Селско и горско стопанство

 


Заповед № ПО-09-619-5 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Сушина

Заповед № ПО-09-619-4 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево

Заповед № ПО-09-619-3 от 22.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Иваново

Заповед № РД ПО-09-588-5 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево

Заповед № РД ПО-09-588-7 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Конево

Заповед № РД ПО-09-588-6 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Върбица

Заповед № РД ПО-09-588-4 от 04.11.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бяла река

Заповед № РД ПО-09-430-1 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Станянци

Заповед № РД 07-17-16 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Маломир

Заповед № РД 07-17-15 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Божурово

Заповед № РД ПО-09-429-1 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ловец

Заповед № РД 07-17-14 от 04.10.2019г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кьолмен


Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

горскостопанския план за горските територии, собственост на Община Върбица


 

Заповед № РД 07-17/06.08.2019г.- за откриване процедура по сключване на споразумение между собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. в землищата на община Върбица, обл. Шумен.

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛДИнформационен клип с информация относно заболяването АЧС


ВНИМАНИЕ!

АФРИКАНСКАТА ЧУМА

ПО СВИНЕТЕ

ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРИЯ!

 


 

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 1363/10.07.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1  обявен на интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo и на информационното табло в сградата на общината, с първоначална тръжна цена 851 040,00 лв. без вкл. ДДС  общо за всички имоти.

Търгът ще се проведе на 05.08.2019г. от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация - гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40.

Документация за участие в търга може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Община Върбица: http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo или закупена от стая 201, ет. 2 в сградата на Общината на цена от 10,00 лв. без ДДС заплатена в касата на общината в срок до 16:00часа на последния работен ден предхождащ търга.

Гаранция за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната тръжна цена може да бъде внесена  по следната банкова сметка: Банка ДСК ЕАД клон В. Преслав офис Върбица, IBAN:  BG46STSA93003303000000, BIC: STSABGSF в срок до 16:00 ч. на 02.08.2019г. за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 09.08.2019г.  Гаранцията се възстановява при условията на чл. 11, ал. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Върбица.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.

Подаване на документация  за участие до 16.00 ч. на 02.08.2019г. и за повторен търг при необходимост до 16:00 часа на 09.08.2019г. в деловодството на общината.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:00ч., на същото място и при същите условия.

За информация тел.05391/21-60.

 

 


17.06.2019г.

О Б Я В А

Съгласно Заповед №1190/14.06.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2019-2020г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

 

Заповед № 1190 от 14.06.2019г. за откриване на пуличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ

Списък на имотите за отдаване под наем

Списък на имотите за отдаване под наем - ПОВТОРЕН ТЪРГ на 24.07.2019г.


 

17.06.2019г. О Б Я В А

Съгласно Заповед № 1162/14.06.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1.

 

Приложение №1- Списък на имотите- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за продажба

 

Документация за участие в търга.
02.05.2019г. Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти /пасища, мери/ от ОПФ - 2019г.

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 483/28.02.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 923,295 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение № 1.


Приложение №1- Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за продажба


Документация за участие в търга


 

 

СПИСЪК НА ПАСИЩАТА, МЕРИТE И ЛИВАДИТЕ ОТ ОПФ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ- 2019 Г.

Заповед

Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

 


 

О Б Я В А

Съгласно Заповед № 73/08.01.2019г. на Кмета на Община Върбица се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на  имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ от 1 923,295 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово.

 

 

 


 

Заповед №РД 13-12-46 от 06.12.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Върбица

Заповед №РД 13-12-38 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево

Заповед №РД 13-12-37 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Сушина

Заповед №РД 13-12-36 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Виница

Заповед №РД 13-12-35 от 28.11.2018г. - Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бяла река

Заповед №РД 13-12-22 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кьолмен

Заповед №РД 13-12-21 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Конево

Заповед №РД 13-12-20 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Маломир

Заповед №РД 13-12-19 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево

Заповед №РД 13-12-18 от 02.11.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ловец

Заповед №РД 13-12-8 от 26.09.2018г.- Одобряване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Староселка

Заповед №РД 13-12-5 от 25.09.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Божурово

Заповед №РД 13-12-6 от 25.09.2018г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Станянци


 

02.08.2018г.- Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за стопанската 2018/2019 година


ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ТЪРГ 2018-2019г. - ПОВТОРЕН

 


Община Върбица обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2018-2019г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем изменен със Заповед №1149 от 26.06.2018г.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Заповед №1149 от 26.06.2018г. за прекратяване на част от имотите

Приложение №1 Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи  земеделски земи за продажба


Документация за участие в търга

 

 

Заповед № РД 27-65 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на гр. Върбица- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-64 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Сушина- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-66 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Староселка- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-63 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Станянци- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-62 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Методиево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-61 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Менгишево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-60 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Маломир- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-59 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Ловец- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-58 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Кьолмен- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-57 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Конево- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-56 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Иваново- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-67 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Виница- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-54 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Бяла река- Код за вид плащане 444200

Заповед № РД 27-55 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с. Божурово- Код за вид плащане 444200


Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години  /2018 -2019 и 2019 -2020, 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023/

Заповед

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване

Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади


 

Заповед №РД 27-253 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ловец


 

Заповед №РД 27-252 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Иваново


 

Заповед №РД 27-251 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Конево


 

Заповед №РД 27-250 от 24.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Сушина


 

Заповед №РД 27-240 от 22.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бяла река


Заповед №РД 27-196 от 26.10.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Маломир


Заповед №РД 27-195 от 26.10.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Кьолмен


Заповед №РД 27-204 от 01.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Върбица


Заповед №РД 27-220 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Менгишево


Заповед №РД 27-221 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Виница


Заповед №РД 27-219 от 07.11.2017г.- Утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землището на с. Методиево


Заповед №РД 27-160 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Староселка


Заповед №РД 27-155 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Станянци


Заповед №РД 27-154 от 29.09.2017г. за одобрено споразумение за ползване на  масиви земеделска земя в землището на с.Божурово


 

Община Върбица обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2017-2018г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ЗАПОВЕД

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем

Тръжни документи

 


 

Заповед №834 от 21.06.2017г. за правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи

 


 

Община Върбица обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2017-2018г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково, Кьолмен и Крайгорци

ОБЯВА

Списък на имотите за отдаване под наем

Заповед №632  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Божурово


Заповед №633  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Бяла река

 

Заповед №634 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Менгишево


Заповед №635  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Методиево


Заповед №636 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Чернооково

 

Заповед №637  от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Сушина


Заповед №638 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Конево


Заповед №639 от 16.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Иваново

 

Заповед №655  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Маломир

 

Заповед №656 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Виница

 

Заповед №657  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Ловец

 

Заповед №658  от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище гр. Върбица

 

Заповед №662 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Станянци


Заповед №663 от 18.05.2017 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг   за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2017/2018г. – землище с.Божурово

 

Заповед №673 от 23.05.2017г. за прекратяване


 

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери) 

ЗАПОВЕД №519 ОТ 12.04.2017 Г. ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ


Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години /2017г.-2018г., 2018г.-2019г., 2019г.-2020г., 2020г.-2021г., 2021-2022г./

 

Заповед

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване 2017г.

Заявление за подаване на мери, пасища и ливади


 

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Виница от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe гр. Върбица от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Сушина от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Староселка от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Станянци от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Методиево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Менгишево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Маломир от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Ловец от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Кьолмен от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Конево от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Иваново от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Бяла река от община Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe  с. Божурово от община Върбица- Код за вид плащане 446500

 


 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Бяла река, общ. Върбица

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Менгишево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Иваново, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Конево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Кьолмен, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Ловец, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Маломир, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Методиево, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Върбица, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Виница, общ. Върбица

 

Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Божурово, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Станянци, общ. Върбица


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Сушина, общ. Върбица


Заповед на одобреният от Областна дирекция "Земеделие" Шумен проект за разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Староселка, общ. Върбица


Заповед №1319 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище гр.Върбица


Заповед №1317 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Маломир


Заповед №1316 от 29.07.2016г. на кмета на Община Върбица за обявяване на резултатите от проведен повторен търг на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Конево


Заповед №1290  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Божурово


Заповед №1289  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Бяла река


Заповед №1288  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище гр.Върбица


Заповед №1287  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Менгишево


Заповед №1286  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Методиево


Заповед №1285  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Станянци


Заповед №1284 от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Сушина


Заповед №1283  от 26.07.2016 г. на  кмета на Община Върбица  за обявяване на резултатите от проведен търг  на 21.07.2016г. за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2016/2017г. – землище с.Чернооково11.07.2016г.-Община Върбица  обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2016-2017г./ на свободни земеделски земи, частна общинска собственост, от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на селата: Божурово, Бяла река, Върбица, Виница, Иваново, Конево,  Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, Станянци, Сушина, Тушовица и Чернооково, Кьолмен и Крайгорци


О Б Я В А

Списък на имотите за отдаване под наем


Списък на земи от ОПФ на Община Върбица за отдаване под наем за 2016-2017г. стоп. Година за повторен търг на 28.07.2016г.ЗАПОВЕД №1027 ОТ 23.06.2016г. относно определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания и провеждане на мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8 от Закона за опазване на селскосопанското имущество.ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери)- 2016г.Заповед №РД 27-113 от 15.03.2016г. за предоставяне на имоти- полски пътища, по цена в размер на средно рентно плащане за землището на с.Иваново, ЕКАТТЕ 32113, общ.Върбица, обл.Шумен, съгласно сключено доброволно споразумение за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015-2016г.Отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години /2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 и 2019-2020/

Заповед


Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ по землища за индивидуално ползване


Заявление за отдаване на мери, пасища и ливади


Заповед №РД 27-92 от 09.02.2016г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Иваново


Заповед №РД 27-38 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Бяла река- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-39 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Божурово- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-40 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Конево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-41 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Кьолмен- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-42 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Ловец- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-43 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Маломир- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-44 за определяне цената на имотите-полски пътища за землището на с.Менгишево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-45 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Методиево- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-46 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Станянци- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-47 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Староселка- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-48 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Сушина- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-49 за определяне цената на имотите-полски пътища за землището на гр.Върбица- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-50 за определяне цената на имотите- полски пътища за землището на с.Виница- Код за вид плащане 446500


Заповед №РД 27-326 от 07.12.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на гр.Върбица


Заповед №РД 27-283 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Менгишево


Заповед №РД 27-282 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Маломир


Заповед №РД 27-281 от 03.11.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Бяла река


Заповед №РД 27-265 от 28.10.2015г. за ползване на масиви в землището на с.Староселка


Заповед №РД 27-245 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Кьолмен


Заповед №РД 27-244 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Ловец


Заповед №РД 27-243 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Конево


Заповед №РД 27-242 от 19.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Методиево


Заповед №РД 27-226 от 12.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Станянци


Заповед №РД 27-225 от 12.10.2015г. за одобрени масиви за ползване на масиви земеделска земя в землището на с.Божурово