Други (обявления, съобщения и др.)

 

ЗАПОВЕД - №1329/20.07.20 12 г. - изтегли от тук

 


 

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. "Септемврийско въстание" 40, тел.,факс 05391/ 20-05

ЗАПОВЕД

 

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание чл.135, ал.З от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 1, т. 13, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл.134, ал.2, т.4, и §8 ал.1, ал.2, т.З от ПР на ЗУТ, становище от главен архитект на Община Върбица, нот.акт №140 том1 дело №271/1981г., нот.акт №16 том2 дело №52/1985г., нот.акт №104 том2 дело №217/1986г. и заявление с вх.№ 94-А-140/14.06.2011 г. от Андон Василев Василев,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация, одобрен със Заповед №663/1984г. в обхват:

уригулиран поземлен имот 1Х-175 и съседни УПИ, кв.11, гр.Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, като се коригира страничната вътрешна регулационна линия между УПИ IX-175 и УПИ VIII-168,169 съгласно нот.акт №140 том1 дело №271/1981г., и вътрешната регулационна линия към дъното на имота се поставя в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.

Площ след изменението на УПИ 1Х-175, кв.11 - 767 кв.м.

Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота.

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 на ЗУТ.

Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 на ЗУТ.

Настоящата заповед да се съобщи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината и кметството, и да се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник, съгласно чл.128, ал.1 ЗУТ.

 

 

ИИ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА :

 

 

 


 

 

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН ул. "Септемврийско въстание" 40, тел.,факс 05391/ 20-05

 

З А П О В Е Д

 

№ 117

гр. Върбица, 13.02. 2012 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание чл.135, ал.З от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 44, ал. 1, т. 13, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.59 ал.1, чл.ИО, ал.З ЗУТ и Задание по чл.124, ал.7 ЗУТ одобрено от Кмета на Община Върбица и постъпило заявление с вх. № 26-00-233 от 06.12.2011 г. от

"ЕКО ЕНЕРГИЯ- МИХАИЛ ИВАНОВ 201 0" ЕООД                ЕИК | 2| 0| 1| 3| 7| б| 4| 9| 1

с адрес: гр. София, р-н Витоша, Симеоновско шосе, № 95 В представлявана от: Илиан Милославов Миков - управител нот.акт №95, том II, рег.№703, дело №145/201 1 г.

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план - ПП на одобрен ПУП ПЗ и ПП - ел. схема, с Решение 2-1 от протокол №6/28.07.2010г. на Общински Съвет - Върбица за ПИ № 024009 в землището на с.Конево, община Върбица, за промяна предназначението му от земеделска в "Чисто производствена зона" „за Малка електроцентрала с фотоволтаични модули с мощност 600 к\\\\\\\\У", обявен в ДВбр.72/14.09.2010г., стр.67, в сила от   15.10.2010 съгласно чл.132, ал.1 т.2 ЗУТ, в обхват: в обхват: ПИ № 024009 в землището на с.Конево, община Върбица, като се променя местоположението на БКТП 1x630 (1000) кУА, 20/0.4 кУ и свързаната с това промяна на трасето на КЛ 20 кУ от БКТП до МКРУ 20 кУ разположени в собствения ПИ.

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 на ЗУТ.

Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 на ЗУТ.

Настоящата заповед да се съобщи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината и кметството, и да се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник, съгласно чл.128, ал.1 ЗУТ.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА.:      /п/

МЕРДИН БАЙРЯМ

 

Изготвил: Гл. Архитект:             /п/

Арх. Иван Иванов