Екология

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ- за откриване на  процедура за изменение на разрешително за водовземане

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

по реда на чл.22 ал.3 от закона за управление на отпадъците


Относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица


Община Върбица уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица.


Мотиви: Настъпилите промени в Закона за управление на отпадъците /Обн.,ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.и подзаконовите нормативни актове.


На основание чл.22 ал.3 от ЗУО всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, считано от 21.01.2016г.

Предложения, мнения и становища могат да се депозират в община Върбица на адрес: гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание" №40- център за обслужване на граждани и на тел. 05391/21-31, факс: 05391/20-05, е-mail: obshtina@varbitsa.org;


Приложение: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица