Обяви и съобщения по ЗУТ

 


27.03.2019г.

 


 

28.05.2018г. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособената територия обслужвана от "ВиК" - Шумен" ООД, гр.Шумен


05.10.2017г.- СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на Обществено обсъждане съгл.чл.21,ал.1 и 2 от Наредба за условията  и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/обн. ДВ.бр.57от 02.07. 2004 г.посл.изм. и доп.ДВ бр.12.02.2016 г. на  Д о к л а д за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ Устройствен План на Община Върбица Област Шумен в процеса на неговото изработване.

 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО.


Текстова част- Предварителен проект- ОУП- общ. Върбица

Опорен план на общ. Върбица

Схема на културно- историческото наследство и зелената система

Общ устройствен план на общ. Върбица

Схема на електроснабдяване

Схема на транспорт и комуникации

Схема на водоснабдяване и канализация