прекратяване

27.04.2018г.- Обявление за възложена поръчка23.02.2018г. - Община Върбица обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Благоустрояване на площадно пространство в централната част на с.Маломир, община Върбица "

 

Уникален номер в регистъра на АОП-00965- 2018-0001

Документацията изтегли ТУК:

02.04.2018г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

10.04.2018г.- Протокол от работата на комисията

10.04.2018г.- Доклад от работата на комисията

10.04.2018г.- Решение за класиране на участниците

01.06.2018г. - Договор

01.06.2018г. - Приложения към договор

01.06.2018г.- Обявление за възложена поръчка

28.08.2018г.- Обявление за приключване на договор

 


22.12.2017г. Община Върбица обявява открита процедура с предмет: "Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017- 0010

Документацията изтегли ТУК:

04.01.2018г. - Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация

16.01.2018г. - Разяснение

05.02.2018г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

19.02.2018г.-Протокол от работата на комисията

19.02.2018г.- Приложение към протокол

19.02.2018г.-Доклад от работата на комисията

19.02.2018г.-Решение за класиране на участници

13.03.2018г.- Договор с избран изпълнител

13.03.2018г.- Приложения към договор

13.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка

22.05.2018г. Обявление за приключен договор


14.11.2017г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 31.12.2018г. КАКТО СЛЕДВА:

 

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица


Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017- 0009

Документацията изтегли ТУК:

07.12.2017г.- Протокол 1

07.12.2017г. - Протокол 2

07.12.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

14.12.2017г.- Протокол 3

14.12.2017г. - Доклад

14.12.2017г. - Решение за избор на изпълнител

09.01.2018г.- Договор- Позиция №1

09.01.2018г.- Договор- Позиция №2

09.01.2018г.- Договор- Позиция №3

09.01.2018г.- Обявление за възложена поръчка

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №1

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №2

07.02.2019г.- Обявление за приключен договор- Позиция №3

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 


 

02.11.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица “Баба Тонка" в с. Бяла рекa” и Рехабилитация на улица “Георги Димитров" в с. Бяла рекa”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0008

Документацията изтегли ТУК:

20.11.2017г. - Протокол 1

29.11.2017г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

05.12.2017г. - Протокол 2

05.12.2017г. - Доклад

05.12.2017г. - Решение за определяне на изпълнител

20.03.2018г.- Договор

20.03.2018г.- Приложение към договор

20.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка

18.06.2018г.- Обявление за прекратен договор

25.09.2018г. -Протокол 3

25.09.2018г. - Доклад

25.09.2018г.- Решение за избор на изпълнител

29.11.2018г.- Договор

29.11.2018г.- Приложения към договор

29.11.2018г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2018г.- Обявление за приключен договор

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

12.09.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет :"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица „Аврора“1 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица „Аврора“ 2 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица “ Балкан“ и улица " Чапаев" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “ Васил Левски" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Дружба" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Камчия" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица “Кишинев" в с. Нова бяла река „Рехабилитация на улица “Вапцаров" в с. Бяла река

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0007

Документацията изтегли ТУК:

26.09.2017г.- Разяснение

09.10.2017г. -Разяснение

18.10.2017г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

26.10.2017г. -Протокол от работата на комисията

26.10.2017г.- Доклад от работата на комисията

26.10.2017г.- Решение за класиране на участници

05.12.2017г.- Договор

05.12.2017г.- Приложение към договор

05.12.2017г.- Обявление за възложена поръчка

21.12.2017г.- Информация за приключен договор

 


 

08.09.2017г.- Обява за събиране на оферти на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет " СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2017-2018г. ”

ОбЯВА:

Документацията изтегли ТУК:

19.09.2017г. - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

19.09.2017г.-Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП за ОП с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Върбица за зимния период 2017г.- 2018г

27.09.2017г. - Протокол от работата на комисията

27.09.2017г.- Решение за избор на изпълнител

24.10.2017г.- Договор с избран изпълнител

24.10.2017г.- Приложение към договор

_____________________________________________________________________________

10.08.2017г.- Община Върбица обявява открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Благоустройство и озеленяване на лесопарк с. Божурово, община Върбица“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0006

Документацията изтегли ТУК:

Технически проект

04.10.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

10.10.2017г. - Протокол от работата на комисията

10.10.2017г. - Доклад

10.10.2017г. - Решение за избор на изпълнител

27.10.2017г.- Договор

27.10.2017г.- Приложения към договор

27.10.2017г.- Обявление за възложена поръчка

09.01.2018г.- Обявление за приключване на договор


10.07.2017г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на гориво за отопление-дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2017-2018г. за нуждите на Община Върбица

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0005

Документацията изтегли ТУК:

01.08.2017г.- Протокол 1

02.08.2017г.- Протокол 2

02.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

09.08.2017г.- Протокол 3

09.08.2017г.- Доклад

09.08.2017г.- Решение за избор на изпълнител

08.09.2017г. -Договор с избран изпълнител

08.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2018г.- Обявление за приключен договор


Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

29.06.2017 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

29.06.2017 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

07.07.2017г. - Оферта 1

07.07.2017г. - Оферта 2

07.07.2017г.- Оферта 3

07.07.2017г. - РЕШЕНИЕ


19.06.2017г. -Община Върбица обявява открита процедура с предмет :„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Върбица по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Върбица” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0004

Документацията изтегли тук

27.07.2017г.- Протокол 1

09.08.2017г.- Протокол 2

09.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

15.08.2017г.- Протокол 3

15.08.2017г.- Доклад

15.08.2017г.- Решение за избор на изпълнител

26.09.2017г. -Договор с избран изпълнител

26.09.2017г.- Приложения към договор

26.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка


16.06.2017г.-Община Върбица обявява открита процедура с предмет:"Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Увеличаване проводимостта на р. Елешница и изграждане на стоманенобетонна пасарелка в с. Тушовица, Община Върбица, област Шумен“

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0003

Документацията изтегли ТУК

Указания

25.07.2017г.- Протокол 1

07.08.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

11.08.2017г.-Протокол 2

11.08.2017г.- Приложение към Протокол 2

11.08.2017г.-Доклад на комисията

11.08.2017г.-Решение за избор на изпълнител

19.09.2017г.- Договор с избран изпълнител

19.09.2017г. - Приложения към договор

19.09.2017г.- Обявление за възложена поръчка

02.01.2018г.- Обявление за приключен договор


10.05.2017г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:Доставка чрез покупка на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица, за период от 12 месеца

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0002

Документацията изтегли ТУК

02.06.2017г. - Протокол 1

02.06.2017г.- Протокол 2

12.06.2017г.- Протокол 3

12.06.2017г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

19.06.2017г.- Протокол 4

19.06.2017г.- Доклад

19.06.2017г.- Решение за избор на изпълнител

17.07.2017г.- Договор с избран изпълнител

17.07.2017г.- Обявление за възложена поръчка

14.01.2019г.- Обявление за приключен договор- Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


 

27.04.2017г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965- 2017-0001

Документацията изтегли ТУК

05.05.2017г.- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12.05.2017г.- Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП II етап за ОП" „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

06.06.2017г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

12.06.2017г.- Протокол от работата на комисията

12.06.2017г.- Доклад

12.06.2017г.- Решение за избор на изпълнител

11.07.2017г. - Договор с избран изпълнител

11.07.2017г.- Приложения към договор

11.07.2017г.- Обявление за възложена поръчка

28.09.2017г. - Обявление за приключен договор


 

СТАНОВИЩЕ

за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”

 


 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП

 


 

09.12.2016г.-Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА ГОРИВА В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.201. ДО 31.12.2017г. КАКТО СЛЕДВА:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица"

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0020

Документацията изтегли ТУК:

Декларация по чл.54 от ЗОП

04.01.2017г.- Протокол 1 от 04.01.2017г.

05.01.2017г.- Протокол 2 от 05.01.2017г.

05.01.2017г.- Съобщение за отваряне на ценово предложение

16.01.2017г.- Протокол 3

16.01.2017г.- Доклад

16.01.2017г.- Решение за избор на изпълнител

10.02.2017г. - Обявление за възложена поръчка

10.02.2017г.- Договор-Позиция №1

10.02.2017г.- Договор-Позиция №2

10.02.2017г.- Договор-Позиция №3

10.02.2017г.- Информация за сключен договор

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №1

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №2

12.03.2018г.-Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- Позиция №3

____________________________________________________________________________________________________________________

07.11.2016г. - Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" „Рехабилитация на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Върбица о.т.314 - о.т.315-о.т.316 с дължина 67 м. ширина 5.5 м. , триъгълника между о.т.316 - о.т.317-о.т.318 и моста - 400м2“, „Рехабилитация на улица „Акация” в гр.Върбица о.т.311 - о.т.312-о.т.313-о.т.314 с дължина 228 м. и ширина 5.5м“, „Рехабилитация на ул. „Милан Борисов” в гр.Върбица о.т.157 - о.т.158-о.т.160-о.т.163-о.т.164 -о.т.165 -о.т.169 -о.т.170-о.т.157 -о.т.171 с дължина310 м. и ширина 5.00м“

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0019

Документацията изтегли ТУК

21.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.11.2016г.- Протокол от 28.11.2016г.

28.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

19.12.2016г.- Договор

19.12.2016г.- Приложения към договор

19.12.2016г.- Информация за сключен договор

19.12.2016г.- Допълнително споразумение към Договор

01.02.2017г.- Информация за приключен договор


 

02.11.2016г.- Обява за събиране на оферти на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет " СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2016-2017г. ”

ОБЯВА

Документацията изтегли ТУК

14.11.2016г.- Протокол от 14.11.2016г.

16.11.2016г.- Договор

16.11.2016г.- Приложения към договор

_____________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2016г. -Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Благоустройство на площадно пространство в централната част на с. Сушина”

Уникален номер в регистъра на АОП -00965-2016-0018

Документацията изтегли тук

18.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.11.2016г.- Протокол

25.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

01.12.2016г. -Договор

01.12.2016г. - Приложения към договор

01.12.2016г.- Информация за сключен договор

09.06.2017г.- Обявление за приключен договор

 


 

11.10.2016г.- Oткрита процедура с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските градини на територията на община Върбица при община Върбица за период от 24месеца“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0017

Документацията изтегли от ТУК

08.11.2016г.- Разяснения- Приложение- Техническа спецификация

18.11.2016г. - Протокол 1

30.11.2016г.- Протокол 2

30.11.2016г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.12.2016г. - Протокол 3

08.12.2016г. - Доклад

08.12.2016г. - Решение за избор на изпълнител

19.01.2017г.- Договор

02.02.2017г.- Информация за сключен договор

21.01.2019г.- Допълнително споразумение

12.03.2019г.- Обявление за приключен договор (Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)11.10.2016г.- Oткрита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Върбица по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Върбица” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0016

Документацията изтегли от ТУК

18.11.2016г. - Протокол 1

30.11.2016г.- Протокол 2

30.11.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.12.2016г. - Протокол 3

08.12.2016г.- Доклад

08.12.2016г. - Решение за избор на изпълнител

11.05.2017г.- Заповед за възобновяване

17.05.2017г.- Протокол 4

18.05.2017г.- Решение за прекратяване на процедурата

01.06.2017г.- Обявление за пркратена процедура


Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“

17.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

17.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

______________________________________________________________________________

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП -Изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на водопроводи в населените места от Община Върбица“

17.09.2016 г. - Информация за вида на инвестицията и покана

17.09.2016 г. - Приложения към поканата за пазарни консултации - техническа спецификация и образци

 


 

30.08.2016г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица"

„Рехабилитация на улица „Христо Ботев“ в с.Маломир трасето включващо от О.Т.68-О.Т.71-О.Т.73-О.Т.74-О.Т.44-О.Т.43-О.Т.41, а от О.Т.41 към О.Т.40 само първите 43м“ - ширина по съществуващи бордюри, След първите 43м от О.Т.41 към О.Т.40 -О.Т. 39-О.Т.36-О.Т.19-О.Т.17-О.Т.16-О.Т.О.Т.10-О.Т.9-О.Т.7-О.Т.6 – ширината е 2х1.70м.- по осовата линия на улицата“

 

„Рехабилитация на улица Бузлуджа в с.Нова бяла река трасето включващо От О.Т.41а-О.Т.53-О.Т.54-О.Т.52-О.Т.60-О.Т.61-О.Т.67-О.Т.68-О.Т.69-О.Т.82-О.Т.81 ширина по съществуващи бордюри“

 

„ Рехабилитация на улица „Панайот Волов“ в с.Бяла река трасето включващо от - 10м преди О.Т.161-О.Т.158-О.Т.164 -ширина по съществуващи бордюри, от О.Т.164-О.Т.165- ширина 4.50м от към бордюра“

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0015

Документацията изтегли от ТУК

01.09.2016г.- Разяснения

10.09.2016г.- Разяснения

16.09.2016г.- Разяснения

03.10.2016г.- Протокол №1

24.10.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови предложения

31.10.2016г.- Протокол №2

31.10.2016г.- Решение за избор на изпълнител

01.12.2016г.- Договор

01.12.2016г.- Приложение към договор

01.12.2016г.- Информация за сключен договор

19.12.2016г.- Информация за приключен договор

 


 

23.08.2016г.- Община Върбица обявява поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Върбица" "Рехабилитация на улица Г.Димитров в с. Методиево О.Т.14, О.Т.27, О.Т.26, О.Т.77, О.Т.94а, О.Т.93, О.Т.95, О.Т.94, О.Т.97, О.Т.124, О.Т.125, О.Т.132, О.Т.150, О.Т.155, О.Т.40м. след О.Т.155"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0014

Документацията изтегли от ТУК:

10.09.2016г.- Разяснения

20.09.2016г.- Съобщение

12.10.2016г. - Съобщение за отваряне на оферти

13.10.2016г. - Протокол №1

31.10.2016г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

10.11.2016г. - Протокол №2

10.11.2016г.- Решение за избор на изпълнител

16.12.2016г.- Договор

16.12.2016г.- Приложения към договор

16.12.2016г.- Информация за сключен договор

22.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

12.08.2016г.- Община Върбица обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонти работи за саниране на Основно училище „Христо Ботев” с.Иваново, община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0013

Документацията изтегли от ТУК:

15.08.2016г. - Решение за одобряване на Обявление за изменение

15.08.2016г. - Изменение в Образец №11а Количествено-стойностна сметка

26.08.2016г. - Съобщение за отваряне на ценово предложение

31.08.2016г.- Протокол

31.08.2016г.- Решение за избор на изпълнител

27.09.2016г.- Договор

27.09.2016г.- Приложения към договор

27.09.2016г.- Обявление за възложена поръчка

01.02.2017г.- Информация за приключен договор


09.08.2016г.- Община Върбица обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Върбица по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в три обособени позиции”, Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица”, Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”, Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Върбица””

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0012

Документацията изтегли от Tук:

18.08.2016г.- Разяснение

01.09.2016г.- Протокол №1 от 31.08.2016г.

13.09.2016г.- Съобщение

16.09.2016г. - Решение за прекратяване

16.09.2016г. - Протокол №2 от 16.09.2016г.

