ПРОЕКТИ

 


 

Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж, гр.Върбица съвместно с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика

 

 


 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА / REACT EU

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Прием на заявления за включване в Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

в Община Върбица

Във връзка с включването на Община Върбица в Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ продължава приема на заявления за включване в услугата. Необходимо е да бъдат идентифицирани  потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

-       Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора,които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

-        - Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

-        - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия, информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Върбица, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“  на информационното гише в сградата на общинска администрация  и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината, сигнали на тел: 05391/21-31 и имейл: obshtina@varbitsa.org

Дейностите по  проект ,, Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица в условията на пандемия от COVID-19”, стартираха на 04.01.2021 г. с продължителност до 30.06.2022 г. с общ брой на потребителите 1230 лица. Стойността на проекта е 1 377 489,30 лева.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

За повече информация и подаване на заявления в стая 210 на общинска администрация и в кметства по населени места на територията на община Върбица.

 

Обява


Приложение 20 - Декларация за съгласие


Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

 

 


 

 

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0302-C01 „Патронажна грижа +" в Община Върбица“

 

Община Върбица уведомява, че считано от 29.09.2021 г., започва изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Върбица“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 28 лица – възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Върбица и ще обхваща следните услуги:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на общината, ще бъде с продължителност от 12 месеца и всяко лице от целевата група ще получава конкретните услуги в зависимост от неговите индивидуални потребности и нужди, максимум до 2 часа на ден.

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

Заявление от кандидата (по образец);

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Информация за кандидатите за работа по проекта:

Медицински специалист: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще се извършва от наетите на трудово правоотношение  медицински специалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение домашни помощници.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

Психолог: Предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

Документите за кандидат – потребителите и кандидати за работа по Проекта могат да се получат от Общинска администрация Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, в Центъра за услуги и информация на граждани както и чрез кметствата.

Лице за контакт: Къймет Узунова – Ръководител на проекта, GSM 0882820590

 


 

На 22.11.2021г. Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-19.0245-0001„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Младост”, село Чернооково, община Върбица

с код на процедурата BG06RDNP001-19.245 – S1  МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г

Номер на договора: № BG06RDNP001-19.245-0001-C01 от 22.11.2021 г.

 


 

Проект  „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица от гр.Върбица"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура: „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения” BG05M9OP001 –1.126

Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9OP001-1.126-0001-C01  от 06.10.2021г.

Основна цел на проекта: Повишаване на квалификацията на хора в неравностойно положение от уязвимите групи на пазара на труда : икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда и наемането им на работа след успешно преминаване на обучение, което ще доведе до повишаване на качествената заетост в община Върбица. Това от своя страна ще намали бедността и ще подобри качеството на живот, ще осигури по дългосрочна трудова заетост на включените в проекта лица.

 

Кратко описание: Проект "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица от гр.Върбица" включва дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда и осигуряване на професионално обучение и обучение по Ключови компетенции, както и  заетост на 5 икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч обезкуаржени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда от възрастови групи : безработни младежи до 29г., безработни /неактивни от 30г. до 54г. и безработни/неактивни над 54г. Ниското образование и липсата на квалификация, професионална реализация и мотивация за включване в пазара на труда, формират тази група. Всичко това ги прави неатрактивни и нежелани за наемане на работа от работодателите. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост, с което ще се подобри  качеството на живот на населението. В рамките на проекта ще бъде проведено мотивационно обучение, обучение за придобиване на професия „Работник в озеленяването“ и обучение по ключови компетентности. След успешно приключване на обученията, ще бъде осигурена заетост на 5 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за 6 месеца.Натрупаният опит през тези месеци ще способства за по-лесна интеграция на пазара на труда. В резултат на изпълнение на проекта ще се създадат предпоставки за социално включване чрез заетост на целевата група, в т.ч. представители и на ромската общност.

Целеви групи:

 • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст от 30 до 54 г.;
 • Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен;
 • Безработни участници, вкл. продължително безработни, неактивни участници, или безработни участници с трайни увреждания извън образование и обучение, над 54 г.

Основни дейности:

Предоставяне на мотивационно обучение  Община Върбица

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова Община Върбица

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности  Община Върбица

Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение.

Срок за изпълнение: 9 месеца.

Обща стойност на проекта: 33 263,34 лв.

 

заявление за включване в дейностите по проекта

декларация

 


 

 

13.05.2019г.-Община Върбица стартира изпълнение на  Проект BG06RDNP001-7.001-0004

„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица”


04.06.2018г. -Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр.Върбица” съвместно с Фонд „Социална закрила”

 


ОБЯВА

 

03.01. 2017г. -В изпълнение на дейност „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за OБУЧИТЕЛ за провеждане на  „Moтивационна подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потебност”

ОБЯВА

03.01.2017г. - В изпълнение на дейност „Предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ социални услуги” по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 „Право на независим живот в Община Върбица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020, Община Върбица обявява свободно работно място на граждански договор за СУПЕРВИЗОР

О Б Я В А

18.07.2016г. Община Върбица стартира набиране на потребители по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ 201BG05FMOP001 - 03.01 ,,осигуряване на топъл обяд” ПО Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

18.07.2016г. -Обява

Образец на заявление


 

ОБЯВА

28.04.2016г. В изпълнение на ПРОЕКТ Право на независим живот в Община Върбица” с рег. № BG05M9OP001-2.002-0203-C001 Община Върбица обявява  втори прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти от 03.05.2016г. до 15.05.2016г.


 

28.03.2016Г.Протокол за подбор на Обучители по проект "Право на независим живот в Община Върбица"

--------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалиост в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

 


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Медицински специалист в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

ОБЩИНА ВЪРБИЦА набира Социален работник в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


О Б Я В А

В изпълнение на дейност "Обучение на персонала" по Проект №BG05M9OP001-2.002-0203-C001 "Право на независим живот в община Върбица" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05МОП001-2.002 "Независим живот" на ОП РЧР 2014-2020, община Върбица обявява свободни работни места на граждански договор.

ОБУЧИТЕЛИ- двама


О Б Я В А

В изпълнение на ПРОЕКТ "Право на независим живот в Община Върбица" с рег.№ BG05M9OP001-2.002-0203-C001

Община Върбица обявява прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ИЛИ "МЕДИЦИНСКИ ФЕЛШЕР", във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001-C0001.


З А Я В Л Е Н И Е

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 

Започна набирането на документи за кандидатстване за услугата „Личен асистент”

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

 

„Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна”.

 

Общински план за развитие на община Върбица 2014 – 2020 г.


Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Върбица 2014-2020 г.

 

 

Община Върбица спечели проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) 2007-2013 г.

 

Изграждане на газопровод Набуко на територията на Ребуплика България - Община Върбица