Постоянни комисии на Общински съвет

  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Емил Иванов Димов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Хълми Ахмед Амза


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Стоян Георгиев Димитров


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Сашо Радославов Стайков

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Мустафа Халилов Еминов

 


 

Постоянни комисии на Общински съвет от 30.11.2015г.- 13.04.2016г.

  1. Постоянна комисия „Бюджет и финанси, икономика и инвестиционна политика”.

Председател:   Мехмед  Хюсеинов Юсуфов

членове:

Бирсен Еюбов Елманов

Ердинч  Ахмедов Исмаилов

Мехмед  Мустафа Мехмед

Бинол  Хасанов Пехливанов


2. Постоянна комисия „Обществен ред и транспорт, устройство,  организация и развитие на територията на общината”.

Председател:    Бинол  Хасанов Пехливанов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Мехмед  Сабри Юсуф

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед Мустафа Мехмед


3. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и опазване на околната среда”.

Председател:   Мехмед  Сабри Юсуф

членове:

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Шемсие  Алиева Шабанова

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ердинч Ахмедов Исмаилов


4. Постоянна комисия „Наука, образование и култура, младежки дейности и спорт”.

Председател:    Исуф Алиев Газинов

членове:

Шемсие Алиева Шабанова

Мехмед  Мустафа Мехмед

Ерсин  Ахмедов Хасанов

Мехмед  Хюсеинов Юсуфов


5. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Председател:   Бирсен Еюбов Елманов

членове:

Мустафа  Решидов Хюсеинов

Исуф Алиев Газинов

Севдалин  Бориславов Алдинов

Ерсин Ахмедов Хасанов