04.10.2016г.- Обявление за възложена поръчка


 

08.08.2016г - Oткрита процедура с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Върбица за „Рехабилитация на водопроводи в населени места от Община Върбица” и последващо осъществяване на авторски надзор.”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0011

Документацията изтегли от Tук:

18.08.2016г.- Решение за изменение

18.08.2016г.- Изменение в Проект на договор

13.09.2016г.- Съобщение

16.09.2016г. - Протокол и доклад на комисията

16.09.2016г. - Решение за избор на изпълнител

07.10.2016г.- Договор

07.10.2016г.- Приложение към договор

07.10.2016г.- Обявление за възложена поръчка


 

07.06.2016г.-Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект – Благоустройство на площадни пространства в централните части на с.Сушина и с.Маломир , община Върбица”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0010

Документацията изтегли от TУК

12.07.2016г.- Доклад

12.07.2016г.- Протокол

12.07.2016г.- Решение за избор на изпълнител

10.08.2016г.- Договор

10.08.2016г.- Приложения към договор

10.08.2016г.- Информация за сключен договор

10.08.2016г.- Обявление за възложена поръчка

19.10.2016г.- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


 

02.06.2016г. -Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:„Реконструкция и модернизация на почивен дом „Еделвайс” К.К. Върбица- V етап”

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0009

Документацията изтегли от ТУК

15.06.2016г.- Доклад и протокол от проведено договаряне

15.06.2016г. - Решение за определяне на изпълнител

15.07.2016г.- Договор

15.07.2016г.- Приложение към договор

15.07.2016г.- Информация за сключен договор

15.07.2016г.- Обявление за възложена поръчка

10.11.2016г.- Допълнително споразумение към Договор

19.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

05.04.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на обoрудване и обзавеждане за почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0008

Документацията изтегли от ТУК

05.04.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

19.04.2016г. - Разяснение

22.04.2016г. - Разяснение

17.05.2016г. - Протокол 1

07.06.2016г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

04.07.2016г.- Протокол 2

04.07.2016г.- Приложение към протокол 2

04.07.2016г.- Решение за избор на изпълнител

19.08.2016г.- Договор

19.08.2016г.- Приложения към договор

19.08.2016г.- Информация за сключен договор

14.12.2016г.- Информация за извършени плащания

19.12.2016г.- Информация за приключен договор

 


 

05.04.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица-V етап"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0007

Документацията изтегли от ТУК

05.04.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

19.05.2016г.- Решение за прекратяване

________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2016г.- ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.10 ЗОП

 


 

28.03.2016г.- Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, чрез покупка, на строителни и инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на община Върбица за период от 12 месеца"

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0006

Документацията изтегли от ТУК

06.04.2016г.- Протокол от проведено договаряне

06.04.2016г.- Доклад от проведено договаряне

06.04.2016г.- Решение за избор на изпълнител

14.04.2016г.- Договор

01.06.2017г. - Информация за изпълнен договор


 

18.03.2016г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект- Благоустрояване на площадни пространства в централните части на с.Сушина и с.Маломир, община Върбица"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0005

Документацията изтегли от ТУК

18.03.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

10.05.2016г. - Протокол №1

19.05.2016г.- Протокол №2

19.05.2016г.- Решение за прекратяване

02.06.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие


 

17.03.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА, НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, С ТРАНСПОРТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"


Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0004

Документацията изтегли от ТУК

17.03.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

24.03.2016г.- Разяснения

28.04.2016г. - Протокол №1

28.04.2016Г. - ПРОТОКОЛ №2

28.04.2016г. - Съобщение

09.05.2016г.- Протокол №3

09.05.2016г.- Решение за избор на изпълнител

25.05.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

08.06.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

15.06.2016г.-Договор

22.06.2016г.- Информация за извършени плащания

05.07.2016г.- Информация за извършени плащания

15.07.2016г.- Информация за извършени плащания

15.09.2016г.- Информация за извършени плащания

19.09.2016г.- Информация за извършени плащания

18.10.2016г.- Информация за извършени плащания

10.11.2016г.- Информация за извършени плащания

16.12.2016г.- Информация за извършени плащания

22.12.2016г.- Информация за приключен договор


 

17.02.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0003

Документацията изтегли от ТУК

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на обслужваща банка на община Върбица

17.02.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

21.03.2016г.- Протокол №1

31.03.2016г.- Съобщение

07.04.2016г. -Протокол №2

07.04.2016г. - Решение за избор на изпълнител

09.05.2016г.- Договор с изпълнител

20.05.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие


12.02.2016г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ГР.ВЪРБИЦА

 

Уникален номер в регистъра на АОП- 00965-2016-0002

Документацията изтегли от ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на обслужваща банка на община Върбица

12.02.2016г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

25.03.2016.- Решение за прекратяване


05.01.2016г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, С ТРАНСПОРТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА


Уникален номер в регистъра на АОП - 00965-2016-0001

Документацията изтегли от ТУК

05.01.2016г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

17.02.2016г.- Протокол

17.02.2016г.- Решение за прекратяване


30.12.2015г.- "Избор на оператор/и за предоставяне на стационарни и мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Върбица и нейните административни поделения" разпределени в следните позиции:

Позиция 1- Стационарни телефонни услуги за 38 бр. поста в т.ч. 12 поста през централа

Позиция 2- Мобилни телефонни услуги -158 бр.поста чрез SIM-карти, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 158 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност".

ID- 9049312

Документацията изтегли от ТУК

Съобщение до средствата за масово осведомяване

28.01.2016г.- Протокол

28.01.2016г.- Решение за избор на изпълнител

11.03.2016г.- Договор


23.12.2015г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

“Извършване на доставки, чрез покупка, на горива в пет обособени позиции за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. както следва:

1.За доставка по Позиция №1 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

2.За доставка по Позиция №2 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

3.За доставка по Позиция №3 „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво - Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица,

4.За доставка по Позиция №4 – „Определяне на изпълнител за доставка на Газьол за отопление (маркирано гориво с адитив) за нуждите на административните звена на Община Върбица,

5.За доставка по Позиция №5 – „Определяне на изпълнител за доставка на Метан за отопление - за нуждите на административните звена на Община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП - 00965-2015-0015

 

Документацията изтегли от ТУК

 

23.12.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

02.02.2016г.- Протокол №1

10.02.2016г.- Протокол №2

Съобщение

17.02.2016г.- Протокол №3

17.02.2016г.- Решение за избор на изпълнители

17.02.2016г.- Решение за прекратяване на позиция №5

14.03.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №1

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №2

14.03.2016г.- Договор за доставка по Позиция №3

14.03.2016г.- Договор за доставка по позиция №4

23.03.2016г.- Информация за извършени плащания

03.01.2017г.- Допълнително споразумение Позиция №1

03.01.2017г. - Допълнително споразумение Позиция №2

03.01.2017г. - Допълнително споразумение Позиция №3

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 1

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 2

08.03.2017г.- Информация за извършени плащания- Позиция 3

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 1

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 2

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 3

23.03.2017г.- Информация за изпълнението на договор- Позиция 4


22.10.2015г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2015- 2016г. за нуждите на Община Върбица”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9047010 от 22.10.2015г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.11.2015 г. от 14:00 часа в стая 205 на Община Върбица


Валидна до 02.11.2015 г. (вкл.)

 

 

Документацията изтегли от ТУК

Съобщение

04.11.2015г.- Протокол

04.11.2015г.- Решение за избор на изпълнител

10.11.2015г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

10.11.2015г. - Договор

10.11.2015г. - Приложение към договор

15.12.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания


13.10.2015г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на община Върбица за зимен сезон 2015-2016г.”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9046720

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.10.2015 г. от 14:00 часа в стая 205 на Община Върбица

Валидна до 22.10.2015 г. (вкл.)

 

 

Документацията изтегли от ТУК

Съобщение

27.10.2015г. - Протокол

27.10.2015г. - Решение за избор на изпълнител

04.11.2015г. - Договор

04.11.2015г. - Приложения към договор

06.01.2016г.- Информация за извършени плащания

27.01.2016г.- Информация за извършени плащания


13.10.2015г. - Продцедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Аварийно възстановяване на улица "Петър Златев Груев" в гр. Върбица".

Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0014


Документацията изтегли от ТУК


Покана

19.10.2015г. - Протокол

19.10.2015г. - Доклад

19.10.2015г. - Решение за избор на изпълнител

19.10.2015г. - Договор

19.10.2015г. - Приложение към договор

02.02.2016г.- Информация за приключен договор

05.02.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

13.01.2016г.- Информация за извършени плащания


14.09.2015г. - Доставка, чрез покупка, на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за период от 01.10.2015г. до 30.09.2016г.

Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0013

Документацията изтегли от ТУК

 

14.09.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

27.10.2015г. - Протокол 1

27.10.2015г.- Протокол 2

27.10.2015г.- Съобщение за отваряне на ценови оферти

02.11.2015г.- Протокол 3

02.11.2015г.- Решение за избор на изпълнител

30.11.2015г.- Договор

30.11.1015г.- Приложения към договор

02.12.2015г. - Гаранция за участие

13.01.2016г.- Информация за извършени плащания

16.02.2016г.- Информация за извършени плащания

14.03.2016г.- Информация за извършени плащания

07.04.2016г. - Информация за извършени плащания

30.05.2016г.- Информация за извършени плащания

20.06.2016г.- Информация за извършени плащания

01.10.2016г. - Допълнително споразумение

16.09.2016г.- Информация за извършени плащания

16.09.2016г.- Информация за извършени плащания

18.10.2016г.- Информация за извършени плащания

18.10.2016г.- Информация за извършени плащания

24.10.2016г.- Информация за извършени плащания

10.11.2016г.- Информация за извършени плащания

21.11.2016г.- Информация за извършени плащания

03.11.2017г.- Информация за изпълнен договор


03.08.2015г. - Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”
Уникален номер в регистъра на АОП
00965-2015-0012

 

Документацията изтегли от ТУК

06.08.2015г. - Протокол

06.08.2015г. - Доклад

06.08.2015г. - Решение за избор на изпълнител

06.08.2015г. - Договор

06.08.2015г. - Приложения към договор

15.12.2016г.- Информация за извършени плащания

22.12.2016г. - Информация за приключен договор


31.07.2015г.- Открита процедура с предмет „Рехабилитация на ул.„Александър Стамболийски” гр.Върбица”

 

Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0011

Документацията изтегли от ТУК

 


31.07.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

11.09.2015г. - Решение за прекратяване


31.07.2015г. - Открита процедура с предмет "АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА "ПЕТЪР ЗЛАТЕВ ГРУЕВ" В ГР. ВЪРБИЦА”

 

Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0010


Документацията изтегли от ТУК31.07.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

11.09.2015г. - Решение за прекратяване


03.07.2015г. - Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”
Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0009

 

Документацията изтегли от ТУК

 

09.07.2015г. - Доклад

13.07.2015г. - Решение за прекратяване


15.05.2015г. - Открита процедура с предмет "Строително монтажни работи по изграждане на общински комплекс за отдих,рекреация,търговия и услуги в гр.Върбица"


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0008


Документацията изтегли от ТУК


15.05.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

07.07.2015г. - Съобщение

13.07.2015г. - Протокол

14.07.2015г. - Решение за избор на изпълнител

04.08.2015г. - Информация за върната гаранция за участие

04.08.2015г. - Договор

04.08.2015г. - Приложения към договор

05.08.2015г. - Информация за извършени плащания

09.02.2016г.- Информация за извършени плащания

28.08.2017г.- Информация за изпълнен договор


01.04.2015г. - Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на работни детайли по време на строителството
при изпълнение на проект „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0007


Документацията изтегли от ТУК


07.04.2015г. - Протокол

07.04.2015г. - Доклад

07.04.2015г.- Решение

07.04.2015г. - Договор

07.04.2015г. - Приложения към договор

23.06.2015г. - Информация за извършени плащания

08.11.2016г.- Информация за извършени плащания


24.03.2015г. - ПОКАНА

за участие в преговори по чл.101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за осигуряване на инфомираностпри изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на наслението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


До "БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД


Документацията изтегли от ТУК


26.03.2015г.- Протокол

27.03.2015г.- Доклад

27.03.2015г.- Решение

27.03.2015г. - Договор

27.03.2015г. - Приложение към договор

28.05.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания


18.03.2015г.- Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на информираност при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0006


Документацията изтегли от ТУК


23.03.2015г. - Доклад

24.03.2015г. - Решение за прекратяване


13.03.2015г.- Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0005


Документацията изтегли от ТУК


17.03.2015г. - Становище от АОП

24.03.2015г.- Протокол

24.03.2015г.- Доклад

24.03.2015г.- Решение

25.03.2015г.- Договор

25.03.2015г.- Приложение към договор

15.12.2016г.- Информация за извършени плащания

22.12.2016г. -Информация за приключен договор


10.03.2015г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА IV- КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА”

 


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0004


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово осведомяване

27.04.2015г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

30.04.2015г. - Протокол от работата на комисията

30.04.2015г. - Решение за избор на изпълнител

04.05.2015г. - Договор

04.05.2015г. - Приложение към договор

26.05.2015г.- Информация за върната гаранция

16.06.2015г. - Информация за извършени плащания

31.07.2015г. - Информация за извършени плащания

11.08.2015г. - Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

21.08.2015г. - Информация за изпълнението на договор


06.03.2015г.- Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0003


Документацията изтегли от ТУК


11.03.2015г. - Становище от АОП

12.03.2015г. - Доклад от 12.03.2015г.

13.03.2015г. - Решение за прекратяване


26.02.2015г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет –"РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОЧИВЕН ДОМ „ЕДЕЛВАЙС” К.К. ВЪРБИЦА- IV ЕТАП”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0002


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово осведомяване

09.04.2015г. - Протокол

22.04.2015г.- Съобщение

28.04.2015г.- Протокол №2 с приложенията към него

28.04.2015г. - Решение за избор на изпълнител

19.05.2015г. - Договор

19.05.2015г. - Приложение към договор

19.05.2015г. - Информация за извършени плащания

21.05.2015г. - Информация за върнати гаранции за участие

27.08.2015г. - Информация за окончателно плащане по договор

31.08.2015г. - Информация за върната гаранция за изпълнение

11.09.2015г. - Информация за изпълнен договор


26.02.2015г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бетонови тръби, трапецовидни бетонови улеи и бетонови павета за 2015година”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9039262

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.03.2015г. от 10:00 часа в стая 206 на Община Върбица

Валидна до 11.03.2015 г. (вкл.)

 

26.02.2015г.- Съобщение до средствата за масово усведомяване


Документацията изтегли от ТУК


13.03.2015г. - Протокол утвърден на 13.03.2015г.

13.03.2015г. - Решение за избор на изпълнител

19.03.2015г.- Договор

19.03.2015г.- Приложения към договора

26.03.2015г. - Информация за извършени плащания


24.02.2015г. - Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2015-0001


Документацията изтегли от ТУК


05.03.2015г. - Становище от АОП

05.03.2015г. - Доклад от 05.03.2015г.

06.03.2015г.- Решение за прекратяване


 

 

24.01.2015г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор/и за предоставяне на стационарни и мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Върбица и нейните административни поделения”, разпределени в следните позиции:

Позиция №1 – Стационарни телефонни услуги за 38 бр. поста в т.ч. 12 поста през централа

Позиция №2 – Мобилни телефонни услуги- 143 бр. поста чрез SIM-карти, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 143 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9038309

Отварянето на офертите ще се извърши на 05.02.2015г. от 15:00 часа в стая 206 на Община Върбица


Валидна до 04.02.2015 г. (вкл.)


Документацията изтегли от ТУК


24.01.2015г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

11.02.2015г. - Протокол

11.02.2015г. - Решение

17.03.2015г. - Договор

17.03.2015г. - Приложение към договор


14.01.2015г.- Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл.101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор/и за предоставяне на стационарни и мобилни телефонни услуги за поделения”, разпределени в следните позиции:

Позиция 1- Стационарни телефонни услуги за 38 бр. поста в т.ч.12 поста през централа.

Позиция 2- Мобилни телефонни услуги 143 бр. поста чрез SIM-карти, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 143 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ID- 9038029

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.01.2015г. от 15:00 часа в стая 206 на Община Върбица.

Валидна до 26.01.2015г. (вкл.)


Документацията изтегли от ТУК


14.01.2015г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

21.01.2015г. - Разяснение

21.01.2015г. - Приложения към разяснение

 

24.01.2015г. - СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви съобщавам, че на основание чл.9а, ал.5 т.1 от ППЗОП оттеглям публичната покана с ID номер 9038029 с предмет „Избор на оператор/и за предоставяне на стационарни и мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Върбица и нейните административни поделения”, разпределени в следните позиции:

Позиция №1 – Стационарни телефонни услуги за 38 бр. поста в т.ч. 12 поста през централа

Позиция №2 – Мобилни телефонни услуги- 143 бр. поста чрез SIM-карти, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 143 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност” поради промени в първоначално обявените условия а именно промени в методиката за оценка на офертите в позиция 1.

На основание чл.101б, ал.5 от ЗОП след промяна на документацията ще бъде приложен реда за събиране на оферти по реда на чл.101б от ал.1-3 от ЗОП.С уважение, /П/

Бейсим Мустафа

/Зам. Кмет на община Върбица/

/Заповед № 687/05.06.2012г./


24.01.2015г. - Решение за оттегляне


30.12.2014г. - „Извършване на доставки, чрез покупка, на горива в пет обособени позиции за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. както следва:

Позиция №1: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица; Прогнозно количество: 41600 литра с Прогнозна стойност: 90 000.00лв. без ДДС;

Позиция №2: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Бензин А95Н на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица; Прогнозно количество: 9200 литра с Прогнозна стойност: 20 000.00лв. без ДДС;

Позиция №3: „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво- Газ – пропан-бутан за служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица; Прогнозно количество: 28700 литра с Прогнозна стойност: 35 000.00лв. без ДДС;

Позиция №4: „Определяне на изпълнител за доставка на Газьол за отопление (маркирано гориво с адитив) за нуждите на административните звена на Община Върбица; Прогнозно количество: 16500 литра с Прогнозна стойност: 20 000.00лв. без ДДС;

Позиция №5: „Определяне на изпълнител за доставка на Метан за отопление - за нуждите на административните звена на Община Върбица; Прогнозно количество: 7800 литра с Прогнозна стойност: 10 000.00лв. без ДДС.


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0031


Документацията изтегли от ТУК


30.12.2014г. - Съобщение до средствата за масово осведомяване

13.02.2015г. - Протокол 1

13.02.2015г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

25.02.2015г.- Протокол 2, 3

25.02.2015г.- Решение

25.02.2015г.- Решение за прекратяване Позиция 5

17.03.2015г. - Информация за освобождаване на гаранция за участие

17.03.2015г. - Информация за върнати гаранции за изпълнение

17.03.2015г. - Договор позиция 1

17.03.2015г.- Договор позиция 2

17.03.2015г.- Договор позиция 3

17.03.2015г.- Договор позиция 4

20.03.2015г. - Информация за освобождаване на гаранции за участие

09.02.2015г.- Информация за извършени плащания

07.05.2015г. - Информация за извършени плащания

03.06.2015г. - Информация за извършени плащания

23.06.2015г. - Информация за извършени плащания

07.07.2015г. - Информация за извършени плащания

14.08.2015г. - Информация за извършени плащания

07.09.2015г. - Информация за извършени плащания

05.10.2015г. - Информация за извършени плащания

04.01.2016г. - Допълнителни споразумения за позиция 1,2 и 3

04.01.2016г.- Допълнително споразумение към договор

06.01.2016г.- Информация за извършени плащания

06.01.2016г.- Информация за извършени плащания

15.01.2016г.- Информация за извършени плащания

18.02.2016г.- Информация за извършени плащания

28.03.2016г.- Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по Позиция №4

13.04.2016г.- Информация за изпълнен договор позиция №4

30.06.2016г.- Информация за изпълнен договор позиция №1

30.06.2016г.- Информация за изпълнен договор позиция №2

30.06.2016г.- Информация за изпълнен договор позиция №3


19.12.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет –„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА ЗА ОБЩОСЕЛСКИ МЕРОПРИЯТИЯ В УПИ III,кв.50, С.ЧЕРНООКОВО, ОБЩИНА ВЪРБИЦА”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0030


Документацията изтегли от ТУК


Архитектурен проект


19.12.2014г.- Съобщение до средствата за масово осведомяване

09.01.2015г. - Разяснение 1

11.02.2015г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

16.02.2015 г. - Протокол утвърден на 16.02.2015г.

16.02.2015г. - Решение за избор на изпълнител

19.02.2015г. - Информация за освобождаване на гаранция

19.02.2015г. - Договор

19.02.2015г. - Приложения към договор

19.02.2015г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Строително- монтажни работи по изграждане на зала за общоселски мероприятия УПИ III, кв.50, с.Чернооково, Община Върбица” сключен на 19.02.2015г.

11.09.2015г. - Информация за извършени плащания

15.09.2015г. - Гаранция за изпълнение

01.10.2015г. - Информация за изпълнение на договор


18.12.2014г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Изготвяне на проект за изграждане на Общински комплекс за отдих, рекреация, търговия и услуги в град Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0029


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово осведомяване

10.02.2015г.- Протокол 1

18.02.2015 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

24.02.2015г. - Протокол утвърден на 24.02.2015г.

24.02.2015г. - Решение за избор на изпълнител

12.03.2015г. - Информация за възстановени гаранции за участие

20.03.2015г. - Информация за върнати гаранции за участие

19.03.2015г. - Договор

19.03.2015г.- Приложение към договор

26.03.2015г. - Информация за извършени плащания

20.04.2015г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП

19.05.2015г.- Информация за преключен договор

23.06.2015г. - Информация за връщане на гаранция за изпълнение


26.11.2014г. - Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на част екологична оценка на Общия устройствен план на Община Върбица в процеса на неговото изработване”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: ІD - 9036698
Отварянето на офертите ще се извърши на 08.12.2014 г. от 13:00 часа в стая 206 на Община Върбица
Валидна до 05.12.2014 г. (вкл.)

Публична покана и приложения:


Съобщение до средствата за масово усведомяване


09.12.2014г.- Протокол от работата на комисията

09.12.2014г.- Решение за избор на изпълнител

12.01.2015г.- Договор

12.01.2015г.- Приложение към договора

15.01.2015г.- Информация за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на част екологична оценка на Общия устройствен план на Община Върбица в процеса на неговото изработване”

27.11.2015г. - Информация за извършени плащания


26.11.2014г.- Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 ал.1 т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на информираност при изпълнение на проект №27/322/00748 Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица


Документацията изтегли от ТУК


05.12.2014г. - Доклад за резултати от проведено договаряне и протокол от дейността на комисията

05.12.2014г. - Решение за избор на изпълнител

05.01.2015г. - Договор

26.01.2015г. - Информация за извършени плащания

09.07.2015г. - Информация за извършени плащания

20.10.2015г.- Информация за извършени плащания

16.11.2015г.- Информация за изпълнението на договор


25.11.2014г.- Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1,т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет"Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоселски мероприятия УПИ XIII-146,кв.29, с. Маломир, община Върбица"


Документацията изтегли от ТУК


04.12.2014г.- Доклад за резултати от проведено договаряне и протокол от дейността на комисията

04.12.2014г.- Решение за избор на изпълнител

09.12.2014г.- Договор

09.12.2014г.- Приложения към договор

10.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоселски мероприятия УПИ ????-146, кв.29, с.Маломир, община Върбица”

16.09.2015г. - Информация за извършени плащания по договор

17.09.2015г. - Гаранция за изпълнение

01.10.2015г. - Информация за изпълнение на договор____________________________________________________________________________________________

