Съобщения


 

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.23, ал.2, изр.2 от ЗМСМА новоизбраният Общински съветник Реджеп Мусов Дурльов ще положи клетва на редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23.08.2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Върбица.


Кадир Хасан: /П/ дата: 19.08.2019 г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

СЪОБЩЕНИЕ -11.06.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №160 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу, чл.15, чл.25, чл.31, чл.35, чл.38, чл.53, предл. първо и Раздел единадесети от Наредба за управление на отпадъците в Община Върбица, приета с Решение№4 по Протокол№6 от 02.03.2016 год. на Общински съвет-Върбица на свое заседание с Решение №10/28.03.2019 год. по Протокол №3/28.03.2019 год. е изменил  оспорените разпоредби и Шуменският административен съд с Определение №362 от 10.04.2019 година, ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №160/2019 г. по описа на АдмС-Шумен.

 

 

Кадир Хасан: /П/ дата: 11.06.2019 г.

Председател на ОбС Върбица


 

Съобщение- 01.03.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по образувано АД №18 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.5, ал.1 и чл.47, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, в община Върбица, приета с Решение №1 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общински съвет Върбица, поради противоречие с материално правните разпоредби на чл.43, т.1, т.2 и т.3 от ЗОС, чл.26, ал.2 от КРБ и чл.8 от ЗНА, Общински съвет Върбица на свое заседание с Решение №4 от 31.01.2019 г. е изменил  оспорените разпоредби и Шуменският административен съд с Определение №184 от 25.02.2019 година, ОТМЕНЯ определение от 12.02.2019 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №18/2019 г. по описа на АдмС-Шумен.

Кадир Хасан /П/ дата: 01.03.2019 г.

Председател на ОбС Върбица


 

Съобщение- 28.01.2019г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от П. Вълчев - прокурор в ОП – гр. Шумен е образувано АД №18 /2019 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу чл.5, ал.1 и чл.47, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, в община Върбица, приета с Решение №1 по Протокол №4 от 27.05.2013 г. на общински съвет Върбица, поради противоречие с материално правните разпоредби на чл.43, т.1, т.2 и т.3 от ЗОС, чл.26, ал.2 от КРБ и чл.8 от ЗНА.  Оспорените разпоредби ще бъдат отменени или изменени на насрочено заседание на Общински съвет на 31.01.2019 г. преди  насроченото АД за 18.02.2019 г. при ШАС.

 

Кадир Хасан /П/

Председател на ОбС Върбица

дата: 28.01.2019 г.

 


 

Съобщение- 14.01.2019г.

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от К. Калева-Параскевова- прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав е образувано АД №411/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, срещу Решение №14 по Протокол №3 от 23.04.2014 г. на общински съвет Върбица, с което на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.30, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок до 10 години описаните в него язовири-публична общинска собственост и с определение от 28.12.2018 година е насрочено АД №411/2018 г. по описа на ШАС за 15.01.2019 г. от 09.30 часа.

Кадир Хасан /П/                                                                                                     дата: 14.01.2019 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 


 

Съобщение- 22.06.2018г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №164/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №4 от Протокол №5 от 30.05.2018 г., е изменил и променил незаконосъобразните текстове от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, поради което Административен съд Шумен с ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №432 гр. Шумен, 12.06.2018 г. , ОТМЕНЯ определение от 14.05.2018 г., с което адм.д. №164/2018 г. по описа на АдмС - Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.06.2018 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Я. Н. - прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.9 ал.2 т.6, чл.15 ал.2, чл.16 ал.4 и чл.19 ал.2 от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №164/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет Върбица, представляван от Председателя дазаплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

Кадир Хасан /П/                                                       дата: 22.06.2018 г.

Председател на ОбС Върбица

 

 


 

08.06.2018г. - Съобщение

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №164/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №4 от Протокол №5 от 30.05.2018 г.,  изменя и променя незаконосъобразните текстове от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, както следва:

 1. 1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2;
 2. 2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва:

„Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.”;

 1. 3. Изменя се чл.16, ал.4, както следва:

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

 1. 4. Изменя се чл.19, ал.2, както следва:

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

РЕШЕНИЕ:№4

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.426, 426а и 428 от ЗВМД се изменя и променя Наредба за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2;
 2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва:

„Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.”;

 1. Изменя се чл.16, ал.4, както следва:

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

 1. Изменя се чл.19, ал.2, както следва:

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”;

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението по номера на делото №164/2018 г., заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството по делото. „

Кадир Хасан /П/                                                                                        дата: 08.06.2018 г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

13.03.2018г.- Съобщение

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №46/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №12 от Протокол №2 от 21.02.2018 г., е отменил чл.15, ал.1 т.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради което с определение №196 от 09.03.2018 г. АдмС-Шумен прекрати образуваното АД №46/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

РЕШЕНИЕ: № 12

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаконосъобразни разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация поради противоречие с материалноправните  разпоредби на нормативни актове от по-висока степен-чл.27 ал.4 от ЗМСМА и чл.24 ал.3 от ЗМСМА.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството. ”

 

Кадир Хасан /П/                                                                                                 дата: 13.03.2018г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

22.01.2018г.- Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №377/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №14 от 20.12.2017 г., е отменил, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №377/2017 г. по описа на АС – Шумен.

 

РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.

Кадир Хасан:/П/                                                                                                      дата: 22.01.2018г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

28.12.2017г.- Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №377/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №14 от 20.12.2017 г., е отменил, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

РЕШЕНИЕ: №1

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя, като незаканасъобразни разпоредбите на чл. 30. ал.1 в частта й „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране”,  чл.47, ал.2, чл.63, ал.4, чл. 51, ал.1 в частта й ”или придобили право на строеж” и чл.51, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица, приета с Решение №3 по протокол № 4 от  27.05.2013 г. на заседание на Общински съвет-Върбица,  поради противоречие с материалноправните  разпоредби на чл.14, ал.7, от ЗОС, чл.8, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.3 от ЗОС.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството. „


Кадир Хасан:/П/ дата: 28.12.2017 г.

Председател на ОбС Върбица


 

07.12.2017г. -Съобщение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №347/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №3 от Протокол №13 от 27.11.2017 г., е отменил т.8, в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №347/2017 г. по описа на АС – Шумен.

РЕШЕНИЕ:№3

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя т.8 в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/ дата: 07.12.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

05.12.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №347/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №3 от Протокол №13 от 27.11.2017 г., е отменил т.8, в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

РЕШЕНИЕ:№3

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Върбица отменя т.8 в чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Върбица, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно на КРБ, ЗМСМА и ЗПФ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с Правилника във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                                    дата: 05.12.2017г.

Председател на ОбС Върбица


11.05.2017г.- С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/ 21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че e образувано АД №82/2017 г. по описа на АС - Шумен, срещу чл.29 , ал.1 и ал. 2, чл.30, ал.1, ал.2 и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление  на общинските пътища  на територията на община Върбица, приета с решение №6-1 по Протокол №3/2010  г. на заседание на Общински съвет.

На свое заседание Общински съвет - Върбица, с Решение №2 от Протокол №4 от 19.04.2017 г., е отменил чл. 29, ал.1, т.9, чл. 30, ал.1, т.5, букви ”в” и „г”, изменил чл. 29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.1, ал.2, чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление  на общинските пътища  на територията на община Върбица.

„  РЕШЕНИЕ:№2

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52, 53 и 54 от ЗП се изменя и променя Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т.9, в чл.29, ал. 1.
 2. Отменя се буква „в" и буква "г" на чл. 30, ал. 1, т.5.
 3. Изменя се чл.29, ал. 1 и ал. 2, както следва:

„Чл. 29. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

 1. паша на добитък и опожаряване на растителността;
 2. движение с непочистени от кал машини;
 3. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
 4. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
  разпиляване;
 5. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на
  пътя;
  1. влачене на дървета и други предмети;

8.  движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2)При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв."
3. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 30, както следва:

„Чл. 30.(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони и извършване на действия, извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1.  нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;

 1. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
  разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
  1. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
  2. извършване в обхвата на пътя на:

а)  дейности, застрашаващи безопасността на движението, илй" използване на пътищата
извън тяхното предназначение;

б)  дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

5.     извършване   в   обхвата  на  пътя   и   обслужващите   зони   без   разрешение   на
администрацията, управляваща пътя, на:

а)   строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните
територии и в населените места без регулационни планове;

б)      прокарване   на   нови   и   ремонт   на   съществуващи   телеграфни,   телефонни,
електропроводни,   въжени   и   други   линии,   кабели,   продуктопроводи,   водопроводи,
напоителни и други канали, поставяне на нови ЖБ и ЖР ел. стълбове;

6.   разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-
малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв."

4. Изменя се ал. 1 и ал. 2 от чл. 31, както следва:

„Чл. 31.(1) В случаите на нарушения по чл. 29 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 30 - в размер от 3000 до 8000 лв.

(2) При повторно нарушение по чл. 29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 30 - в размер от 4000 до 12 000 лв."

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                                      дата: 11.05.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

11.05.2017 г.- С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че по повод образувано АД №69/2017 г. по описа на АС - Шумен, Общински съвет - Върбица, с Решение №1 от Протокол №3 от 29.03.2017 г., е отменил чл.2, ал.1, т.8, чл.2, ал.4, чл.4, ал.1, т.4 и т.5 и изменил чл.42, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услугите на територията на община Върбица, поради което е прекратено образуваното АД №69/2017 г. по описа на АС – Шумен.

„  РЕШЕНИЕ:№1

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал. 2 и чл. 7 от ЗМДТ се изменя и променя Наредбата за определяне и администриране на местните  такси и цени на услугите  на територията на община Върбица, както следва:

 1. Отменя се т. 8, в чл. 2, ал. 1 като т. 9 става т.8.
 2. Отменя се ал. 4 от чл.2.
 3. Отменя се т. 4 и т. 5 от ал. 1 на чл. 4
 4. Ал. 1 на чл. 42 се изменя както следва „За нарушаване на разпоредбите на тази наредба, виновните физически лица се наказват с глоби, а виновните юридически лица и еднолични търговци – с имуществени санкции, в размерите, определени за глоби и имуществени санкции в чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 126а и чл. 127 от ЗМДТ.

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението, заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството.”

Кадир Хасан /П/                                                                                             дата: 11.05.2017г.

Председател на ОбС Върбица

 


 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Заповед №РД-21, гр. Шумен, 12 февруари 2016. на Областен управител на област Шумен, е върнато за ново обсъждане на Решение №2 по Протокол №4 от 29.01.2016г. на ОбС Върбица, относно Изменение на общинска Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

 

Кадир Хасан /П/

Председател на ОбС Върбица