Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.net 

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2016” на Община Върбица

 


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2016 година.

Канят се всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 09.08.2017 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица – Младежки дом, ул. „Вит” № 1.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефон: 05391 21-31

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

 

 


 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг. Кметът на Община Върбица кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Върбица на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Върбица, при следните условия:

1. За строителство, преустройство, реконструкция и разширение на болница гр. Върбица в медицински център със стационар до 10 легла и за други инфраструктурни обекти.

2. Размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.

3. Вид на дълга– дългосрочен дълг.

4. Срок на кредита:

4.1.  15 години

5. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 0.5% процентни пункта.

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно до 31.12.2020 г.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни месечни вноски,

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Върбица, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Върбица съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Върбица.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 15.05.2017г. от 10ч в заседателната зала на Общински съвет Върбица намираща се в  Младежки дом гр. Върбица.

 


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №229/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влязло в сила Решение №2 по Протокол №11 на Общински съвет – Върбица публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти от общински жилищен блок /ЕПЖБ/ по плана на гр.Върбица в УПИ XIV, кв.51 с адрес: гр.Върбица, ул.“Александър Стамболийски“ №5.

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №230/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


Заповед №149 от 30.01.2017г.- Избирателни секции на територията на община Върбица

 

Заповед №213 от 06.02.2017г.- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци по избирателни секции на територията на община Върбица

 


 


 


 

 

На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg