Анкета по актуални въпроси

АНКЕТА

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с изпълнението на проект: „Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в Община Върбица”, Договор № 13-13-71/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкетата се разпространява, чрез интернет страницата на Община Върбица и в Центъра за информация и услуги на гражданите. Отговорите може да изпращате на посочения е-мейл obshtina@varbitsa.org или на хартия в Центъра за информация и услуги на гражданите. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки!

Вашето мнение е ценно за нас и важно за Община Върбица и нейните политики.

Благодарим Ви за отделеното време!

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК