Конкурси

 

О Б Я В А

Съгласно Заповед №413/30.01.2023г. на Кмета на Община Върбица

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1627/01.12.2017г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА : СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА в Община Върбица


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за заемане на длъжността "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВЪРБИЦА


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание  чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1478/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.


Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1479/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Върбица на основание  чл. 10а, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДС,  чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1480/08.11.2017 г. на кмета на Община ВЪРБИЦА

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ” в Общинска администрация гр.Върбица.


- Заявление за участие в конкурс  - по образец

- Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ” ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ”