Съобщения

ОБЩИНА ВЪРБИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Заповед №РД-21, гр. Шумен, 12 февруари 2016. на Областен управител на област Шумен, е върнато за ново обсъждане на Решение №2 по Протокол №4 от 29.01.2016г. на ОбС Върбица, относно Изменение на общинска Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

 

Кадир Хасан /П/

Председател на ОбС Върбица