Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията (ООСППК)

 

 

 

Заседание на ООСППК проведено на 26.02.2015г.


ЦЕЛИ

1. Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.
2. Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.
3. Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.
4. Публичност на административно-управленските процеси.

 

 

ДЕЙНОСТ

1. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда;
2.Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция;
3.Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на област Шумен
4.Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за
корекция и допълване на антикорупционните програми на държавните и
местните органи на властта в област Шумен;
5.Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията в област Шумен. В тази връзка органите на държавната и местната власт на територията на област Шумен са длъжни да изпращат в едноседмичен срок информация за всеки постъпил при тях сигнал за корупция в тяхната сфера на дейност.
6.Съобразява дейността си с приоритетите на Интегрираната стратегията за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност;
7.Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция с обществена значимост;
8.Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции;
9.Прави предложения до Комисията по превенция и противодействие на корупцията(КППК) към МС.
10.Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.