Наредби

 

НАРЕДБА

за организация на движението на територията на община Върбица 

 

31.05.2019г.

ПРОЕКТ на Наредба за организация на движението на територията на община Върбица

МОТИВИ към проект на  Наредба за организация на движението на територията на община Върбица


 

НАРЕДБА

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на парични помощи за обучение на граждани от бюджета

на община Върбица


Н А  Р Е  Д  Б  А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН


Н  А Р  Е  Д Б  А от 27.01.2011г.

за определяне размера на местните данъци

на територията на Община Върбица

 


Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


ПРОЕКТ за изменение и допълнение към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”.

 


 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица” 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ „Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Върбица”, приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011  г. на заседание на Общински съвет гр. Върбица.

 


 

Наредба за получаване и управление на дарения от Община Върбица 14.09.2018г.


05.07.2018г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА- ИЗМЕНЕНИЯ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Върбица, обл. Шумен

 

25.06.2018г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Върбица, обл. Шумен

 


 

В сила от 21.02.2018 г.


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

28.05.2018г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ВЪРБИЦА


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЪРБИЦА


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ към Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Допълнение на наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица

 

НАРЕДБА

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАОТ 27.11.2017г.

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


ПРАВИЛНИК- В СИЛА ДО 27.11.2017г.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ВЪРБИЦАНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


Н А Р Е Д Б А  №1 за поддържане и опазване на обществения редНАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

 


НАРЕДБА за  принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи ил части от тях на територията на община ВърбицаНАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ-„Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Върбица”, приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011  г. на заседание на Общински съвет гр. Върбица .


НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА- ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2017 Г.НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общинa Върбица

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Приемане на изменение и допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Върбица, област Шумен, приета на заседание на Общински съвет гр.ВърбицаНаредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩАСтратегия за управление на общинската собственост на Община Върбица за периода 2011 – 2015 г.Наредба за пожарната безопасностНаредба за символиката