Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал.1, т. 1 и т. 3 от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ИЗТЕГЛИ


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

О Б Щ И Н А     В Ъ Р Б И Ц А


НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИ">

Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р


НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35  АЛ.1  Т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35  АЛ.1  Т.3

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35  АЛ.1  Т.2  Част I

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35  АЛ.1  Т.2  Част II
1

Бейсим Мустафа

Зам. Кмет на Община Върбица

Изтегли

 

Да

Пред Централната комисия


2

Николай Симеонов

гл. архитект

Изтегли

 

Да

Пред Централната комисия


3

Къймет Узунова

секретар на община

Изтегли

 

Да

Изтегли


4

Хава Хасанова

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


5

Айхан Ахмед

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


6

Зоя Георгиева

старши счетоводител

Изтегли

 

Да

Изтегли


7

Руфи Чуфадар

Заличени данни на осование: чл.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

 

 

 

 


8

Айше Кямил

счетоводител

Изтегли

 

Да

Изтегли


9

Емине Ахмед

спец."Касиер"

Изтегли

 

Да

Изтегли


10

Йорданка Василева

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


11

Джемиле Чолакова

гл.специалист "ПП и ОП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


12

Енвер Буруков

Заличени данни на основание: чл.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

 

 

 

 


13

Шефкет Мехмедов

спец."ЗН, ОМП и ООР"

Изтегли

 

Да

Изтегли


14

Айсел Мустафова

счетоводител

Изтегли

 

Да

Изтегли


15

Джемиле Акиева

спец. "П и ТП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


16

Гюлшен Елманова

спец. "СДКВ и ЕВ"

Изтегли

 

Да

Изтегли


17

Савина Атанасова

началник отдел "ГР и АПО"

Изтегли

 

Да

Изтегли


18

Гюрхан Мустафов

спец."СПКН"

Изтегли

 

Да

Изтегли


19

Весиле Муталиб

ст. спец. "МДТ"

Изтегли

 

Да

Изтегли


20

Гилман Али

спец. "МДТ"

Изтегли

 

Да

Изтегли


21

Красимира Крючкова

спец. "Т и ОС"

Изтегли

 

Да

Изтегли


22

Мехмед Джeмалов

началник отдел "ТСУ и ИП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


23

Севдат Беев

гл.специалист"Е, НС и ИП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


24

Емине Исмаилова

спец."П, МДТ и СД"

Изтегли

 

Да

Изтегли


25

Гюлия Хасан

старши специалист "Д и АО"

Изтегли

 

Да

Изтегли


26

Селайдин Илияз

спец. "ГОФ"

Изтегли

 

Да

Изтегли


27

Виолета Филипова

гл.специалист "КРВП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


28

Халиме Ахмедова

гл.специалист "ОС"

Изтегли

 

Да

Изтегли


29

Мустафа Исмаил

спец."Е и УО"

Изтегли

 

Да

Изтегли


30

Джемиле Ниязиева

ст. спец. "ЧР, архив и ОбС"

Изтегли

 

Да

Изтегли


31

Дияна Карабелова

главен специалист "ГС"

Изтегли

 

Да

Изтегли


32

Хъклиме Мурадали

Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.


33

Джемиле Кюлюмова

началник отдел "ОЗСП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


34 Златомира Кръстева гл.специалист "ТРЗ" Изтегли Да Изтегли

35

Исмет Осман

гл.спец. "Бюджет и финанси"

Изтегли

 

Да

Изтегли


36

Ибрям Ибрямов

гл.спец. "Е и СИР"

Изтегли

 

Да

Изтегли


37

Ахмед Исмаилов

спец. "ГЗ"

Изтегли

 

Да

Изтегли


38

Хасан Мустафов

спец."СПКН"

Изтегли

 

Да

Изтегли


39

Дарина Атанасова

Заличени данни на основание: чл.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

 

 

 40

Вайде Лешкова

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


41

Решид Решидов

спец. "ТТП"

Изтегли

 

Да

Изтегли


42

Павлинка Маринова

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


43

Фатме Бошнакова

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


44

Себиле Капустрева

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


45

Фатме Кафеджиева

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


46

Нюлфер Шабанова

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


47

Айгюл Руфи

директор

Изтегли

 

Да

Изтегли


48

Зелиха Рaшидова

Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.


49 Фатме Кимова спец. "Гражданска администрация и административно обслужване" Изтегли Да Изтегли
50 Кибарие Пехливан директор Изтегли Да

Изтегли

51 Анифе Джемалова директор Изтегли Да Изтегли
52 Стоян Стоянов спец. "Кадастър, регулация и вертикална планировка" Изтегли Да Изтегли

 

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок - няма

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИ - 2019

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИ - 2020

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИ - 2021

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПКОНПИ - 2022