Обяви и съобщения по ЗУТ

17.11.2016г.- СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 20 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ПРИЕТА С ПМС № 139 ОТ 24.06.2004 Г.) НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 17.11.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община ВЪРБИЦА.

На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, община Върбица обявява провеждане на консултации със заинтересованата общественост на

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ДЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО. 

17.09.2016г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони община Върбица обявява провеждане на консултации със заинтересованата общественост на

Преработен Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план на Община Върбица върху Защитените зони BG 0002029 „Котленска планина”, BG 0000117 „Котленска планина”, BG 0000421„ Преславска планина”, BG 0000501 „Голяма Камчия” и BG 0000393”Екокоридор Камчия-Емине”

24.08.2016г.- Текстова част- Предварителен проект- ОУП- общ. Върбица

24.08.2016г.- Опорен план на общ. Върбица

24.08.2016г.- Схема на културно- историческото наследство и зелената система

24.08.2016г.- Общ устройствен план на общ. Върбица

24.08.2016г.- Схема на електроснабдяване

24.08.2016г.- Схема на транспорт и комуникации

24.08.2016г.- Схема на водоснабдяване и канализация