07.11.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на проект на общ устройствен план на Община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0026


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово усведомяване


Съобщение за отваряне на ценови оферти

12.12.2014г. Протокол от работата на комисията

12.12.2014г.- Решение за избор на изпълнител

14.01.2015г.- Решение за избор на изпълнител

26.01.2015г. - Договор

26.01.2015г. - Приложение към договора

29.01.2015г. - Информация за освобождаване на гаранция

19.11.2015г. - Информация за извършени плащания


28.10.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица по договор 27/321/01161 от 27 ноември 2012г.“


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0025


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово осведомяване


11.11.2014г. - Разяснение


Технически проект

Архитектура- спортна зала

Басейни - спортна зала

Система за пожарна безопасност - спортна зала

Ел. - спортна зала

Конструкции - сортна зала

Ослужваща сграда

ОВК - спортна зала

Паркинг

Тренировъчни игрища

ВиК -спортна зала

Външно ел. захранване - спортна зала


Съобщенние: Поради техническа неизправност на сайта ни и във връзка със запитвания Ви съобщаваме,че на закупилите документация ще им бъде изпратен техническият проект по куриерска фирма.

Участниците, които желаят да им бъде изпратен техническият проект, моля да направят писменно искане до beysim@ro-ni.net


13.11.2014г.- Доклад за законосъобразност по чл.20а, ал.5 от ЗОП

13.11.2014г.- Решение за промяна

14.11.2014г.- Разяснение 2

14.11.2014г.- Разяснение 3

21.11.2014г.- Разяснение 4

24.11.2014г. - Разяснение 5

25.11.2014г. - Разяснение 6

25.11.2014г.- приложение към разясниение 6

29.12.2014г.- Протокол 1

28.01.2015г.- Съобщение

02.02.2015г. - Протокол 2

02.02.2015г. - Решение за избор на изпълнител

18.02.2015г. - Информация за освободена гаранция за участие

24.03.2015г. - Информация за освободена гаранция за участие

24.03.2015г. - Договор

24.03.2015г. - Приложение към договор

Приложение към договор - Техническо предложение

Приложение към договор - Техническа спецификация

Приложение към договор - Ценово предложение

31.03.2015г. - Информаци за върната гаранция за участие

12.05.2015г. - Информация за извършени плащания

01.07.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания

16.03.2016г.- Информация за извършени плащания

31.01.2017г.- Информация за изпълнението на договор


28.10.2014г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


Уникален номер в регистъра на АОП 00965-2014-0024


Документацията изтегли от ТУК


Съобщение до средствата за масово осведомяване


10.11.2014г. - Разяснение 1

13.11.2014г.- Доклад за законосъобразност по чл.20а,ал.5 от ЗОП

25.11.2014г.- Разяснение 2

09.12.2014г. Протокол №1 от работата на комисията

17.12.2014г.- Съобщение

09.01.2015г.- Протокол 2 от работата на комисията

09.01.2015г.- Протокол 3 от работата на комисията

09.01.2015г.- Решение за избор на изпълнител

03.02.2015г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

11.02.2015г.- Договор

11.02.2015г.- Приложения към договор

11.02.2015г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

19.02.2015г.- Информация за освобождаване на гаранция за участие

23.04.2015г. - Информация за извършени плащания

01.07.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания

02.03.2016г.- Информация за извършени плащания

01.04.2016г.- Информация за изпълнение на договор


15.10.2014г.-Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на община Върбица за зимен сезон 2014-2015г.”

”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9034732

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.10.2014 г. от 14:00 часа в стая 206 на Община Върбица

Валидна до 24.10.2014 г. (вкл.)


Публична покана и приложения:


29.10.2014г.-Протокол от работата на комисията утвърден на 29.10.2014г.

29.10.2014г.- Решение за класиране 29.10.2014г.

03.11.2014г. - Договор с фирма изпълнител с приложенията към него

05.11.2014г. - Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет„Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на община Върбица за зимен сезон 2014-2015г.” сключен на 03.11.2014 г.


 

01.10.2014г.-Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за периода 01.09.2013г. до 31.08.2014г.

 

17.11.2014г.- Информация за приключен договор на обществена поръчка с предмет: Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за периода 01.09.2013г. до 31.08.2014г.

 


 

01.10.2014г. - Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на община Върбица

 


25.09.2014г. - Община Върбица в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на информираност при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”


”Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

ІD - 9034049.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.10.2014 г. от 10:00 часа в стая 206 на Община Върбица

Валидна до 06.10.2014 г. (вкл.)


Публична покана и приложения:

 

Решение за прекратяване


25.09.2014г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ27/321/01161 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО ТРЕНИВОРЪЧЕН КОМПЛЕКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА”


Документацията изтегли от ТУК


16.10.2014г. - Разяснения

05.11.2014 г. - Протокол 1

17.12.2014г.- Съобщение

09.01.2015г.- Протокол 2

09.01.2015г.- Решение за избор на изпълнител

22.01.2015г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.01.2015г.- Договор

24.01.2015г.- Приложения към договор

26.01.2015г. - Информация за освобождаване на гаранция

03.06.2015г. - Информация за извършени плащания

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания

31.01.2017г.- Информация за изпълнението на договор


04.09.2014г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап”


Документацията изтегли от ТУК


15.10.2014г. - Протокол 1

23.10.2014г. - Съобщение

29.10.2014г.- Протокол от работата на комисията с приложенията към него

29.10.2014г. - Решение за класиране

11.11.2014г. - Договор

11.11.2014г. - Приложения към договор


17.11.2014г.Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет „ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап”

17.11.2014г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


27.04.2015г. - Информация за извършени плащания

19.05.2015г. - Информация за приключен договор

03.06.2015г. - Информация за освободена гаранция за изпълнение


04.09.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Строително-монтажни работи по изграждане на зала за общоселски мероприятия УПИ XIII-146,кв.29, с.Маломир, община Върбица


Документацията изтегли от ТУК


16.10.2014г. - Решение за прекратяване


22.08.2014г. - Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по надзор в строителството на обекти на територията на община Върбица ”, включваща следните обособени позиции :

Обособена позиция 1 – „Осъществяване на дейностите по надзор в строителството по проект „ Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – III етап”;

Обособена позиция 2 – „Осъществяване на дейностите по надзор в строителството по проект - „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”;

Обособена позиция 3 – „Осъществяване на дейностите по надзор в строителството по проект „Строително монтажни рабити на Зала за общоселски мероприятия в с.Маломир , община Върбица, УПИ ХІІІ-146, кв.29”;


Документацията изтегли от ТУК


02.10.2014г.- Протокол

10.10.2014г. - Съобщение

17.10.2014г. - Протокол на комисията от 15.10.2014г. с приложенията към него

17.10.2014г. - Решение за избор на изпълнител

04.11.2014г. - Договор позиция 1

04.11.2014г. - Договор позиция 2

04.11.2014г. - Договорпозиция 3

04.11.2014г. - Приложения към договорите

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по надзор в строителството на обекти на територията на община Върбица ”


14.11.2014г. - Информация за извършени плащания по договор за ОП:

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3


19.08.2014г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП ПРЕДМЕТ: ''Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти по проект:„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, който се изпълнява по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007 –2013г .


Документацията изтегли от ТУК


Решение на възложителя и доклад на възложителя


04.09.2014г.- Договор за авторски надзор


05.11.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет''Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти по проект:„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, който се изпълнява по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007 –2013г .

03.07.2015г. - Информация за извършени пащания

12.10.2015г.- Информация за извършени плащания

20.10.2015г.- Информация за извършени плащания

16.11.2015г.- Информация за изпълнянието на договор


30.06.2014г. - Обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП - изработване и доставка на облекло за служители и работници на Община Върбица.


Документацията изтегли от ТУК


СЪОБЩЕНИЕ Относно: Отваряне на оферти за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изработване и доставка на облекло за служители и работници на Община Върбица и минимални изисквания за параметрите им, поставени от възложителя, към предмета на поръчката”

С настоящото съобщаваме, че на 08.07.2014 г. от 15:00 часа в стая 206 в Административната сграда на Община Върбица, ще бъдат отворени получените оферти за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изработване и доставка на облекло за служители и работници на Община Върбица и минимални изисквания за параметрите им, поставени от възложителя, към предмета на поръчката”

Съгласно чл. 68, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


09.07.2014г. - Протокол на комисия; Решение за класиране

Документацията виж ТУК


08.08.2014г. - Договор

19.11.2014г. Информация за извършени плащания по договор:

24.03.2015г. - Информация за извършени плащания


24.06.2014г. - Открита процедура по реда на ЗОП, с предмет:“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за периода 01.09.2014г. до 31.08.2015г."


Документацията изтегли от ТУК


Договор за доставка на хранителни продукти


03.10.2014г.- Информация за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за периода 01.09.2014г. до 31.08.2015г.”

07.10.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за ниждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Върбица за периода 01.09.2014г.-31.08.2015г.”

11.11.2014г. - Информация за извършени плащания

05.12.2014г. - Информация за извършени плащания

06.01.2015г. - Информация за извършени плащания

10.02.2015г. - Информация за извършени плащания

23.03.2015г. - Информация за извършени плащания

24.04.2015г. - Информация за извършени плащания

11.05.2015г. - Информация за извършени плащания

05.06.2015г. - Информация за извършени плащания

07.07.2015г. - Информация за извършени плащания

11.08.2015г. - Информация за извършени плащания

29.09.2015г. - Информация за извършени плащания

13.10.2015г. - Информация за извършени плащания

19.11.2015г. - Информация за извършени плащания

06.01.2016г.- Информация за извършени плащания

02.02.2016г.- Информация за приключен договор


23.06.2014г. - „Избор на изпълнител за осигуряване на информираност при изпълнение на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК


23.06.2014г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2014- 2015г. за нуждите на Община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК

 

съобщение относно отваряне на оферти по обществена поръчка, чрез публична покана с предмет „Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2014- 2015г. за нуждите на Община Върбица”

Във връзка с изменение на нормите регламентиращи възлагането и провеждането на обществени поръчки от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че публичното заседание за отваряне на офертите по горецитираната обществена поръчка ще се проведе на 01.07.2014г. от 13.00 часа в стая №206 в Административната сграда на Община Върбица.

 

09.07.2014г. - Протокол на комисия; Решение за класиране

Документацията виж ТУК

 

11.08.2014г. - Договор

14.11.2014г. - Информация за извършени плaщания по договор с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2014- 2015г. за нуждите на Община Върбица”

09.01.2015 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


20.06.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”


05.11.2014г.- Информация за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”


29.09.2014г.- СЪОБЩЕНИЕ


Относно : Отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 01.10.2014г. от 09.00 часа в стая № 206 в сградата на Общинска администрация – Върбица ще бъдат отворени Плик 3 „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”.

Съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти, комисията ще оповести и резултатите от оценяването по другите показатели, извън цената.


Документацията изтегли от ТУК


Разяснения по открита процедура с предмет: - „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”

03.11.2014г. Договор с избран изпълнител от 03.11.2014г.


10.06.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Изпълнение на проекти от Национална кампания „Чиста Околна среда 2014 „ на територията на Община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК


Договор за позиция 1

Договор за позиция 2

Договор за позиция 3

Договор за позиция 4

Договор за позиция 5

Договор за позиция 6

Договор за позиция 7

Договор за позиция 8

Информация за извършени плащания по договори за ОП:

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

Позиция 5

Позиция 6

Позиция 7

Позиция 8


26.08.2014г.- Информация за върната гаранция за участие

05.03.2015г. - Окончателни плащания по договори

18.03.2015г. - Информация за приключени договори


05.06.2014г. -„Извършване на достави за нуждите на Община Върбица и нейните административни звена на терторията на гр. Върбица и на терторията на Общината на ел. енергия по съществуваща енергопреностна мрежа за периода от 01.08.2014г до 31.07.2015г”


Документацията изтегли от ТУК


13.05.2014г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет – „Доставка, чрез покупка, на строителни и инертни материали за нуждите на Община Върбица за 2014г.”


Документацията изтегли от ТУК

18.03.2016г.- Информация за освободен гаранция за изпълнение


12.05.2014г. - „Избор на изпълнител за обучение по ключови компетентности, Договор № 13-22-37/06.01.2014 г., „Общинска администрация Върбица- компетентна и съвременна”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „ Управление на човешки ресурси” под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11


Документацията изтегли от ТУК


12.05.2014г. - „Избор на изпълнител за организиране на дейности за информация и публичност, Договор № 13-22-37/06.01.2014г. , по проект 13-22-37/15.05.2013 г. „ Общинска администрация Върбица- компетентна и съвременна”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „ Управление на човешки ресурси” под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11


Документацията изтегли от ТУК


11.04.2014г.-Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в село Бяла река общ.Върбица"


Документацията изтегли от ТУК


19.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с.Бяла река, община Върбица.”

19.01.2015г. - Информация за приключен договор


10.04.2014 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „ Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по надзор в строителството на обекти на територията на община Върбица ”


Документацията изтегли от ТУК


Разяснения по - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „ Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по надзор в строителството на обекти на територията на община Върбица ”

Договор позиция 1

Договор позиция 2

Договор позиция 3

Договор позиция 4


Информация за извършени плащания по договори:

Информация за извършени плащания по договор за ОП - Позиция 1

Информация за извършени плащания по договор за ОП - Позиция 2

Информация за извършени плащания по договор за ОП - Позиция 3

Информация за извършени плащания по договор за ОП - Позиция 4

Информация за извършени плащания по договор за ОП - Позиция 2.2

 

23.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП -Обособена позиция 1

19.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП- Обособена позиция 3

23.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП- Обособена позиция 4


29.12.2014г.- Информация за приключен договор- Позиция 1

29.12.2014г.- Информация за приключен договор- Позиция 2

29.12.2014г.- Информация за приключен договор- Позиция 3

29.12.2014г.- Информация за приключен договор- Позиция 4

06.01.2015г.- Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение


09.04.2014г. - „Реконструкция и модерниация на стадион в УПИ I , кв.70 , село Бяла река , община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК


05.12.2014г.- Информация за върната гаранция за изпълнение

22.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион в УПИ ?, кв.70, село Бяла река, община Върбица”

29.12.2014г. -Информация за приключен договор


08.04.2014г. - „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на игрище за минифутбол и тенис на корт , УПИ IV, кв.2, гр.Върбица, община Върбица

 


Документацията изтегли от ТУК


08.04.2014г. - „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и модерниация на стадион в УПИ I , кв.70 , село Бяла река , община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК


02.04.2014г. - О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА.

 

Документацията изтегли от ТУК


27.03.2014г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Асфалтиране на път № SHU 2045/I-7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица –Търговище/ -Базиликата-Драгановец/TGV 1164”

 

Документацията изтегли от ТУК


11.09.2014г. - Договор с избран изпълнител

Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет „Асфалтиране на път № SHU 2045/I-7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица –Търговище/ -Базиликата-Драгановец/TGV 1164”

12.09.2014г.- Информация за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране на път ?? 2045/I-7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица-Търговище/-Базиликата-Драгановец/TGV 1164”

09.12.2014г.- Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

11.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Асфалтиране на път ?° 2045/?-7, Иваново- Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица-Търговище/-Базиликата-Драгановец/TGV 1164”

29.12.2014г.-Информация за приключен договор


26.03.2014г. - Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица”,

 

Документацията изтегли от ТУК


19.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк, УПИ ХХ, кв.48, гр.Върбица, община Върбица”

29.12.2014г.- Информация за приключен договор


20.03.2014г. - „Строително-монтажни работи по изграждане на игрище за минифутбол и тенис на корт , УПИ IV, кв.2, гр.Върбица, община Върбица


Документацията изтегли от ТУК


05.12.2014г.- Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

29.10.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Строително-монтажни работипо изграждане на игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ ?V, кв.2, гр.Върбица, община Върбица”

29.12.2014г.- Информация за приключен договор


20.03.2014г. - „Строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК

19.12.2014г. - Информация за извършени плащания по договор за ОП

29.12.2014г.- Информация за приключен договор

13.05.2015г. - Информация за връщане на гаранция за изпълнение07.03.2014г. - „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане дейностите по проекта и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”.


Документацията изтегли от ТУК


31.07.2014г.- Договор с избран изпълнител:

31.07.2014г.- Приложения към договор:

03.10.2014г.- Информация за извършени плащания по договор

21.12.2015г. - Информация за извършени плащания

31.01.2017г.- Информация за изпълнението на договор


20.02.2014г. -„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”


Документацията изтегли от ТУК


07.11.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”

12.10.2015г.- Информация за извършени плащания

20.10.2015г.- Информация за извършени плащания

28.10.2015г. - Гаранции за изпълнение

16.11.2015г.- Информация за изпълнението на договор


19.02.2014г. - „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”


Документацията изтегли от ТУК


разяснения по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ- „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”


разяснения по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г.


разяснения по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ- „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”


01.10.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”

24.03.2015г.- Информация за извършени плащания

12.10.2015г.- Информация за извършени плащания

21.10.2015г.- Информация за извършени плащания

16.11.2015г.- Информация за изпълнението на договор


19.02.2014г. - „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г.


Документацията изтегли от ТУК


05.11.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането дейностите по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г.

03.07.2015г - Информация за извършени плащания

12.10.2015г.- Информация за извършени плащания

20.10.2015г.- Информация за извършени плащания

16.11.2015г.- Информация за изпълнението на договор


27.01.2014г. - „Избор на изпълнител за организиране на дейности за информация и публичност, обществена дискусия „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на общински политики” и семинар за общински служители на Община Върбица, Договор № 13-13-71/26.11.2013 г. , по проект 13-13-71/10.04.2013 г. „ Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в община Върбица”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Документацията изтегли от ТУК


27.01.2014г. - „Избор на изпълнител за разработване на Концепция за пространствено развитие на община Върбица 2014-2020г.”, Договор № 13-13-71/26.11.2013 г. , по проект 13-13-71/10.04.2013 г. „ Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в община Върбица”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Документацията изтегли от ТУК


27.01.2014г. - „Избор на изпълнител за разработване на и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики , разработване на стратегия за привличане на инвестиции в община Върбица, проучване на потенциала и разработване на краткосрочна и дългосрочна стратегии за интегрирано развитие на туризма в община Върбица и програми за реализацията им”, Договор № 13-13-71/26.11.2013 г. , по проект 13-13-71/10.04.2013 г. „ Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в община Върбица”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линияBG051PO002/13/1.3-07


Документацията изтегли от ТУК


27.01.2014г. - „Избор на изпълнител за разработване на социално-икономически и SWOT анализи и изготвяне на Последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община Върбица 2007-2013 г.”, по проект 13-13-71/10.04.2013 г. „ Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в община Върбица”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Документацията изтегли от ТУК


10.01.2014г. - "Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в гр. Върбица, общ. Върбица." във фаза „Технически проект”


Документацията изтегли от ТУК


26.09.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в гр.Върбица, общ.Върбица.” във фаза „Технически проект”

19.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в гр.Върбица, община Върбица.” във фаза „Технически проект”


06.01.2014г. - ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ И ТЕНИС НА КОРТ, УПИ IV, кв.2, по плана на гр.Върбица, общ.Върбица във фаза „Технически проект”


Документацията изтегли от ТУК


06.01.2014г. - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАДИОН В УПИ I, кв.70, село БЯЛА РЕКА, община Върбица във фаза „Технически проект”


Документацията изтегли от ТУК


29.12.2014г.- Информация за приключен договор


06.01.2014г. - РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД, ПАРК И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ в с.Бяла Река, общ.Върбица” във фаза „Технически проект”


Документацията изтегли от ТУК


19.12.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД, ПАРК И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ в с.Бяла река, общ.Върбица”


03.01.2014г. -„Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни телефонни услуги за нуждите на „Община Върбица и нейните административни поделения”

 

Документацията изтегли от ТУК


РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


Документацията изтегли от ТУК

Документацията изтегли от ТУК

Ценова оферта изтегли от ТУК


20.12.2013г. - „Определяне на изпълнител за зареждане с гориво – Дизелово гориво на служебните автомобили на Община Върбица от специализирани обекти за зареждане с горива находящи се на територията на гр. Върбица.


Документацията изтегли от ТУК

10.10.2014г. - Информация за извършени плащания

07.11.2014г. - Информация за извършени плащания

06.01.2015г. - Информация за извършени плащания

13.01.2015г. - Информация за извършени плащания

25.02.2015г. - Информация за извършени плащания

17.03.2015г. - Информация за извършени плащания

07.04.2015г. - Информация за извършени плащания

05.05.2015г. - Информация за преключени договори горива


06.11.2013г. - „Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по надзор в строителството по проект: Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – II етап”

 

Документацията изтегли от ТУК


29.10.2013г. - Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на община Върбица за зимен сезон 2013-2014г.

 

Документацията изтегли от ТУК


07.10.2013г. - „Подготовка на инвестиционен проект «Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на същестувващата водопроводн мрежа на гр.Върбица», Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

 

Документацията изтегли от ТУК

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Документацията изтегли от ТУК

 

Уведомително писмо до участниците


30.09.2013г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Върбица – общо 1193.918 дка в землищата на гр.Върбица, с.Тушовица, с. Маломир и с. Станянци“, проект финансиран по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Договор № 27/223/00276 от 02.04.2013 г.

 

Документацията изтегли от ТУК


19.11.2014г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Върбица- общо 1193.918 дка в землищата на гр.Върбица, с.Тушовица, с.Маломир и с.Станянци”, проект финансиран по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., Договор ?° 27/223/00276 от 02.04.2013г.

19.02.2015г.- Информация за извършени плащания по договор за ОП

04.03.2015г. - Информация за извършени плащания

19.03.2015г. - Информация за извършени плащания

30.03.2015г. - Информация за извършени плащания

19.05.2015г. - Допълнително споразумение

05.01.2016г.- Информация за извършени плащания


10.09.2013г. ОБЯВА


Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Върбица” по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица”, Договор № А12-22-83/13.05.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II, „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти ще бъдат отворени на 13.09.2013г. от 10.00часа в в стая №206 в сградата на Общинска администрация – Върбица.


05.09.2013г. - „Извършване на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение на община Върбица за кандидатстване по мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 с работно заглавие "Реконструкция на площади и подмяна на улично осветление в гр. Върбица и село Бяла река" по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

 

Документацията изтегли от ТУК


05.09.2013г. -„Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Върбица с работно заглавие "Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Върбица” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

 

Документацията изтегли от ТУК


29.08.2013г. -„Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2013- 2014г. за нуждите на Община Върбица”

 

Документацията изтегли от ТУК


16.08.2013г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет –„Изработване на технически и инвестиционен проект за високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по проектно предложение на община Върбица с работно заглавие ''Въвеждане и подобряване на превантивните дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Върбица чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение'' по НАРЕДБА № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”


Документацията изтегли от ТУК


РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Документацията изтегли от ТУК


26.07.2013г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Ремонтно възстановителни работи "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – II етап”


Документацията изтегли от ТУК


01.06.2017г. - Информация за изпълнен договор за "Доставка чрез покупа, чрез лизинг, на един брой неупотребван автомобил с висока проходимост за нуждите на Община Върбица