Екология и опазване на околната среда

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за проект на санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор КИ-2 „ТП ДГС Преслав-Сушина“, разположен в поземлен имот с идентификатор 70398.111.3 в местност „Ачмалък“, с.Сушина, общ.Върбица, обл.Шумен

Община Върбица  съобщава, че е изработен проект за санитарно охранителна зона /СОЗ/  около каптиран извор КИ-2 „ТП ДГС Преслав-Сушина“, разположен в поземлен имот с идентификатор 70398.111.3 в местност „Ачмалък“, с.Сушина, общ.Върбица, обл.Шумен

Проектът е на разположение в отдел „ТСУ и ИП” при Община Върбица  – ул. „Септемврийско въстание“ №40.

Становища и възражения по СОЗ се подават в едномесечен срок от дата на обявяване, а именно 07.12.2023г. чрез Община Върбица до Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Ал. Дякович“ №33, гр. Варна.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно” и организираното за 2023 г. почистване на 16.09.2023г. Общинска администрация гр.Върбица приканва всички жители на общината да се включат в инициативата на btv Media Group с подкрепата на Министерство на околната среда и водите и Областна администрация – Шумен, като партньор. Желателно е доброволците да почистят районите в които живеят, учат или работят.

За доброволците в почистването ще бъдат осигурени найлонови чували и ръкавици. За по лесно натоварване и транспортиране на събраните отпадъци до РЦКОТБО гр.Омуртаг чувалите със събраните отпадъци да се поставят до контейнерите за битови отпадъци.

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите с цел изграждане на обект: "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м."Рибника" до село Тушовица, община Върбица, област Шумен".

Воден обект: Река Хасарлък - BG2KA900L021

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - гр. Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Зарибяване и риболов на яз.Конево – 2 в поземлен имот   с идентификатор 47785.17.85 по КК на с.Менгишево, общ.Върбица с възложител „ПЕГАС-65 ЕООД, гр.Върбица”.

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 06.07.2023 г.

 

Уведомление за инвестиционно предложение

 


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Върбица 2023 – 2033г


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Върбица 2023 – 2025 г

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация - гр. Върбица уведомява за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение „Интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки в акваторията на язовир с. Станянци и организиране на спортен риболов” в ПИ с идентификатор 68847.47.101 по КК на с. Станянци с възложител „ЕРАЙ 2015” ЕООД, с. Божурово, общ. Върбица.

Заинтересованите лица могат да си изразят становищата в Общинска администрация – гр.Върбица в срок до 09.05.2023г.

 

 


 

 

Заповед №2053/05.08.2022 г. на кмета на община Върбица, за преброяването на безстопанствените кучета в община Върбица


ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2021-2028 г.

 

РЕШЕНИЕ №ШУ - 19 ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екелогична оценка

  

ПРОГРАМА  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА  НА  ОБЩИНА  ВЪРБИЦА  2021-2027 Г.

 


 

 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА             ОБЩИНА ВЪРБИЦА


04.06.2021г.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Върбица - http://varbitsa.org/ се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Върбица.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

МОТИВИ
 

17.10.2019г. СЪОБЩЕНИЕ- за откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води : Дренаж 1 "БПС-Ловец" и Дренаж 2 "БПС-Ловец"


 

СЪОБЩЕНИЕ- за откриване на  процедура за изменение на разрешително за водовземане

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

по реда на чл.22 ал.3 от закона за управление на отпадъците


Относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица


Община Върбица уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица.


Мотиви: Настъпилите промени в Закона за управление на отпадъците /Обн.,ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.и подзаконовите нормативни актове.


На основание чл.22 ал.3 от ЗУО всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, считано от 21.01.2016г.

Предложения, мнения и становища могат да се депозират в община Върбица на адрес: гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание" №40- център за обслужване на граждани и на тел. 05391/21-31, факс: 05391/20-05, е-mail: obshtina@varbitsa.org;


Приложение: Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Върбица