СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Върбица, област Шумен, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Предложения могат да бъдат направени по електронен път на еmail: obshtina@varbitsa.org или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Върбица.

 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет в Община Върбица.

 

Приложение № 1

УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБЩИНА Върбица

 

С уважение,

инж. Мердин Байрям кмет на община Върбица

07.02.2023г.